Как се извършва принудително изпълнение върху акции?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 6 октомври 2019 378 уникалност: 99.1%

В българското право акциите са уредени като ценни книги. С оглед на това, по отношение на принудителното изпълнение върху тях, се прилагат разпоредбите на ГПК за запор и изпълнение върху ценни книжа.

В законодателството ни се разграничават два вида ценни книги – налични и безналични. Това разделение важи и по отношение на акциите. Поради различните характеристики на наличните и безналичните ценни книги, ГПК създава и различен режим на принудително изпълнение върху тях.

1. Принудително изпълнение върху налични акции

скрито платено съдържание: 70 думи;

След това той е длъжен да ги вложи в банка. Възможно е изпълнителят да не открие акциите у длъжника.

скрито платено съдържание: 40 думи;

Съгласно ГПК след налагането на запора взискателят може да избере два алтернативни изпълнителни способa по отношение на наличните ценни книги.

скрито платено съдържание: 66 думи;

Важно е да се има предвид, че тази регламентация се прилага и за акционерите, които нямат издадени акции, а вместо това имат временни удостоверения.

2. Принудително изпълнение върху безналични акции

скрито платено съдържание: 29 думи;

Едновременно с това трябва да се уведоми и акционерното дружество.

скрито платено съдържание: 44 думи;

Взискателят и тук разполага със същите два изпълнителни способа.

скрито платено съдържание: 31 думи;

В случая тя действа като инвестиционен посредник и поради това й се дължи възнаграждение.