Брак на активи – 1

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 9037 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД решаваме да бракуваме телефонна централа поради непоправима повреда, за която не може да се определи виновно лице.

Отчетната стойност на централата е 5 500 лв.

Определен ѝ е полезен живот от 10 години, като тя е следвало да бъде напълно амортизирана за този период.

Активът е въведен в експлоатация в края на 2009 г., а е отписан на 31.05.2019 г.

Към датата на отписване централата е била напълно амортизирана за данъчни цели.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за брак на активи.

 

ПРОТОКОЛ  ЗА  БРАК  НА  АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Офис

по Заповед:

№5165 от 31.05.2019 г.

за вид активи:

Обзавеждане на офис

               

инв. №

наименование на актива

въведен в експлоат.

моментно състояние, на какво се дължи

и причина за бракуване

баланс. ст-ст

ликвид. ст-ст

1

21561

Телефонна централа

01.01.2019 г.

Морално и физическо остаряване

200

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

20

 

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

Главен счетоводител

31.05.2019 г.

 

член на комисия:

Петър Петров

Директор производство

31.05.2019 г.

 

член на комисия:

Георги Георгиев

Независим оценител

31.05.2019 г.

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Тя представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, услуга или стока, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез  метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, услугите, стоки и др.

скрито платено съдържание: 118 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 39 думи;

 • Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната амортизация на дълготрайните материални активи, а за данъчни цели се признава тяхната годишна данъчна амортизация, определена по реда на ЗКПО.

За данъчни цели, когато активът се отписва преди да е напълно амортизиран, той се изважда от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на актива, а се намалява с данъчната стойност на актива.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 486 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за

скрито платено съдържание: 18 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 27 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

ОСК: Финансовият резултат е загуба

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разхода за брак на централата, равен на балансовата стойност на актива, след което се отписва натрупаната до момента на бракуване амортизация на актива и накрая  разходът за брак се отнася в текущ финансов резултат – загуба:

1. Разходът за брак се осчетоводява, като се дебитира сметка 609 „Други разходи” (увеличение на разходите за брак) и се кредитира сметка  207 „Офис обзавеждане” (намаление на стойността на офис обзавеждането поради брак на актив).

Размерът на разхода за брак е равен на балансовата стойност на актива.

Разходът за брак се осчетоводява аналитично по сметка 609 „Други разходи”.

Отписването на балансовата стойност на телефонната централа се отразява по съответната ѝ аналитичност към сметка 207 „Офис обзавеждане”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за брак.

2.

скрито платено съдържание: 79 думи;

3.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.05.2019): Начисляване на разход за брак

стопанска

операция:

609

Разходи за брак

вид

документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

200

207

Офис обзавеждане

200

аналит.

Брак ДА

200

аналит.

Телефонна централа

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200

        

скрито платено съдържание: 25 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 223 думи;

609 (Други разходи) – Активна сметка, която се използва за отчитане на всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата. Такива могат да бъдат: разходи за командировки, разходи по липси за сметка на предприятието, глоби и неустойки, отписани вземания и други. Увеличенията на Другите разходи се осчетоводява по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за провизии (начисляване на разходи за командировки, отписване на вземания, начисляване на дължими глоби и неустойки, отчитане на разходи за липси за сметка на дружеството и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Други разходи, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.