Трудов стаж

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 януари 2023 23618 уникалност: 100%

Трудов стаж по реда на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, както и времето, през което работникът или служителят е работил като държавен служител. Признава се за трудов стаж и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

скрито платено съдържание: 50 думи;

ТРУДОВ стаж ≠ ОСИГУРИТЕЛЕН стаж

Съществува огромна разлика между трудовия стаж по КТ и осигурителния стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурителният стаж е регламентиран в КСО. Основна разлика между Осигурителния стаж и Трудовия стаж е това, че Осигурителният стаж се изчислява и в часове, за разлика от Трудовия стаж. А от тази разлика съществуват съществени разлики в изчисляването на дни, месеци и години за осигурителен стаж. Например, ако един служител работи на 4-часов работен ден в продължение на 20 години, то той ще придобие 20 години трудов стаж и само 10 години осигурителен стаж и това е така, защото при работа на 4 и повече часа на ден се зачита пълен ден трудов стаж, а осигурителният стаж се натрупва по часове. За 2 дни по 4 часа служителят ще придобие 2 дни трудов стаж, а придобитият осигурителен стаж ще бъде само 1 ден (4 часа + 4 часа = 8 часа = 1 ден осигурителен стаж). Ако служителят работи по 8 часа на ден, трудовият и осигурителният стаж се натрупват еднакво, тоест ако служителят работи 1 година на 8-часов работен ден, той ще придобие 1 година трудов стаж и 1 година осигурителен стаж.

скрито платено съдържание: 36 думи;