Банково извлечение във валута

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3734 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

През месец март 2019 г. в Алфа ООД са осъществени следните транзакции с разплащателната сметка в евро:

- Платена е фактура на Делта Гърция за покупка на стоки;

- Постъпило е плащане от Делта Румъния по фактура за продажба на стоки;

- Удържани са дължимите банкови такси за месеца.

 

ДОКУМЕНТИ, Осигуряващи Документалната Обоснованост на Сделката:

- Банково извлечение.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Обединена Българска Банка

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021055588866

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.03.2019 г.

до 31.03.2019 г.

Пореден № на извл.:

25

Дата:

31.03.2019 г.

 

старо салдо:

110 582,00

счет. дата

вальор

референция/описание

Дебит (-)

Кредит (+)

01/03/19

01/03

FT10043980002753

Месечна такса за обслужване на банкова сметка

10,00

 

02/03/19

02/03

FT10043980002854

Изходящ превод в eвро Делта Гърция по ф-ра 654654/12.02.2019 г.

Alfa Bank BHUJVG GR62GRGG92501000104910024156

25 000,00

 

02/03/19

02/03

FT10043980002855

Такса за банков превод

25,00

 

04/03/19

04/03

FT10043980002855

Получен превод в лева Делта Румъния по ф-ра 856456363/30.01.2019 г.

DKLFJKF FF77UBBS80021033355522

 

5 820,00

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

25 035,00

Дебит:

545 640,00

Кредит:

5 820,00

Кредит:

454 273,00

стр. 1

крайно салдо:

91 367,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използвани като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Според МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

Съществуват и спестовни сметки, предназначени да съхраняват спестяванията на вложителя, като срещу своите предоставени парични средства за управление от банката той получава възнаграждение под формата на лихва. Съществуват срочни и безсрочни депозити. В практиката под „Депозит“ се разбира основно срочна спестовна сметка, по която предварително е определен срок, в който парите ще трябва да са на разположение на банката и възложителят няма да може да разполага със средствата си при нужда. При спестовната сметка довнасянето на суми и тяхното теглене е неограничено, докато при депозита това е в зависимост от вида му. Има депозити, по които не може да се довнасят или теглят суми, но има и такива, при които това е позволено с определен лимит. Обикновено при срочните спестовни сметки  (депозити) лихвите са по-високи от тези при безсрочните спестовни влогове.

скрито платено съдържание: 160 думи;

 • Счетоводна:

скрито платено съдържание: 111 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход в размер на начисления финансов разход за банковите такси.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 47 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като се формира разход за събраните банкови такси

скрито платено съдържание: 12 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 35 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 35 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява финансовият разход, след което се осчетоводяват погасяването на задълженията към доставчика и закриването на вземането от клиента, а накрая се отчита формираната от разхода за банкови такси загуба. Това става в следните стъпки:

1. Финансовият разход за банкови такси се осчетоводява, като се дебитира сметка 629 „Други финансови разходи” (увеличение на другите финансови разходи) и се кредитира сметка 504 „Разплащателна сметка във валута” (намаляване на паричните средства по разплащателни сметки във валута).

2.

скрито платено съдържание: 67 думи;

3.

скрито платено съдържание: 67 думи;

4.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.03.2019): Осчетоводяване на разхода за банкови такси

стопанска

операция:

621

Финансов разход

вид

документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

629

Други финансови разходи

68,45

504

Разплащателна сметка във валута

68,45

ОБЩО

68,45

ОБЩО

68,45

         

скрито платено съдържание: 27 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 205 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 132 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.