Данък върху даренията

Димона Стоянова
Мениджър счетоводно обслужване
актуална версия версия: 22 юли 2020 345 уникалност: 56.6%

Данъкът е плащане към държавата или общините, срещу което те не дължат конкретна услуга, а формират бюджет, с който се посрещат обществени потребности. Данъкът върху даренията е местен данък, който се внася в общинските бюджети.

I. Кои придобивания се облагат с данък върху даренията?

С данък върху даренията се облагат следните категории:

 • скрито платено съдържание: 41 думи;
 • погасени чрез опрощаване задължения;
 • придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, не се облагат.

II. Кои са данъчно задължени лица?

Данъчно задължени лица са:

 • скрито платено съдържание: 13 думи;
 • когато страните са се уговорили, че данъкът ще се дължи в някакво съотношение и от двете страни, то те отговарят солидарно;
 • когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от дарителя, тогава надареният е гарант.

III. Как се определя данъкът върху даренията?

скрито платено съдържание: 28 думи;

Придобитото имущество се оценява по следния начин:

 • скрито платено съдържание: 33 думи;
 • Ценни книжа – по пазарна стойност, а когато не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения – се оценяват по номинал;
 • скрито платено съдържание: 6 думи;
 • Останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.

VI. Какъв е размерът на данъка върху даренията?

Всяка община чрез наредба на Общинския съвет определя размера на данъка върху дареното имущество в следните граници:

 • скрито платено съдържание: 12 думи;
 • От 0,4% до 0,8% от стойността или от оценката на дареното имущество между братя и сестри и техните деца – тоест в т.ч. даренията между братовчеди и племенници.

V. Кои дарения и кои лица са освободени от данък върху даренията?

Освобождават се от данък върху даренията:

 • Даренията за лечение на граждани на държава от ЕС или ЕИП, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 • Даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100% и социално слаби граждани;
 • скрито платено съдържание: 59 думи;
 • Безвъзмездно предоставената помощ при условията на Закона за меценатството.

Освобождаването от данък върху даренията е в сила и когато дарението е извършено в полза на идентични или сходни лица, установени в държава от ЕС или ЕИП.

скрито платено съдържание: 25 думи;

VI. В какъв срок и къде се декларира и внася данък върху даренията?

Данъкът се внася в общината по адресна регистрация или седалище на задълженото лице, придобило имущество по безвъзмезден начин, но когато е придобит недвижим имот, тогава данъкът се внася в общината по местонахождението на имота.

скрито платено съдържание: 24 думи;

Местният данък може да се заплаща на общините в брой или с банков превод.

VII. За кои лица и в кои случаи не се подава декларация за безвъзмездно получено имущество?

Не подават декларация за безвъзмездно получено имущество следните лица:

 • скрито платено съдържание: 26 думи;
 • Придобили имущество по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол;
 • Придобили имущество в изпълнение на задължение по закон;
 • Придобили имущество по решение на Министерски съвет, във връзка с изпълнение на приоритетен инвестиционен проект.

VIII. Санкции

В случай на укриване на част от цената при придобиване на имущества по дарение, на страните се налага санкция в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.

скрито платено съдържание: 43 думи;