Кога са налице „системни нарушения на трудовата дисциплина“?

Слави Микински
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 10 септември 2019 809 уникалност: 87.6%

Съгласно КТ работодател може да уволни дисциплинарно свой служител, ако той системно нарушава трудовата дисциплина.

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание, което един работодател може да наложи на свой служител. То води до прекратяване на трудовото правоотношение със служителя и влече със себе си неблагоприятни последици за него – включително задължение да заплати на работодателя обезщетение за неспазено предизвестие.

Наказанието „дисциплинарно уволнение“ се налага за тежки нарушения на трудовата дисциплина, като част от тях са посочени изрично, но неизчерпателно в КТ.

Едно от изрично изброените в КТ основания за дисциплинарно уволнение е наличието на „системни нарушения на трудовата дисциплина“. В закона не се съдържа повече информация относно това кога те са налице, което поставя необходимостта от отговор на следните въпроси:

Колко нарушения на трудовата дисциплина служителят следва да е извършил, за да е налице системност?

скрито платено съдържание: 41 думи;

Нужно ли е нарушенията на трудовата дисциплина да са еднородни, или може да са и разнородни?

скрито платено съдържание: 139 думи;

В какъв срок преди дисциплинарното уволнение следва да са извършени тези нарушения?

скрито платено съдържание: 35 думи;

Това правило важи и при уволнението на основание „системни нарушения на трудовата дисциплина“.

скрито платено съдържание: 64 думи;

Може ли работодателят вече да е наложил други, по-леки дисциплинарни наказания за тези нарушения (забележка или предупреждение за уволнение)?

скрито платено съдържание: 63 думи;

Когато съдът прави преценка на законността на уволнението, трябва ли да осъществи проверка на всяко едно от извършените нарушения?

скрито платено съдържание: 34 думи;

От друга страна, нарушенията трябва да са описани разбираемо, за да може и служителят да бъде наясно с причините за уволнението му.

скрито платено съдържание: 51 думи;

В заключение следва да обобщим, че уволнението на основание „системни нарушения на трудовата дисциплина“ ще бъде законосъобразно ако:

скрито платено съдържание: 43 думи;