Прекратяване на трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 август 2021 2702 уникалност: 100%

Кодексът на труда, в зависимост от обстоятелствата и отношенията между работник или служител, от една страна, и работодател, от друга страна, е предвидил различни способи за прекратяване на трудовия договор – със или без предизвестие, по инициатива на едната или другата страна, или по взаимно съгласие. Способите са различни и са изброени по-долу.

Прекратяване на ТД в срока на изпитване (чл. 71, ал. 1 от КТ)

Според българското законодателство трудовият договор може да бъде прекратен без предизвестие в срока на изпитване от страната, в чиято полза е уговорен той.

Прекратяване на ТД на общи основания (чл. 325 от КТ):

Това са случаите, в които трудовият договор се прекратява без да е необходимо някоя от страните да дължи предизвестие, а именно:

  • скрито платено съдържание: 195 думи;

Прекратяване на ТД по желание на служителя, когато отправи писмено предизвестие до работодателя (чл. 326 от КТ).

При прекратяване на безсрочен трудов договор писменото предизвестие е 30 дни, освен ако не е уговорен по-дълъг период в индивидуалния трудов договор, но този период не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. При прекратяване на срочен трудов договор писменото предизвестие е 3 месеца, но срокът му не може да бъде по-дълъг от срока на самия срочен договор. При допълнителен (втори) трудов договор срокът на предизвестие е 15 дни.

По желание на служителя без да дължи предизвестие до работодателя (чл. 327 от КТ).

Това са случаите, в които служителят:

  • скрито платено съдържание: 221 думи;

По желание на работодателя, когато отправи писмено предизвестие до работника/служителя (чл. 328 от КТ).

Това са случаите при:

  • скрито платено съдържание: 123 думи;

По желание на работодателя, без да дължи предизвестие до работника/служителя (чл. 330 от КТ).

Работодателят има възможност да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато:

  • скрито платено съдържание: 151 думи;

По желание на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 от КТ).

Това са случаите, в които работодателят отправя предложение до работника/служителя за прекратяване на трудовия му договор срещу уговорено обезщетение, което не може да бъде по-малко от четири работни заплати.

Документите, които работодателят трябва да подготви при прекратяване на трудов договор са следните:

  • скрито платено съдържание: 39 думи;
    основен за работника).