Отчитане на разплащания с кредитна карта

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 7366 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД разполагаме с кредитна карта, издадена от обслужващата ни банка, с кредитен лимит от 10 000 лв.

През месец май 2019 г. в Алфа ООД са осъществени следните транзакции с фирмената кредитна карта:

- Платена е фактура на стойност 9 400 лв. за закупени стоки към Делта ООД;

- Начислена и удържана е дължимата по използвания през месеца кредитен размер лихва, която се равнява на 100 лв.

- От разплащателната сметка в лева са постъпили 9 500 лв. за погасяване на отпуснатия кредит и дължимата лихва, с което е закрито задължението по кредитната сметка.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Банково извлечение.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТНА СМЕТКА

Обединена Българска Банка

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021055588866

Валута:

BGN

Тип:

Кредитна

Период на извлечението:

от 01.05.2019 г.

до 31.05.2019 г.

Пореден № на извл.:

25

Дата:

31.05.2019 г.

 

старо салдо:

0,00

счет. дата

вальор

референция / описание

Дебит (-)

Кредит (+)

12/05/19

12/05

FT10043980002854

Изходящ превод в лева Делта ООД по ф-ра 654654/12.02.2019 г.

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB15236521212122

9 400,00

 

30/05/19

30/05

FT10043980002855

Прехвърлени средства от BG20UBBS80021055588877

 

9 500,00

31/05/19

31/05

FT10043980002753

Месечна лихва по кредитен лимит

100,00

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

9 500,00

Дебит:

9 500,00

Кредит:

9 500,00

Кредит:

9 500,00

стр. 1

крайно салдо:

0,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

Съществуват и спестовни сметки, предназначени да съхраняват спестяванията на вложителя, като срещу предоставените парични средства за управление от банката той получава възнаграждение под формата на лихва. Съществуват срочни и безсрочни депозити. В практиката под „Депозит“ се разбира основно срочна спестовна сметка, по която предварително е определен срок, в който парите ще трябва да са на разположение на банката и възложителят няма да може да разполага със средствата си при нужда. При спестовната сметка довнасянето на суми и тяхното теглене е неограничено, докато при депозита това е в зависимост от вида му. Има депозити, по които не може да се довнасят или теглят суми, но има и такива, при които това е позволено с определен лимит. Обикновено при срочните спестовни сметки (депозити) лихвите са по-високи от тези при безсрочните спестовни влогове.

На практика за извършване на безналични плащания всяко търговско дружество разполага с Разплащателна банкова сметка. Чрез нея търговците се разплащат със своите контрагенти, без да са необходими пари в брой. Притежаването на такава дава възможност да се обменят парични средства по фактури и други разчети с доставчици и клиенти, които се намират дори в чужбина. Всички банки предлагат възможност на своите клиенти да използват разплащателната си сметка, без да посещават банков клон или офис.

скрито платено съдържание: 198 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 52 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход в размер на начислената лихва.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 112 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като се формира разход

скрито платено съдържание: 15 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 34 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК:  Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява погасяването на задължението към доставчика, след това начислението и трансфера на дължимата за ползвания кредитен размер лихва, а накрая се осчетоводява погасяването на натрупаното задължение по кредитната карта със средства от разплащателната сметка в лева. Това става в следните стъпки:

1. Плащането към доставчика се осчетоводява, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаляване на задълженията към доставчици), с което се закрива задължението към Делта ООД, срещу кредитиране на сметка 153 „Кредитни карти“ (увеличаване на задълженията по кредитни карти).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, която е създадена с фактура за покупка.

Задължението за използвания при плащането кредитен лимит се отразява по аналитичността на Кредитната карта към сметка 153 „Кредитни карти”, по която ще се закрие при погасяването му.

2.

скрито платено съдържание: 79 думи;

3.

скрито платено съдържание: 88 думи;

4. Погасяването на задължението по кредитната карта се осчетоводява, като се дебитира сметка 153 „Кредитни карти“ (намаляване на задълженията по кредитни карти) и се кредитира сметка 503 „Разплащателна сметка в лева” (намаление на паричните средства по разплащателни сметки в лева).

Погасяването на задължението за ползвания кредитен лимит и начислената лихва се отразява по аналитичността на Кредитната карта към сметка 153 „Кредитни карти”, създадена при формирането му.

5.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (12.05.2019): Осчетоводяване на плащането към доставчици

стопанска

операция:

401

Плащане на доставчик

вид

документ:

200

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

Сума

401

Задължения към доставчици

9 400

153

Кредитни карти

9 400

аналит.

Делта ООД

9 400

аналит.

Кредитна карта

9 400

парт.

ф-ра 654654/12.02.2019 г.

9 400

 

 

 

ОБЩО

9 400

ОБЩО

9 400

        

скрито платено съдържание: 39 думи;

СС4 (31.05.2019): Осчетоводяване на погасяването на задължението по кредитната карта

стопанска

операция:

152

Погасяване на кредит

вид

документ:

200

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

153

Кредитни карти

9 500

503

Разплащателна сметка в лева

9 500

 

 

 

аналит.

Кредитна карта

9 500

ОБЩО

9 500

ОБЩО

9 500

        

скрито платено съдържание: 9 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 412 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 117 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.