Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 април 2021 12933 уникалност: 100%

Министерският съвет определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудово правоотношение, доколкото те не са определени с Кодекс на труда. В трудовия договор (ТД), освен основното трудово възнаграждение, се определят и допълнителните възнаграждения със или без постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Съгласно Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) допълнителните трудови възнаграждения са два вида: задължителни законоустановени и договорни. На първо място са тези със задължителен характер и регламентирани минимални размери на възнагражденията. Тези ДТВ са определени с НСОРЗ или с друг нормативен акт и се изплащат винаги, когато са налице законоустановените предпоставки за това. На второ място са ДТВ, договорени в трудовия договор. Те се договарят свободно и се изплащат според договорените условия.

Няма пречка в ТД или с вътрешните правила за работната заплата ( ВПРЗ) да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения от минималните им размери, определени с НСОРЗ или с друг нормативен акт.

1. Допълнителни трудови възнаграждения ( ДТВ) със задължителен характер

ДТВ със задължителен характер са определени в закон, кодекс или друг нормативен акт и са задължителни за изплащане при работа по трудово правоотношение, когато са налице предвидените в закона предпоставки за изплащането им. Голяма част от тези нормативно определени ДТВ са поставени под условие, което трябва да е изпълнено, за да се начисли съответната сума. Така например служителят трябва да е работил през нощта, за да му бъде начислено възнаграждение за нощен труд.

В нормативната уредба са предвидени следните ДТВ със задължителен характер:

А. За положен извънреден труд, който се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

 • скрито платено съдържание: 29 думи;

Увеличението за извънреден труд се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако не е договорено друго в индивидуалния или в колективен трудов договор. При изчисляването на извънредния труд за лицата на СИРВ не се взима предвид дали са работили в почивни дни, или в дни на официални празници. Това е така, тъй като при работа на смени почивните дни могат да бъдат различни от събота или неделя и официалните празнични дни. Тъй като извънредният труд за тези лица се отчита в края на периода, се счита, че е положен в работни дни, защото не може ясно да се определи в какъв точно ден е положен.

Извънреден труд е трудът, който се полага над установената норма, уговорена в трудовия договор, като уговорената норма не може да превишава нормалната продължителност на работното време, която е с максимални стойности 8 часа в работен ден, при 40-часова работна седмица. При СИРВ извънреден труд е налице, когато след сумиране на работното време за избрания период на отчитане се получат часове над нормалната продължителност на работното време сумарно за периода.

Пример :

 1. Месечното трудово възнаграждение е 1 000 лева;
 2. Работните дни в месец септември 2019 г. са 19;
 3. Работи се само при условията на СИРВ;
 4. Периодът на СИРВ е 1 месец;
 5. Работното време по трудов договор е 8 часа;
 6. Нормата за този месец е
 7. скрито платено съдържание: 73 думи;

Б. За положен извънреден трудв работни дни от работници и служители с ненормиран работен ден не се заплаща трудово възнаграждение, тъй като за тях отработеното в повече време в работните дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск. Когато обаче такъв труд е положен в дните на седмична почивка и през официалните празници, за него се заплаща трудово възнаграждение с увеличение от 75% за почивните дни и 100% за дните на официалните празници.

Пример :

 1. Месечното трудово възнаграждение е 1 000 лева;
 2. Работните дни в месец септември 2019 г. са 19;
 3. Работи се само през деня, при условията на ненормиран работен ден;
 4. Работното време по трудов договор е 8 часа;
 5. Нормата за този месец е
 6. скрито платено съдържание: 78 думи;

В. За работа в дните на официалните празници (празничен труд),

скрито платено съдържание: 24 думи;

Пример :

 1. Месечното трудово възнаграждение е 1 000 лева;
 2. Работните дни в месец септември 2019 г. са 19;
 3. Работи се само през деня, от понеделник до петък;
 4. Работното време по трудов договор е 8 часа;
 5. Нормата за този месец е
скрито платено съдържание: 150 думи;

Г. За работа през нощта се заплаща увеличение в размер, не по-малък от 1,00 лев за всеки започнат нощен час или част от него. Нощните часове са между 22:00 и 06:00 ч. –  изключение правят лицата под 16-годишна възраст, за които за нощен труд се смята периодът между 20:00 и 06:00 ч.

скрито платено съдържание: 80 думи;

Пример :

 1. Месечното трудово възнаграждение е 1 000 лева;
 2. Работните дни в месец септември 2019 г. са 19;
 3. Работи се на смени през деня и през нощта, от понеделник до петък;
 4. Работното време по трудов договор е 8 часа;
 5. Работното време на смяната през деня е 8 часа, а смяната през нощта е 7 часа;
 6. Нормата за този месец е
 7. скрито платено съдържание: 211 думи;

При сумирано изчисляване на работното време нощните часове (от смените с 4 и повече нощни часа) се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.

скрито платено съдържание: 40 думи;

Д. За времето, през което работниците и служителите са на разположение на работодателя

скрито платено съдържание: 31 думи;

Е. За образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер, не по-малък от 15 лева за „доктор“ и  50 лева за „доктор на науките“. При наличие на повече от една степен лицето има право на допълнителното възнаграждение с по-благоприятен размер

Пример :

скрито платено съдържание: 43 думи;

Ж. За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Пример :

скрито платено съдържание: 154 думи;

Пример :

 1. Основното месечно възнаграждение е 1 000 лева;
 2. Работните дни в месец септември 2019 г. са 19;
 3. Нормата за този месец е
 4. скрито платено съдържание: 125 думи;

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

Пример :

 1. Служител работи по 2 трудови договора;
 2. Работното време по основния (първия) трудов договор (ОТД) е 6 часа;
 3. Работното време по допълнителния (втория) трудов договор (ДТД) е 4 часа;
 4. Зачетеният трудов стаж по специалността по двата трудови договора е в размер на
 5. скрито платено съдържание: 62 думи;

Дотук са изброени задължителните допълнителни трудови възнаграждения. Те са задължителни, тъй като са нормативно определени и отговарят на определени условия, които трябва да са налице, за да бъдат начислени/изплатени на служителите, които отговарят на съответните условия.

2. Допълнителни трудови възнаграждения ( ДТВ) с договорен характер

Освен задължителните ДТВ, законодателят е определил и други, които могат да бъдат свободно уговаряни между страните по трудовия договор. Това са онези ДТВ, които са определени с колективен трудов договор ( КТД), с вътрешни правила за работната заплата ( ВПРЗ) и/или с индивидуалния трудов договор (ИТД), като те могат да са за:

 • скрито платено съдържание: 50 думи;

С трудовите договори и вътрешните правила на работодателя се определят условията за получаване и размерите на допълнителните трудови възнаграждения. От всичко казано дотук се разбира, че определянето на възнаграждението на работника или служителя е сложен процес, който се подчинява на определени правила. Целта на този процес е да се идентифицират всички възнаграждения, задължителни и договорни, и да се изчисли брутното трудово възнаграждение на работника.