Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2661 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 12.05.2019 г. е проведено Общо събрание на Алфа АД, на което са присъствали всички акционери, които са местни юридически лица.

На събранието е взето решение за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и за разпределяне на дивидент с общ размер от  100 000 лв., пропорционално на размера на  притежавания от всеки съдружник дял.

На 13.05.2019 г. от разплащателната сметка в лева са изплатени дължимите на съдружниците дивиденти.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за решение на Общото събрание;

- Банково извлечение в лева.

 

ПРОТОКОЛ от Общо събрание

 

                Днес, 12.05.2019 г., в град София се проведе заседание на Общото събрание на Алфа АД, на което бяха представени всички акционери, или 100% (сто процента) от капитала на дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Приемане на Годишния финансов отчет на Алфа АД за 2018 г.;

                2. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на Алфа АД за изминали години.

 

                По точка 1: Общото събрание единодушно РЕШИ: Приема Годишния финансов отчет на Алфа АД за 2018 г.

 

                По точка 2: Общото събрание, като взе предвид, че са налице:

 

 

                    

години

непокрита

загуба (в лв.)

неразпределена

печалба (в лв.)

                    

 

2014

 

10 000

 

 

2015

 

50 000

 

 

2016

 

20 000

 

 

2017

 

100 000

 

 

2018

 

250 000

 

 

ОБЩО

 

430 000

 

 

                единодушно РЕШИ: С натрупаната печалба:

                               • да бъдат разпределени 100 000 лв. за дивиденти на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, които да бъдат изплатени до 30 юни 2019 г.

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА АД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 12.05.2019 г.

до 13.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

13.05.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

13/05/19

13/05/19

Бета ООД/Плащане нa дивидент съгласно решение на ОС от 12.05.2019 г.

60 000,00

-

13/05/19

13/05/19

Гама ООД/Плащане на дивидент съгласно решение на ОС от 12.05.2019 г.

40 000,00

-

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

100 000,00

Дебит:

100 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

100 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Собственият капитал на едно предприятие е остатъчният дял в активите на предприятието след приспадане на всички негови пасиви. Собственият капитал е сумата от внесения от съдружниците капитал в предприятието, формираните резерви, натрупаната печалба, която е останала неразпределена, и натрупаната загуба, която е останала непокрита. Собственият капитал може да бъде и отрицателна величина, ако натрупаната и непокрита загуба е по-голяма от сумата на внесения от съдружниците капитал, формираните резерви и натрупаната, но неразпределена печалба.

скрито платено съдържание: 235 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 24 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. Разпределянето на дивиденти е за сметка на неразпределената печалба от минали години, която е сума от счетоводните  печалби от минали отчетни периоди, формирани след приспадане на дължимия корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 224 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

ЗДДФЛ:

скрито платено съдържание: 24 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

  ОПР:

скрито платено съдържание: 40 думи;

                БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства и неразпределената печалба ще намалеят с по 100 000 лв.

                ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

                ОСК:

скрито платено съдържание: 20 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява намалението на неразпределената печалба срещу възникване на задължение към акционерите, а след това закриването на възникналото задължение:

1. Решението за разпределяне на дивидент се осчетоводява по дебита на сметка 122 „Неразпределена печалба от минали години “ (намаляване на неразпределената печалба от минали години) и по кредита на сметка 425 „Задължения за съучастия” (увеличаване на задълженията към собствениците на капитала).

Намалението на неразпределената печалба се отразява по аналитичностите към сметка 122 „Неразпределена печалба от минали години“, създадени при възникването на печалбите за съответните отчетни периоди.

Задълженията към отделните акционери се осчетоводяват в отделни аналитичности към сметка 425 „Задължения за съучастия”, по които ще се следят и закрият с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база протокол от Общото събрание на Алфа АД.

скрито платено съдържание: 76 думи;

                Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (12.05.2019): Осчетоводяване на решението за разпределяне на дивидент - Протокол за решение на ОС

стопанска

операция:

122

Разпределяне на печалба

вид

документ:

710

Протокол за решение на ОС

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

122

Неразпределена печалба от минали години

100 000

425

Задължения по съучастия (дивидент)

100 000

аналит.

2014

10 000

аналит.

Бета ООД – 60%

60 000

аналит.

2015

50 000

аналит.

Гама ООД – 40%

40 000

аналит.

2016

20 000

 

 

 

аналит.

2017

20 000

 

 

 

ОБЩО

100 000

ОБЩО

100 000

скрито платено съдържание: 13 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

122 (Неразпределена печалба от минали години) – Пасивна сметка, която показва и проследява натрупаната и неразпределена печалба от минали години. В началото на текущата година сметката се кредитира, за да се отнесе финансовият резултат (в случай че е печалба) от предходната година. Сметката се дебитира при отнасяне на неразпределената печалба в непокрита загуба, но само с решение на съдружниците/акционерите. Салдото по сметката е Кт и показва неразпределената печалба от минали години.

скрито платено съдържание: 195 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.