Платено възнаграждение на служител от каса

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2897 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което се занимава с предоставянето на консултантски услуги.

Както е упоменато в трудовия договор на всеки служител, ежемесечно изплащаме дължимите трудови възнаграждения до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Заплащането става в брой или по посочена от служителя банкова сметка.

Наш дългогодишен служител – Иван Иванов, е декларирал, че желае да получава възнаграждението си в брой.

На 10.06.2019 г. ние изплащаме заплатата му за месец май 2019 г. от касата на дружеството.

Касиерът на дружеството съставя Разходен касов ордер.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разходен касов ордер.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

123

дата:

10.06.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Възнаграждение за месец май 2019 г.

 

Сумата:

1 200,00

Валута:

BGN

Словом:

Хиляда и двеста лв.

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

скрито платено съдържание: 54 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 35 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 131 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

ЗОПБ: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой на територията на страната могат да се извършват плащания в брой до 10 000 лв. Разплащания на суми, равни или по-големи от 10 000 лв., се извършват само чрез превод или внасяне по разплащателна сметка. Това ограничение на ЗОПБ не се прилага при изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при плащането на възнаграждението на служителя

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОПП: В резултат на плащането на възнаграждението на служителя се генерира

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отрази плащането в брой на възнаграждението на служителя. Това става по следния начин:

1. Плащането в брой на възнаграждението се осчетоводява, като се дебитира сметка 421 „Задължения към персонал по трудови договори“ (намаление на задълженията към персонала) и се кредитира сметка 501 „Каса в лв.“ (намаление на паричните средства в брой).

Намалението на задължението към персонала се отразява по аналитичността към сметка 421 „Задължения към персонал по трудови договори, по която е отчетено при начисляването му.

Тази счетоводна статия се записва на база Разходен касов ордер съставен при изваждането на парите в брой от касата.

                Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (10.06.2019): Осчетоводяване на изплатеното в брой възнаграждение

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 116 думи;

501 (Каса) –   Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.