Същност и форма на договора за дарение. Данъчни ефекти

Богомил Димов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 април 2020 791 уникалност: 82.4%

I. Какво представлява дарението?

Дарението е договор, по силата на който едно лице (дарител) отстъпва нещо веднага и безвъзмездно на друго лице (надарен), което той трябва да приеме. Това означава, че за да има валидно сключен договор за дарение двете страни трябва да постигнат съгласие. Надареното лице трябва изрично да потвърди, че желае да получи дар от дарителя.

скрито платено съдържание: 42 думи;

Договорът за дарение (дарението) е регламентиран основно в ЗЗД. Той е един от способите за прехвърляне на правото на собственост върху движимо или недвижимо имущество, или върху други имуществени права от едно лице на друго лице.

В правната теория договорът за дарение се определя като едностранен и безвъзмезден.

С договора за дарение за дарителя възниква задължение за прехвърляне на някакво имущество или извършване на някаква работа безвъзмездно, докато за дарения възниква правото да приеме това имущество или работа.

скрито платено съдържание: 26 думи;

Налице е обаче и изключение.

скрито платено съдържание: 68 думи;

Неизпълнението на това задължение не води до основание за отмяна на дарението, но може да послужи за развалянето на договора – спрямо общите правила в ЗЗД, което ще доведе до задължение за надареното лице да възстанови полученото дарение.

Относно безвъзмездността на договора за дарение в теорията са застъпени няколко становища.

скрито платено съдържание: 84 думи;

В практиката най-широко е възприето първото разбиране.

Според ЗЗД обещанието за дарение не произвежда никакво действие.

скрито платено съдържание: 62 думи;

За нищожно се счита и дарението на бъдещо имущество. В теорията и практиката съществува разбиране, че спрямо уредбата на договора за дарение бъдещо е онова имущество, което към момента на сключване на договора няма никаква връзка с дарителя, т.е. то нито е негова собственост, нито се намира в процедура по придобиването му.

скрито платено съдържание: 31 думи;

II. Страни по договора за дарение.

            1. Кой може да бъде дарител?

Страните по договора са дарител и надарен.

скрито платено съдържание: 44 думи;

            2. Кой може да бъде надарен?

За надарения не съществуват подобни ограничения.

скрито платено съдържание: 70 думи;

Поради тази причина вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници. Тоест дарението може да се получи чрез приемане от родител или настойник.

Юридически лица (например търговски дружества и фондации) също могат да бъдат в качеството на надарено лице.

III. Видове дарение.

В теорията и практиката са познати различни видове дарения:

 • Обикновено дарение – това, при което едно лице възнамерява да дари друго лице, без да съществува някакъв различен мотив, освен този да прояви щедрост.
 • Обичайно дарение е дарение, направено във връзка със спазването на една традиция.
  скрито платено съдържание: 13 думи;
 • Възнаградително дарение е това, което се прави с мотива, че надареният е извършил нещо значимо за дарителя, във връзка с което той се чувства задължен.
 • скрито платено съдържание: 74 думи;

Посочените по-горе разновидности на договора за дарение имат важно практическо значение. ЗЗД говори само за два от посочените по-горе видове – обичайни и възнаградителни дарения.

скрито платено съдържание: 36 думи;

IV. Предмет и форма на договора за дарение.

В определението за договора за дарение в ЗЗД се посочва, че дарителят отстъпва нещо на дарения. Това нещо може да е както някакво имущество (движими и недвижими вещи, вземания, ценни книги, съвкупности от права и др.), така и някаква услуга или работа, която се извършва безвъзмездно в полза на надарения.

скрито платено съдържание: 60 думи;

Можем да посочим следните видове форми за действителност според предмета на договора за дарение:

 • скрито платено съдържание: 14 думи;
 • Движими вещи – ЗЗД предвижда, че във всички случаи движимите вещи (в това число пари) се даряват или чрез договор, който е в писмена форма с нотариална заверка на подписите, или със самото предаване на вещта.
  скрито платено съдържание: 107 думи;
 • При ценните книжа се посочва, че дарението се осъществява по надлежния начин за тяхното прехвърляне:
 • скрито платено съдържание: 61 думи;
 • Дарствена цесия – при безвъзмездно прехвърляне на едно вземане в полза на друго лице (дарствена цесия) съществува правен спор дали е необходимо договорът за дарение да бъде сключен в определена форма, или е достатъчно документите да се предадат на новия кредитор.
  скрито платено съдържание: 63 думи;
  Ако с цесията се прехвърля вземане, което е обезпечено с ипотека, тогава договорът трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

V. Може ли прехвърлянето на парични средства по банков път да се приеме за дарение чрез предаване?

От правна гледна точка парите се разглеждат като заместими движими вещи, за чието прехвърляне законът не изисква определена форма. В ГПК е предвидено, че се изисква писмен акт, когато договорът е на стойност над 5 000 лв., но това не е форма за действителност, а за доказване в случай на възникнал съдебен спор.

скрито платено съдържание: 32 думи;

Възниква въпросът, когато едно лице превежда определена парична сума с дарствено намерение на друго лице по банков път, необходимо ли е да бъде сключен писмен договор с нотариално заверени подписи, или извършването на банковата операция се приема за дарение чрез предаване?

Съдебната практика е разгледала този въпрос в множество свои решения и е дала еднозначен отговор.

скрито платено съдържание: 116 думи;

VI. Данъчни ефекти.

Дарението, доколкото представлява безвъзмездно прехвърляне на имущество, има своето отражение и в различните данъчни закони.

            1. Данъчни ефекти по ЗКПО.

За целите на данъчното третиране по ЗКПО данъчните ефекти трябва да бъдат разгледани както от страна на дружеството дарител, така и от страна на дружеството, което е надарено.

                        1.1. Данъчни ефекти за дарителя.

скрито платено съдържание: 37 думи;

От това правило са изведени определени изключения, чрез които законодателят стимулира дарствената дейност в полза на определени субекти.

скрито платено съдържание: 26 думи;
 • Разходи за дарания в размер на 10% от счетоводната печалба на дружеството се признават за данъчни цели, когато са направени в полза на:
  • скрито платено съдържание: 20 думи;
  • Читалища и културни институти;
 • скрито платено съдържание: 50 думи;
 • Разходи за безвъзмездно предоставена помощ по смисъла на Закона за меценатството в размер на 15% от счетоводната печалба на дружеството се признават за данъчни цели.
 • Признават се и разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението.
  скрито платено съдържание: 18 думи;

Във всеки случай за данъчни цели могат да бъдат признати разходи, направени за дарения от едно дружество, които се равняват на максимум 65% от неговата счетоводна печалба.

                        1.2. Данъчни ефекти за надарения.

Какви са данъчните ефекти по ЗКПО, когато едно дружество получава дарение?

скрито платено съдържание: 26 думи;

Разграничаваме два вида дарение – на парични средства и на материални активи.

скрито платено съдържание: 35 думи;

            2. Данъчни ефекти по ЗДДФЛ.

скрито платено съдържание: 36 думи;

От друга страна, когато едно ФЛ дарява, законът му предоставя възможност да ползва данъчни облекчения във връзка с направените дарения, като допуска сумата от годишните данъчни основи да бъде намалена при определени условия с определен процент:

 • Намаление с 5% на годишните данъчни основи, когато даренията са направени в полза на:
  • скрито платено съдържание: 20 думи;
  • Читалища и културни институти;
скрито платено съдържание: 86 думи;

Ако дарението е някакво имущество, различно от парични средства, неговият размер е цената на придобиване на имуществото, ако придобиването се е осъществило до 3 месеца преди датата на дарението, а във всички останали случаи се равнява на пазарната цена (направена за целта пазарна оценка).

За да се ползва облекчението, задълженото лице трябва да представи договор за дарение и документ, удостоверяващ, че дарението е получено от надарения, както и че лицето, което е надарено, попада в списъка с облекченията.

            3. Данъчни ефекти по ЗМДТ

В ЗМДТ е уреден данък, дължим за придобиване на имущества чрез дарение. Важно е да се уточни, че ЗМДТ не урежда твърди ставки на дължимия данък, той посочва границите, а всяка община отделно, чрез наредба на общинския съвет, определя размера на данъка, съобразявайки се с границите, определени в закона.

скрито платено съдържание: 15 думи;

От неговия обхват отпадат онези имущества, които са дарени между съпрузи или роднини по права линия. За тези сделки данък не се дължи.

Общото правило е, че данъкът се плаща от лицето, в чиято полза е дарението.

скрито платено съдържание: 37 думи;

Данъкът се налага върху стойността на имуществото, оценена към момента на неговото прехвърляне.

ЗМДТ освобождава от задължението за плащане на данък някои категории физически и юридически лица.

Надарените физически лица, които не дължат заплащане на данък върху даренията, са:

 • Получилите обичайни дарения;
 • скрито платено съдържание: 22 думи;

Надарените юридически лица, които не дължат заплащане на данък върху даренията, са:

 • ЮЛНЦ, учредени за осъществяване на общественополезна дейност. Такива могат да бъдат сдружения, включително спортни клубове, и фондации.
 • Лечебни заведения;
 • Народни читалища;
 • Държавата и общините;
 • скрито платено съдържание: 66 думи;

Когато се даряват недвижими имоти, данъкът се заплаща в общината по местонахождението на имота, а във всички останали случаи – в общината по постоянния адрес на ФЛ или по седалището на ЮЛ.

ЗМДТ е предвидил и санкция, когато бъде установено, че страните са укрили част от цената на имущество, придобито чрез дарение.

скрито платено съдържание: 17 думи;