Непреодолима сила – форсмажор

Богомил Димов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 20 април 2020 369 уникалност: 82.4%

I. Какво е непреодолима сила (форсмажор)?

В българското гражданско законодателство е залегнал принципът, че при неточно изпълнение на сключен договор длъжникът е длъжен да обезщети кредитора за претърпените от него вреди. Тази отговорност може да бъде изключена, в случай че бъде установено, че длъжникът не е виновен за неизпълнението. Липсата на вина у длъжника може да се дължи на най-различни обстоятелства, едно от които може да е и непреодолимата сила.

Непреодолимата сила (или както е известна още – форсмажорът) намира общата си уредба в Търговския закон. В други специални закони също могат да се срещнат разпоредби, които уреждат материята на непреодолимата сила. Тъй като събитията, които могат да се считат за непреодолима сила, са от най-различно естество и с най-различен характер, законодателят не се е опитвал да ги изброи изчерпателно. Вместо това е предпочел да определи тези събития като непредвидени или непредотвратими, като събития от извънреден характер, които са възникнали след сключването на договора.

Преди да се спрем по-подробно на характеристиките, които такива събития трябва да притежават, за да бъдат счетени за непреодолима сила, ще посочим някои от най-често срещаните случаи на форсмажор. Такива събития са:

  • Природни бедствия като: земетресения, епидемии, наводнения, пожари, лавини, суши, свлачища и др.;
  • Събития от политически, социален или икономически характер като: общи стачки, военни действия, преврати и др.;
  • Актове и действия на властта като: валутни ограничения, ембарго, различни забрани (за внос/износ и т.н.) и др.;
  • Друго събитие, определено от страните по договора като форсмажорно.

Само наличието на подобни събития обаче не е достатъчно, за да е налице непреодолима сила.

  • скрито платено съдържание: 95 думи;

Непредвидимост и непредотвратимост

Според практиката на ВКС непредвидимостта и непредотвратимостта на непреодолимата сила са свързани с извънредния характер на събитието (Решение № 6 от 27.02.2013 г. ПО Т.Д. № 1028/2011 г, Т.К., I Т.О. на ВКС).

скрито платено съдържание: 110 думи;

Причинно-следствена връзка

Институтът на непреодолимата сила е налице единствено в случаите, когато има причинно-следствена връзка между събитието от извънреден характер и настъпилата невъзможност за неизпълнение.

скрито платено съдържание: 88 думи;

Към кой момент е възможно позоваването на непреодолима сила?

Настъпването на непредвидимо събитие или на такова от извънреден характер, довело до невъзможност за изпълнение от страна на длъжника, може да не е достатъчно същият да се позове на института на форсмажора, за да се освободи от отговорност. От съществено значение е и моментът на настъпване на извънредното събитие.

скрито платено съдържание: 150 думи;

Задължения за длъжника при настъпване на непреодолима сила

Когато е налице форсмажор, за длъжника възниква едно специфично задължение.

скрито платено съдържание: 102 думи;

II. Какви са последиците от непреодолимата сила?

След като безспорно е установено настъпването на непреодолимата сила, т.е. след сключване на договора и преди неговия падеж е настъпило непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, изниква въпросът какви са последиците от това за страните и за сключения между тях договор?

1. Длъжникът се освобождава от отговорността за неизпълнението

Най-важната последици от наличието на непреодолима сила е, че длъжникът се освобождава от отговорността за неизпълнение на договорното задължение.

скрито платено съдържание: 119 думи;

2. Спиране изпълнението на договора

Когато възникне непреодолима сила, изпълнението на договора се спира.

скрито платено съдържание: 72 думи;

3. Договорът може да бъде прекратен

Ако действието на форсмажорното обстоятелство продължи толкова дълго, че някоя от страните загуби интерес от изпълнението на договора, тя има правото да го прекрати.

скрито платено съдържание: 49 думи;

III. Клаузата „форсмажор“

Във всички случаи, когато възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е довело до невъзможност за изпълнение на договора и за което са налице останалите предпоставки, описани по-горе, длъжникът ще може да се позове на него и да се освободи от отговорност за неизпълнение.

скрито платено съдържание: 182 думи;

Казаното по-горе показва значението от включването на форсмажорни клаузи в договорите между страните, както и нуждата от внимателно обмисляне на тяхното съдържание.

IV. Сертификат за форсмажор от БТПП

С цел доказване на възникването на непреодолима сила търговските палати издават „Сертификат за форсмажор“. В настоящото изложение ще разгледаме процедурата за издаване на такъв сертификат от една от най-значимите търговски палати в страната – Българската търговско-промишлена палата (БТПП), както и значението на този сертификат като доказателство в рамките на висящ съдебен процес.

1. Как се издава „Сертификатът за форсмажор“ от БТПП?

Процедурата се развива пред БТПП. Подава се заявление за издаване на такъв сертификат, след като се заплатят съответните такси.

скрито платено съдържание: 101 думи;

2. Какво е значението на „Сертификата за форсмажор“ във висящ съдебен процес?

скрито платено съдържание: 78 думи;

V. Непреодолимата сила в контекста на ЗДДС 

Съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, когато стоките са погинали, унищожени и т.н. вследствие на непреодолима сила, лицето, което е ползвало за тях данъчен кредит не е длъжно да прави корекция на ползвания данъчен кредит.

скрито платено съдържание: 123 думи;

VI. Непреодолимата сила в договори с международен елемент

Когато става въпрос за търговски взаимоотношения с международен елемент (договори, сключени между български и чуждестранни дружества), за да се прецени дали дадено събитие е форсмажорно обстоятелство, е необходимо да бъдат преценени следните две обстоятелства:

  • скрито платено съдържание: 75 думи;

Примери за уредбата на форсмажора в някои международни актове:

UNIDROIT 2016член 7.1.7 (форсмажор) от принципите на международната организация за унифициране на частното право:

скрито платено съдържание: 200 думи;

Член 79 от Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки:

скрито платено съдържание: 188 думи;

Член 8:108: Освобождаване поради възпрепятстване от Принципите на Европейското договорно право:

скрито платено съдържание: 138 думи;

Mаракешко споразумение за създаване на световната търговска организация

скрито платено съдържание: 24 думи;

Клаузата за форсмажор 2003 от Принципите на международните търговски договори

скрито платено съдържание: 25 думи;

VII. COVID-19 като форсмажорно обстоятелство

Въпросът, който естествено възниква, е дали пандемията от коронавирус COVID-19 и въведените в тази връзка от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България представляват форсмажорно обстоятелство?

За да се отговори правилно на този въпрос, всеки конкретен случай следва да се разглежда и преценява индивидуално.

скрито платено съдържание: 180 думи;