Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 6598 уникалност: 100%

1. Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните

Взаимното съгласие изразява желанието на двете страни по трудовото правоотношение (работодател и работник/служител) индивидуалният трудов договор да бъде прекратен. Затова то задължително трябва да бъде изразено писмено. Едната страна отправя предложение към другата страна. Ако в 7-дневен срок втората страна не вземе отношение по отправено предложение се смята, че то не е прието.

Отправеното предложение не е необходимо да съдържа конкретни мотиви или причини за искането за прекратяване на трудовото правоотношение. Достатъчно е страната, която отправя предизвестието да изрази ясно желанието си за прекратяване на трудовия договор от конкретна дата. Другата страна може да приеме или да не приеме отправеното предложение, но, ако го приеме, трябва да го направи писмено. Посоченото основание урежда съгласието и на двете страни трудовият договор да бъде прекратен и затова трябва да има договореност между тях. За дата на прекратяване се счита договорената между работодателя и работника/служителя дата в подписаното между тях споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.

Това основание за прекратяване на трудов договор може да бъде разгледано от гледна точка на двете страни в правоотношението – на работодател и на работник/служител.

скрито платено съдържание: 115 думи;

2. Прекратяване на трудов договор, когато освобождаването (уволнението) на работника или служителя бъде признато за незаконно, същият бъде възстановен на предишната му работа от съда и той не се яви да я заеме в определения срок

Това са случаите, в които работодателят вече е прекратил трудовото правоотношение с работника/служителя, но той от своя страна го е оспорил и компетентният съд е признал прекратяването за незаконно.

скрито платено съдържание: 53 думи;

3. Прекратяване на трудов договор с изтичане на уговорения срок

Това основание за прекратяване на трудов договор се използва само при срочните трудови договори, които са сключени за точно определено време (чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда), т.е. трудовият договор изтича в края на последния работен ден по него и работодателят има право да го прекрати с изтичането на уговорения срок. Тъй като и двете страни са запознати със срока на договора още при сключването му, те не си дължат предизвестие една на друга. Въпреки това работодателят е длъжен да връчи на работника/служителя заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, защото ако служителят продължи да работи в продължение на 5 или повече работни дни със знанието на работодателя и без неговото писмено възражение и ако длъжността е свободна, тогава договорът се трансформира в безсрочен. С други думи, ако след изтичане срока на договора двете страни не предприемат стъпка за прекратяването му и работникът/служителят продължи да работи със знанието на работодателя, тогава срочният трудов договор се трансформира в безсрочен.

4. Прекратяване на трудов договор със завършване на определената работа

скрито платено съдържание: 129 думи;

5. Прекратяване на трудов договор със завръщане на замествания на работа

Това основание за прекратяване на трудов договор отново е специфично и е насочено само към срочните трудови договори, които са сключени за заместване на отсъстващ работник/служител (чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда). При сключването на такъв вид договор се уговаря точно кой служител ще бъде заместван по време на отпуска или отсъствието му (например по майчинство, продължителен болничен и т.н.). Връщането на работа на този служител е основанието за прекратяване на срочния трудов договор по заместване. Тъй като и двете страни по трудовото правоотношение са запознати със спецификата на работа на отсъстващия служител още при сключването му, те не си дължат предизвестие една на друга при прекратяването на договора. Договорът за заместване се прекратява в деня, в който отсъстващият служител се върне физически на работа и започне реално да изпълнява задълженията и отговорностите си по длъжността. Въпреки това работодателят е длъжен да връчи на заместващия работник/служител заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. В случай че отсъстващият служител бъде свободен по време на заместването и ако заместващият го служител продължи да работи в продължение на 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя, тогава договорът се трансформира в безсрочен.

6. Прекратяване на трудов договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме

По закон всяко предприятие с повече от 50 работници/служители трябва ежегодно да определя работни места, които да са подходящи за заемане от бременна жена или трудоустроено лице (тези работни места трябва да бъдат от 4 до 10 процента от общия брой на служителите в зависимост от икономическата дейност на предприятието).

Това основание дава право да бъде прекратен трудовият договор със служител, който заема такава длъжност, която е определена за бременна или за трудоустроено лице, но той не попада в нито една от тези категории. За да бъде законно прекратяването на трудовото правоотношение на това основание, трябва да бъдат налични два елемента:

скрито платено съдържание: 132 думи;

7. Прекратяване на трудов договор с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса за длъжността

Това основание по Кодекса на труда дава право да се прекрати трудов договор с работник/ служител, който е назначен на срочен трудов договор и временно заема длъжност, която трябва да се изпълнява от служител, който е спечелил избор или конкурс. Тоест, ако при даден работодател съществува длъжност, която е определена за заемане въз основа на избор или конкурс, тази длъжност може да бъде заемана (докато се проведе изборът или конкурсът) от друго лице, назначено на срочен трудов договор (като срокът се определя до избора на титуляр с конкурс). В тази ситуация нито едната, нито другата, страна дължи предизвестие, защото от възникването на правоотношението и двете страни са наясно, че в някакъв момент договорът ще бъде прекратен когато спечели служител, който е избран чрез избор или конкурс. Датата на прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъде датата на постъпване на служителя, който е спечелил избора или конкурса.

8. Прекратяване на трудов договор при невъзможност работникът/служителят да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност

Това основание за прекратяване на трудов договор съдържа два основни елемента, които трябва да са налице едновременно:

скрито платено съдържание: 170 думи;

9. Прекратяване на трудов договор със смъртта на лицето (в качеството му на работодател), с което работник или служител е сключил трудовия договор с оглед личността на работодателя

Това основание по Кодекса на труда дава право да се прекрати трудов договор, който е сключен от работника или служителя с оглед на личността на работодателя – физическо лице, т.е. при смъртта на работодателя отпада основанието, заради което е сключен трудовият договор. Това са случаите, в които се наема на работа например личен асистент, домашен прислужник, шофьор или точно определено физическо лице. Дата на прекратяване на трудовото правоотношение следва да бъде датата на смъртта на работодателя.

10. Прекратяване на трудов договор със смъртта на работника или служителя

скрито платено съдържание: 55 думи;

11. Прекратяване на трудов договор поради смяна статута на длъжността за заемане от държавен служител

Това основание за прекратяване на трудов договор се прилага, когато съответната длъжност, заемана до този момент по трудово правоотношение, е определена за заемане от държавен служител. Трудовият договор се прекратява в момента на промяна на статута на длъжността. Това е основанието, поради което се прекратява трудовото правоотношение с лицето, което я е заемало до момента и на негово място се назначава лице на служебно правоотношение по ЗДСл (Закон за държавния служител). Няма значение основанието, поради което е възникнало трудовото правоотношение (дали срочен или безсрочен трудов договор) или дали ще бъде заета от същото лице, което я е заемало до този момент, трудовият договор следва да се прекрати при влязъл в сила административен акт, който определя съответната длъжност за заемане от държавен служител.

12. Трудовият договор по чл. 68, ал. 6 от КТ се прекратява с прекратяването на дългосрочната командировка по Закона за дипломатическата служба, без която и да е от страните да дължи предизвестие

скрито платено съдържание: 161 думи;