Възстановяване на изгубена трудова книжка

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 6021 уникалност: 100%

Трудовата книжка може да бъде изгубена както от работника или служителя, така и от работодателя.

Когато трудовата книжка бъде изгубена, дирекция "Инспекция по труда" издава нова въз основа на писмено заявление-декларация от работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, дирекция “Инспекция по труда“ по местоживеене на лицето издава нова трудова книжка и вписва данни за натрупания трудов стаж въз основа на представените от работника или служителя Удостоверения за трудов стаж по образец съгласно Приложение № 2 на НТКТС или други оригинални документи, съдържащи данни за действалото трудово правоотношение. Данните са следните:

  1. длъжност
  2. скрито платено съдържание: 22 думи;

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодател, дирекция "Инспекция по труда" по местоседалището на работодателя го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото Удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно Приложение № 2 на НТКТС. Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят, който е изгубил трудовата книжка, изисква от тях Удостоверения за трудов стаж по образец, съгласно Приложение № 2 на НТКТС. Събраните удостоверения се предоставят в съответната дирекция "Инспекция по труда" по опис.

скрито платено съдържание: 49 думи;