Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 февруари 2020 352 уникалност: 84.9%

В КТ са предвидени три основания за прекратяване на трудовото правоотношение, в които, като необходим елемент, законодателят изисква промяна в здравословното състояние на служителя, която да е констатирана с акт на органите на медицинската експертиза. С този акт трябва да са дадени и предписания за трудоустрояване на служителя.

I. Какво е трудоустрояване?

скрито платено съдържание: 49 думи;

Право на трудоустрояване може да се породи в различни хипотези.

скрито платено съдържание: 32 думи;

За да се трудоустрои, служителят трябва да е в състояние да изпълнява:

  • друга работа;
скрито платено съдържание: 75 думи;

Такива предписания могат да издават лекуващият лекар, ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.

скрито платено съдържание: 43 думи;
Предписанието за трудоустрояване е задължително и за служителя

, на който пък е забранено да изпълнява досегашната си работа.

скрито платено съдържание: 38 думи;

II. Основания за прекратяване на трудовото правоотношение във връзка с трудоустрояването

            1. Прекратяване по силата на закона.

Първото основание е едно от т.нар. „общи основания“, при които правоотношението се прекратява по силата на закона, без да се дължи предизвестие от която и да е от страните – стига да са налице необходимите предпоставки. То се състои от две предпоставки, които трябва да са налице едновременно.

  • скрито платено съдържание: 80 думи;

Комисията и в двата случая, след като констатира невъзможността за изпълнение на работата, дава предписания за трудоустрояване. Това се намира в пряка връзка с втората задължителна предпоставка.

  • скрито платено съдържание: 39 думи;

При кумулативното наличие на тези две предпоставки, всяка от страните по правоотношението може да го прекрати по своя инициатива, без предизвестие.

            2. Прекратяване от служителя, без предизвестие.

Второто основание за прекратяване, в което като елемент се открива трудоустрояването, е от групата основания, при които служителят може едностранно да прекрати правоотношението, без предизвестие. То ще се приложи, когато едновременно са налице три елемента:

  • скрито платено съдържание: 44 думи;
  • Промененото здравно състояние трябва да бъде установено от компетентен здравен орган – лекуващ лекар, ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК.

скрито платено съдържание: 111 думи;

Отново трябва да са изпълнени едновременно три условия:

  • Служителят да е с променено здравно състояние, довело до неговото трудоустрояване от ТЕЛК.
  • скрито платено съдържание: 63 думи;

Анализът на трите хипотези, уредени в КТ, показва, че в зависимост от спецификите на ситуацията, може да са налице предпоставките на различни основания за прекратяване на трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 41 думи;