Банково извлечение в лева

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 6645 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

През месец март 2019 г. в Алфа ООД са осъществени следните транзакции с разплащателната сметка в лева:

- Платена е фактура за закупено гориво към Бензиностанция ЕАД;

- Платени са осигуровките на персонала и заплатата на Петър Петров за месец февруари 2019 г.;

- Постъпило е плащане от Гама ООД по фактура за продажба на стоки;

- Удържани са дължимите банкови такси за месеца.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Банково извлечение.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Обединена Българска Банка

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021022244466

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.03.2019 г.

до 31.03.2019 г.

Пореден № на извл.:

45

Дата:

31.03.2019 г.

 

старо салдо:

125 002,00

счет. дата

вальор

референция / описание

Дебит (-)

Кредит (+)

01/03/19

01/03

FT10043980002753

Месечна такса за обслужване на банкова сметка

10,00

 

02/03/19

02/03

FT10043980002854

Изходящ превод в лева Бензиностанция ЕАД по ф-ра 12085120/17.02.2019 г.

СИТИБАНК CITIBGSF BG62CITI92501000104910

1 220,00

 

02/03/19

02/03

FT10043980002855

Такса за банков превод

1,00

 

04/03/19

04/03

FT10043980002855

Получен превод в лева ГАМА ООД по ф-ра 2356/22.02.2019 г.

ОББ UBBSBGSF BG77UBBS80021033355522

 

1 400,00

08/03/19

08/03

FT32415215241651

Изходящ бюджетен превод ДОО за 02/2019 г.

СИБанк АД BUIBBGSF BG20BUIB15236523632233

2 530,00

 

08/03/19

08/03

FT32415521456454

Изходящ бюджетен превод ДЗПО за 02/2019 г.

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB15236521212122

1 501,00

 

08/03/19

08/03

FT32415554655454

Изходящ бюджетен превод ЗО за 02/2019

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB15231546516540

1 852,00

 

08/03/19

08/03

FT32415125421202

Изходящ бюджетен превод ДОД за 02/2019 г.

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB51512151212113

750,00

 

08/03/19

08/03

FT10043980002854

Изходящ превод в лева Петър Петров възнаграждение за 02.2019 г.

СИТИБАНК CITIBGSF BG62CITI565564156541321

1 500,00

 

08/03/19

08/03

FT32415125421202

Такса за банков превод бюджетни нареждания

5,00

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

9 369,00

Дебит:

528 222,00

Кредит:

1 400,00

Кредит:

411 189,00

стр. 1

крайно салдо:

117 033,00

 

 

  

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Според МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой и такива под формата на безсрочни депозити.

Съществуват и спестовни сметки, предназначени за съхраняване спестяванията на вложителя, като срещу своите предоставени парични средства за управление от банката той получава възнаграждение под формата на лихва. Съществуват срочни и безсрочни депозити.  В практиката под „Депозит“ се разбира основно срочна спестовна сметка, по която предварително е определен срок, в който парите ще трябва да са на разположение на банката и възложителят няма да може да разполага със средствата си при нужда. При спестовната сметка довнасянето на суми и тяхното теглене е неограничено, докато при депозита това е в зависимост от вида му. Има депозити, по които не може да се довнасят или теглят суми, но има и такива, при които това е позволено с определен лимит. Обикновено при срочните спестовни сметки (депозити)  лихвите са по-високи от тези при безсрочните спестовните влогове.

скрито платено съдържание: 169 думи;

 • Счетоводна:

скрито платено съдържание: 101 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа има реализиран, както счетоводен, така и данъчен разход в размер на начисления финансов разход за банковите такси.

ЗДДС: С

скрито платено съдържание: 47 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход

скрито платено съдържание: 15 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 53 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 39 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява финансовият разход, след което се осчетоводяват погасяването на задълженията към доставчици, персонала и бюджета (данъчни и осигурителни задължения), и накрая се осчетоводява закриването на вземането от клиенти. Това става в следните стъпки:

1. Финансовият разход за банкови такси се осчетоводява, като се дебитира сметка 629 „Други финансови разходи” (увеличение на другите финансови разходи) и се кредитира сметка 503 „Разплащателна сметка в лева” (намаляване на паричните средства по разплащателни сметки).

2.

скрито платено съдържание: 66 думи;

3.

скрито платено съдържание: 65 думи;

4. Плащането на дължимите осигурителни вноски се осчетоводява, като се дебитират сметка 461 „Разчети за задължително социално осигуряване” и сметка 463 „Разчети за здравно осигуряване”  (намаляване на задълженията за социално и здравно осигуряване) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева”(намаляване на паричните средства по разплащателни сметки).

5.

скрито платено съдържание: 42 думи;

6.

скрито платено съдържание: 36 думи;

7.

скрито платено съдържание: 66 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.03.2019): Осчетоводяване на разхода за банкови такси

стопанска

операция:

621

Финансов разход

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

629

Други финансови разходи

16

503

Разплащателна сметка в лева ОББ

16

ОБЩО

16

ОБЩО

16

        

скрито платено съдържание: 22 думи;

СС4 (31.03.2019): Осчетоводяване на плащането на осигуровки

стопанска

операция:

461

Платени осигуровки

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

461

Разчети за задълж. социално осигуряване

4 031

503

Разплащателна сметка в лева

5 883

аналит.

ДОО

2 530

 

 

 

аналит.

ДЗПО

1 501

 

 

 

463

Разчети за здравно осигуряване

1 852

 

 

 

аналит.

ЗО

1 852

 

 

 

ОБЩО

5 883

ОБЩО

5 883

        

скрито платено съдържание: 38 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 698 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводява по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 132 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.