В кои случаи работодател може едностранно да промени характера на работата на свой служител?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 9 март 2020 349 уникалност: 88.9%

Принципът, който законодателят е заложил в КТ, е че страните по трудовото правоотношение не могат едностранно да го изменят. Това може да стане само по съгласие между работодателя и служителя, изразено в писмена форма. Това правило е приложимо и към характера на работата, като елемент от съдържанието на трудовото правоотношение между работодателя и служителя.

Все пак в закона са уредени три изключения от този принцип, при които работодателят може едностранно да промени характера на работа на свой служител:

1. Производствена необходимост.

Законът дава право на работодателя едностранно да измени характера на работата, когато е налице производствена необходимост. В този случай той може да промени и мястото на работа на служителя.

скрито платено съдържание: 16 думи;

.

скрито платено съдържание: 51 думи;

2.

скрито платено съдържание: 51 думи;

.

скрито платено съдържание: 51 думи;

скрито платено съдържание: 24 думи;
Например, при производствена необходимост, няма как трудовата функция на счетоводител да бъде изменена по такъв начин, че той да започне да извършва дейността на юрисконсулт – тъй като не притежава нужната квалификация за това.

3.

скрито платено съдържание: 52 думи;

.

При тези необичайни обстоятелства работодателят може да възложи на служителите си работа от друг характер.

скрито платено съдържание: 64 думи;
.

Акт, с който се извършва промяната.

скрито платено съдържание: 74 думи;

Гаранция за служителите.

За служителите, които търпят такива промени, е създадена важна защита във връзка с трудовото им възнаграждение.

скрито платено съдържание: 22 думи;