Има ли право на обезщетение и отпуск поради бременност и раждане служителка, чието дете е настанено в приемно семейство?

актуална версия версия: 4 февруари 2020 387 уникалност: 87.7%

По смисъла на вече отменен текст от ЗСПД, „специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка“ са такива заведения, в които се осигуряват за децата: жилище, храна и дрехи, които са за сметка на държавния и на общинските бюджети, т.е. без да се заплаща такса. Съгласно актуалния ЗСПД обаче дефиницията на заведенията на пълна държавна издръжка е отменена, тъй като социалната политика в страната е насочена към закриване на този тип заведения и деинституционализация на грижата за деца, лишени от родителски грижи.

Ето защо, съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, едно дете може да бъде настанено или при приемно семейство, или в т. нар. социална или интегрирана здравно-социална услуга, предоставяща резидентна грижа.

скрито платено съдържание: 278 думи;