Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 3101 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

В счетоводния баланс на търговско дружество Алфа ООД, съставен към 31.12.2019 г., е включена сграда, класифицирана от дружеството като инвестиционен имот.

Отчетната стойност към датата на класифицирането на актива като инвестиционен имот е 730 000 лв.

В счетоводната си политика дружеството е възприело да прави последващи оценки на всичките си инвестиционни имоти по модела "справедлива стойност".

Към 31.12.2019 г. справедливата стойност на сградата е определена на 725 000 лв.

На основание на възприетата счетоводна политика предприятието не е включило този имот в счетоводния си амортизационен план, но го е включило в данъчния амортизационен план.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Независим оценителски доклад за справедливата стойност на активи;

- Протокол за преоценка на активи.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Сграда

по Заповед:

№25546 от 30.12.2019

за вид активи:

Административна сграда

 

инв. №

наименование на актива

Отчетна
стойност

Начислена
амортиз.

Балансова
стойност

преоцен.
стойност

Разлика
(+/-)

1

21653

Административна сграда – ул. ген. Петко Петков №52

730 000

-

730 000

725 000

-5 000

2

       

3

       

4

       

5

       

ОБЩО:

730 000

-

730 000

725 000

-5 000

 
 

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

директор производство

30.12.2019

 

Оценил:

Петър Петров

независим оценител

30.12.2019

 

Ръководител:

Георги Георгиев

управител

30.12.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 40 „Инвестиционни имоти” и нормативната уредба в България, инвестиционен имот е имот, който е закупен с цел да бъде държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. Един инвестиционен имот генерира парични потоци в голяма степен независимо от другите активи, притежавани от предприятието. Това отличава инвестиционния имот от ползвания от собственика имот (за него се прилага МСС 16). Съгласно приложимия счетоводен стандарт инвестиционният имот трябва да бъде оценяван първоначално по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката трябва да се включат в първоначалната оценка. Цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всякакви разходи, които са свързани с придобиването му. Разходите, които могат да бъдат пряко приписани към инвестиционния имот, включват например професионалните хонорари за правни услуги, данъци и такси по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.

 След като са заприходени, всички инвестиционни имоти подлежат на последващото оценяване по модел, избран от ръководството на предприятието, който следва да се прилага към всички инвестиционни имоти. Предприятието има право на избор за модел на последващо оценяване след първоначално придобиване на инвестиционните имоти измежду двата допустими модела: модел на цената на придобиване и модел на справедливата стойност.

скрито платено съдържание: 166 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 38 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 151 думи;

ЗДДС: Преоценката на дългосрочните инвестиции под формата на инвестиционни имоти е вътрешнофирмена стопанска операция, която не попада в обхвата на ЗДДС.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат на стопанската операция се формира

скрито платено съдържание: 20 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 37 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 28 думи;

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отчита разходът от преоценката на имота, а след това този разход се отнася в намаление на текущия финансов резултат. Това става в следните стъпки:

1. Отразява се начислението на разхода от последваща оценка, като се дебитира сметка 608 „Разходи от последващи оценки на активи” (увеличение на разходите от последващи оценки на активи) и кредитира сметка 224 „Инвестиции в имоти“ (намаление на дългосрочните инвестиции под формата на инвестиционни имоти).

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за преоценка на активи.

2.

скрито платено съдържание: 46 думи;

 

СС1 (31.08.2019): Осчетоводяване на преоценката на инвестиционния имот

стопанска

операция:

608

Разход от последваща оценка на пасиви и активи

вид

документ:

560

Протокол за оценка/Преоценка (на запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

608

Разходи от последващи оценки на активи

5 000

224

Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)

5 000

   

аналит.

Административна сграда – ул. ген. Петко Петков №52

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

 

скрито платено съдържание: 18 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 244 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.