Сключване на трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 2 ноември 2022 2236 уникалност: 100%

При сключване на трудов договор работодателят подготвя следните документи:
 

 1. Индивидуален трудов договор – основно правило за трудовия договор е той винаги да бъде в писмена форма, за разлика от гражданския договор, например, при който няма такова задължение. Тази форма създава сигурност за волеизявленията на двете страни относно сключването и съдържанието на трудовия договор.

  Сключването на трудовия договор на практика се осъществява с полагането на подписите на заинтересованите страни (работника и работодателя), като законът задължава сключването на договора да стане преди постъпването на работа. Тоест това е един отделен писмен акт, в който двете страни уговарят условията, при които ще се извършва работата. Съдържанието на трудовия договор е точно определено в чл. 66 от Кодекса на труда и включва:

  • Работно място – препоръчително е да се посочва населеното място, а не точен адрес на обекта, в който ще се извършва работата. Така при смяна на офис или производствен обект, когато преместването е в рамките на същото населено място, няма да е необходимо да се изготвя допълнително споразумение за промяната му (за промяна на кода по ЕКАТТЕ);
  • скрито платено съдържание: 37 думи;
  • Дата, на която се сключва трудовият договор. Това е датата, на която реално страните са дали своето съгласие и са положили подписите си върху трудовия договор. Самият трудов договор се сключва между служителя и работодателя преди постъпването на работа;

   Пример:

  • скрито платено съдържание: 467 думи;
 2. Длъжностна характеристика за конкретната длъжност. В нея се определят основните права и задължения на лицето, които са необходими за изпълнение на заеманата от него длъжност, както и минималните изисквания на закона и работодателя по отношение на образованието и професионалната квалификация за заеманата длъжност. Запознаването с длъжностната характеристика срещу подпис помага впоследствие да не възникнат трудови спорове относно правата и задълженията, които имат, от една страна, работникът или служителят, а от друга – работодателят.

 3. скрито платено съдържание: 69 думи;

  Пример: Лице сключва трудов договор на 23.03.2020 г. и постъпва на работа на 01.04.2020 г. Кога най-късно трябва да бъде подадено уведомлението до НАП за сключен трудов договор и кога трябва да бъде предоставена справката за приемането му на служителя?

  Отговор:

  скрито платено съдържание: 76 думи;
 4. Служебна бележка, която удостоверява провеждането на начален инструктаж – удостоверяването на проведения начален инструктаж става с вписването на данните на инструктираното лице в „Книга за проведен начален инструктаж” и с издаването на служебна бележка.

Като цяло може да се обобщи, че задължението на работодателя  при сключване на трудов договор е:

скрито платено съдържание: 70 думи;