Какво е задължителното съдържание на трудовия договор?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 октомври 2019 392 уникалност: 85.8%

Съдържанието на трудовия договор е уредено в КТ. То се разделя на две групи – задължително (необходимо) и допълнително.

Задължителното съдържание е това, без което трудовият договор не може. То е минимално необходимото, което се изисква от закона.

скрито платено съдържание: 34 думи;

I. Задължително съдържание на трудовия договор.

            1. Индивидуализиращи данни за работодателя и служителя.

Данните за работодателя се различават, в зависимост от това дали се отнасят за работодател – юридическо или физическо лице.

скрито платено съдържание: 120 думи;

            3. Наименование на длъжността и определяне характера на работата.

Наименованието на длъжността е името, с което длъжността е известна.

скрито платено съдържание: 39 думи;

Този характер изразява вида дейност, която ще се извършва по трудовото правоотношение, т.е. какво трябва да прави служителят по трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 75 думи;

Срокът за постъпване на работа се уговаря свободно от страните.

скрито платено съдържание: 42 думи;

            5. Трудово възнаграждение.

Задължително е в трудовия договор да се определи размерът на основното и на допълнителното трудово възнаграждение, които имат постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

скрито платено съдържание: 36 думи;

           

скрито платено съдържание: 84 думи;

            8. Платен годишен отпуск.

Ако работодателят предоставя на служителя платен годишен отпуск над установения от закона минимален размер, необходимо е такава уговорка да бъде включена в трудовия договор.

скрито платено съдържание: 12 думи;

           

скрито платено съдържание: 20 думи;

В случай че в договора не е уговорено нищо, срокът е 30-дневен.

скрито платено съдържание: 33 думи;

II. Допълнително съдържание на трудовия договор.

Тези елементи са допълнителни, защото могат да бъдат включени по желание на страните.

скрито платено съдържание: 45 думи;