Осчетоводявания при счетоводно приключване

актуална версия версия: 1 декември 2019 6015 уникалност: 100%

След като са осчетоводени всички сметки, се преминава към изготвяне на приключвателните операции. Всички разходи, за които не може еднозначно да се определи към коя дейност се отнасят, се разпределят пропорционално на приходите от дейностите, по които ще се разпределят.

 

1. Приключване на разходните сметки

• Необходими документи:

Счетоводна политика – в нея се определя подходът, по който се приключват тези разходи.

 

• Начин на осчетоводяване:

Всички разходи по икономически елементи са приключени на база продуктите, за чието производство са вложени. Всички останали неразпределени разходи са приключени в пропорция 40% за производство на продукт А, 30% за производство на продукт Б и 30% за производство на продукт В, като са отнесени по съответните аналитичности на сметка 611 „Разходи за основна дейност“. Сумите, натрупани по дебита на аналитичните сметки на 611 „Разходи за основна дейност“, формират себестойността на произведената готова продукция. Готовата продукция се заприхождава, като се дебитира сметка 303 „Готова продукция“ със съответната аналитичност и се кредитира сметка 611 „Разходи за основна дейност“ със съответната аналитичност.

скрито платено съдържание: 162 думи;

 

• Счетоводна статия:

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и загуби то текущата година

65 612,00

614

Разходи за организация и управление

65 612,00

ОБЩО

65 612,00

ОБЩО

65 612,00

 

2. Приключване на приходи от продажби

• Необходими документи:

Състояния на сметките от група 70 или Оборотна ведомост – за да се видят резултатите от продажбите.

Счетоводна политика – в нея се определя методът, по който трябва да се разпределят разходите.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 150 думи;

 

• Счетоводна статия:

 

3. Приключване на финансовите разходи

• Необходими документи:

Състояния на сметките от група 62 или Оборотна ведомост – за да се видят салдата по сметките.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 29 думи;

 

• Счетоводна статия:

 

4. Приключване на финансовите приходи

• Необходими документи:

Състояния на сметките от група 72 или Оборотна ведомост – за да се видят салдата по сметките.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 28 думи;

 

• Счетоводна статия:

 

5. Начисляване на корпоративен данък

• Необходими документи:

Попълнена Годишна данъчна декларация – в нея се формира данъчният финансов резултат, който се облага с дължимия корпоративен данък.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 82 думи;

 

• Формиране на данъчния финансов резултат:

 

• Счетоводна статия: