Удължен платен годишен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 януари 2023 1699 уникалност: 100%

Основният платен годишен отпуск може да бъде удължен за някои длъжности. В удължения платен годишен отпуск се включва и основният платен годишен отпуск. Право на удължен платен годишен отпуск, в размер на не по-малко от 48 работни дни, имат: професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите и преподавателите във висшите училища, директорите на детски градини и училища, помощник-директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата, учителите, учителите-методици, възпитателите, педагогическите съветници, ръководителите на филиали в междуучилищни центрове за трудово политехническо обучение, логопедите, психолозите, корепетиторите, хореографите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети, рехабилитаторите на слуха и говора.

Право на удължен платен годишен отпуск, в размер на не по-малко от 36 работни дни, имат:

скрито платено съдържание: 131 думи;

Право на удължен платен годишен отпуск, в размер на не по-малко от 30 работни дни, имат:

скрито платено съдържание: 131 думи;

Право на удължен платен годишен отпуск имат научните работници в научноизследователските, научно-музейните, научно-художествените и научно-библиотечните учреждения. Размерите са, както следва:

  • скрито платено съдържание: 37 думи;

Право на удължен платен годишен отпуск имат артистичният и художествено-техническият персонал в театрите, цирковете, музикалните институти, кинематографията и радиостанциите, както и художествено-техническият персонал в телевизиите – съгласно приложение № 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Размерът на удължения отпуск може да бъде от 26 до 42 работни дни.