Документи за Назначаване на Служител

 1. Необходими Данни за Назначаване на Служител – Списък на Документи за Трудово Досие
 2. Молба за Постъпване/Кандидатстване за Работа
 3. Безсрочен ТД
 4. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 5. Срочен ТД за Определен Срок
 6. Срочен ТД за Извършване на Определена Работа
 7. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 8. ТД за Допълнителен Труд при Същия Работодател
 9. ТД за Работа през Определени Дни от Месеца
 10. Длъжностна Характеристика
 11. Протокол за Постъпване на Работа
 12. Служебна Бележка за Начален Инструктаж за Безопасност на Труда
 13. Декларация за Издаване на Трудова Книжка при Постъпване на Работа за Първи Път
 14. Декларация за Представена Трудова Книжка при Постъпване
 15. Декларация за Притежаване на Здравна Книжка
 16. Декларация за Информираност за Ползвани от Работодател Лични Данни на Служител
 17. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя
 18. Декларация за Предоставяне на Информация за Болестите, при Наличието на които Служителят Ползва Закрила при Уволнение
 19. Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Парични Обезщетения за Временна Неработоспособност и Майчинство
 20. Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Трудово Възнаграждение по Банкова Сметка
 21. Споразумение за Начин на Комуникация

Допълнителни Споразумения към ТД

 1. Допълнително споразумение за промяна на трудовото възнаграждение
 2. Допълнително споразумение за промяна на длъжност
 3. Допълнително споразумение за промяна на длъжност и трудово възнаграждение
 4. Допълнително споразумение за промяна на работно време и трудово възнаграждение
 5. Допълнително споразумение за промяна на длъжност, работно време и трудово възнаграждение

Документи за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие

 1. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 2. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя
 3. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 4. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие

Документи за Прекратяване на ТД по Инициатива на Служителя

 1. Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя
 2. Заповед за Прекратяване на ТД във връзка с Изтекъл Срок на Предизвестие, Отправено от Страна на Служител
 3. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване
 4. Заповед за Прекратяване на ТД поради Заболяване на Служителя
 5. Заповед за Прекратяване на ТД поради Незаплатено Възнаграждение или Обезщетение
 6. Заповед за Прекратяване на ТД поради Едностранни Промени от Страна на Работодателя
 7. Заповед за Прекратяване на ТД поради Значително Влошени Условия на Труд, Настъпили в Конкретни Хипотези по чл. 327, ал. 1, т. 3а от КТ
 8. Заповед за Прекратяване на ТД поради Преминаване на Служителя на Изборна Длъжност или Научна Работа
 9. Заповед за Прекратяване на ТД поради Продължаване на Образованието на Служителя
 10. Заповед за Прекратяване на ТД поради Започване на Работа на Служителя на Безсрочен Трудов Договор
 11. Заповед за Прекратяване на ТД поради Започване на Работа в Предприятие, което не Осигурява Временна Работа
 12. Заповед за Прекратяване на ТД поради Признаване на Уволнението за Незаконно
 13. Заповед за Прекратяване на ТД поради Придобиване на Право на Пенсия за Осигурителен Стаж и Възраст

Документи за Прекратяване на ТД по Инициатива на Работодателя

 1. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване
 2. Предизвестие за Прекратяване на ТД при Закриване на Предприятието
 3. Заповед за Прекратяване на ТД при Закриване на Предприятието
 4. Предизвестие за Прекратяване на ТД при Закриване на Част от Предприятието
 5. Заповед за Прекратяване на ТД при Закриване на Част от Предприятието
 6. Предизвестие за Прекратяване на ТД при Съкращаване на Щата
 7. Заповед за Прекратяване на ТД при Съкращаване на Щата
 8. Предизвестие за Прекратяване на ТД при Намаляване на Обема на Работа
 9. Заповед за Прекратяване на ТД при Намаляване на Обема на Работа
 10. Предизвестие за Прекратяване на ТД при Спиране на Работа за Повече от 15 Работни Дни
 11. Заповед за Прекратяване на ТД при Спиране на Работа за Повече от 15 Работни Дни

Протоколи за Съгласуване и за Трудови Книжки

 1. Протокол за Проведено Съгласуване относно Въвеждане на Непълно Работно Време поради Намаляване Обема на Работа
 2. Протокол за Проведени Консултации с Представители на Синдикалните Организации
 3. Протокол за Предоставяне на Трудова Книжка
 4. Протокол за Връщане на Трудова Книжка

Декларации за Съгласия от Служител

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Нощен Труд
 2. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд
 3. Декларация-Съгласие за Работа Повече от 48 часа Седмично

Други Заповеди от Работодател

 1. Заповед за Отпуск
 2. Заповед за Увеличаване на Трудовото Възнаграждение на Служителя
 3. Заповед за Начисляване на Еднократен Бонус или Премия на Служители
 4. Заповед за Определяне на Орган по Безопасност и Здраве при Работа
 5. Заповед за Определяне на Длъжностни Лица, които да Представляват Работодателя при Проверки от Главна Инспекция по Труда
 6. Заповед за Работно Облекло
 7. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)
 8. Заповед за Установяване на Ненормиран Работен Ден
 9. Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Намаляване Обема на Работата
 10. Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемична Обстановка
 11. Заповед за Преустановяване на Работа – поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемиологична Обстановка

Молби и Служебни Бележки

 1. Молба за Отпуск
 2. Служебна Бележка за Записване на Дете в Детска Градина/Училище
абонамент