Съдебно решение за отмяна на данъчен ревизионен акт

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 2600 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.02.2019 г. на Алфа ООД е издаден ревизионен акт от Данаил Данаилов Данаилов на длъжност „Главен инспектор по приходите“ при ТД на НАП – София.

Съгласно РА Алфа не е декларирала и платила корпоративен данък в размер на 25 000 лв. В резултат – на дружеството не се възстановява ДДС, а с него е прихванато новоначисленото задължение за корпоративен данък към бюджета. Сумата на данъка за възстановяване не е достатъчна и Алфа плаща остатъка от задължението по банков път.

Алфа обжалва ревизионния акт при Дирекция „ОДОП” пред ТД на НАП София. На 01.04.2019 г. излиза Решение № 165452545-2152-1651/01.04.2019 г. на Директора на Дирекция „ОДОП” при ТД на НАП София, което потвърждава ревизионния акт.

Алфа завежда дело пред Административния съд. Във връзка с това заплаща в брой съдебни такси в размер на 500 лв. и адвокатски хонорар в размер на 800 лв.

Към 14.06.2019 г., съгласно решение на Административния съд, делото за незаконосъобразност на издадения от органа по приходите ревизионен акт е присъдено в полза на Алфа ООД.

Дължимият данък, който е бил прихванат и платен при издаването на РА, както и платените по делото разноски, са възстановени по банковата сметка Алфа.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Данъчен ревизионен акт;

- Решение на Върховен административен съд;

- Банково извлечение.

 

НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ  ПО  ПРИХОДИТЕ

РЕВИЗИОНЕН  АКТ

№/дата

№ 165452545-2152-1651 / 01.02.2019 г.

                Настоящият ревизионен акт се издава от Данаил Данаилов Данаилов – „Главен инспектор по приходите“, ръководител екип, на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК съгласно Заповед № К112233/01.10.2015, на

                АЛФА ООД, с ЕИК 111222333, град София, ул. ”Алабин” 100, представлявано от Иван Иванов Иванов – Управител,

                за която е съставен Ревизионен доклад №112233/15.01.2019, който е неразделна част от настоящия Ревизионен акт.

                Настоящият Ревизионен акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди, както следва:

вид задължение

период:

от

до

1

Корпоративен данък

01.01.2015 г.

01.01.2019 г.

2

Данък по чл.194, чл.195, чл.204 от ЗКПО

01.01.2015 г.

01.01.2019 г.

                МОТИВИ за издаване на акта: Във връзка с извършвана ревизия на фирма Алфа ООД и предоставени документи от страна на фирмата:

                I. УСТАНОВЯВАМ:

                Размера на задълженията по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 01.02.2019 г., както следва:

вид на

задълж.

правно основание

ревизиран период

размер на задълж.

начислена сума от

ревизираното лице

внесена

сума

приспад.

сума

сума за приспад.

по ДДС

дължима

сума

надвнесена

сума / сума

за възстанов.

дължима

преотстъп.

1

Корпоративен данък

 

01.01.2015-01.01.2019 г.

25 000

25 000

 

 

24 500

 

500

 

ВСИЧКО

25 000

25 000

 

 

24 500

-

500

-

 

                II. ПРИХВАЩАМ:

                Недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, както следва:

изискуеми вземания

суми за възстановяване

прихван.

сума

остатък за прихващ. / възстанов.

вид докум.

№ и дата

вид

код за плащ.

период

сума

вид

код за плащ.

период

сума

1

РА

165452545-2152-1651 / 01.02.2019 г.

Корпора-тивен

данък

11 04 01

01.01.2015-01.01.2019 г.

500

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

500

 

 

 

 

 

 

                III. ВЪЗСТАНОВЯВАМ:

                Недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване общо в размер на 0,00 лв., в това число по видове: ---, по следната банкова сметка: ---

                        Установените с настоящия Ревизионен акт задължения за довнасяне в размер общо на 13 510,00 лв. следва да бъдат внесени в съответните суми, по съответните кодове за плащане в съответните банкови сметки: BG45BUIB51255363321566.

                        По посочените банкови сметки и кодове за вид плащане за лихви следва да бъдат внесени и съответните лихви за просрочия, изчислени до деня на плащането.

                        На основание чл.127, ал.1 от ДОПК, задълженията за довнасяне подлежат на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчване на акта. След изтичане на този срок Ревизионният акт подлежи на принудително изпълнение, включително и когато е обжалван, освен ако изпълнението е спряно по реда на ДОПК.

                        На основание чл.152 от ДОПК Ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му пред Директора на Дирекция ”Обжалване и Управление на Изпълнението” – град София, като жалбата се подава чрез Териториалната Дирекция.

                        Съгласно чл.153, ал.3 от ДОПК при искане за спиране на изпълнението се представят доказателства за направено обезпечение или предложение за обезпечение в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането. Предложение за обезпечение може да се направи пред съответната Териториална Дирекция и преди подаване на жалбата.

                        Настоящият Ревизионен акт се състави в два еднакви екземпляра – един за органа по приходите и един за ревизираното лице.

 

РЕШЕНИЕ на Върховен административен съд №222 от 14.06.2019 г. по адм. дело 345/2010

                Производството е по реда на чл.156 и следващите го от ДОПК.

               Образувано е по жалба на Алфа ООД, със седалище град София, представлявано от Управителя Иван Иванов Иванов, срещу данъчен Ревизионен акт № 165452545-2152-1651 / 01.02.2019 г., издаден от Данаил Данаилов Данаилов – на длъжност „Главен инспектор по приходите“ при ТД на НАП – София, частично потвърден с Решение № 165452545-2152-1651/01.04.2019 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, което е потвърдено и от състав на Административен съд София с Решение № 444/01.10.2019 г.

                Жалбоподателят моли за отмяна на обжалваното решение в частта, с която е потвърден Ревизионен акт № 165452545-2152-1651/01.02.2019 г. Претендират се разноски.

                Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и поддържа тезата, че не са допуснати нарушения при издаване на Ревизионния акт. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

                Прокурорът пледира основателност на жалбата.

                При така установената фактическа обстановка настоящият състав на Върховен административен съд достигна до следните правни изводи:

                По допустимостта на жалбата: Жалбата е процесуално допустима, защото е подадена срещу подлежащ на обжалване индивидуален данъчен акт, от надлежно легитимирана страна, в рамките на установения от закона срок за обжалване.

                Видно от представените по делото доказателства, съдът намира, че жалбата е основателна.

                Воден от горното, Върховен административен съд, І-во Отделение, 1-ви състав

                РЕШИ:

                ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № 165452545-2152-1651/01.02.2019 г., издаден от Данаил Данаилов Данаилов – на длъжност „Главен инспектор по приходите“ при ТД на НАП – София, частично потвърден с Решение № 165452545-2152-1651/01.04.2019 г. на Директора на Дирекция „ОДОП” при ТД на НАП – София, което е потвърдено и от състав на Административен съд София с Решение № 444/01.10.2019 г., в частта относно доначислен корпоративен данък на Алфа ООД за данъчния период 01.01.2015 – 01.01.2019 г. в размер на 25 000 лв.

                ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП да заплати на Алфа ООД сумата от 500 лв. разноски по делото и 800 лв. адвокатско възнаграждение.

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                Решението да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.02.2019 г.

до 30.06.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

30.06.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

01/02/19

01/02/19

Възстановяване на платени задължения за корпоративен данък и лихви за просрочие на публични държавни задължения и разходи по съдебно дело

500

-

30/06/19

30/06/19

Възстановяване на платени задължения за корпоративен данък и лихви за просрочие на публични държавни задължения и разходи по съдебно дело

-

26 300

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

500,00

Дебит:

500,00

Кредит:

26 300,00

Кредит:

26 300,00

стр. 1

крайно салдо:

26 800,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

 представлява действия на органите по приходите, с които те целят да установят какви задължения за данъци и осигурителни вноски има лицето, както и дали спазва задълженията си във връзка с данъчните и осигурителни закони. Данъчните служители, които извършват ревизия, са длъжни да съставят ревизионен доклад, в който да опишат изводите, до които са стигнали. Това трябва да става в определен от ДОПК срок. Резултатът от ревизията е издаване на ревизионен акт. Използва се утвърден образец с определено в закона съдържание и се издава от органа, който е възложил ревизията, както и от ръководителя на ревизията. Ако проверяваното лице не е съгласно с действията на ревизионните органи или с написаното в ревизионния акт, може да обжалва акта. Има задължителна процедура за това.

скрито платено съдържание: 124 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 170 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. Стопанската операция не попада в обхвата на ЗКПО.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира

скрито платено съдържание: 25 думи;

 БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОПП: В резултат на възстановените данъчни плащания и платените разходи

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е н

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като погасяването на допълнително установения корпоративен данък и платените съдебни разноски се отразяват по разчет за вземане, след което, съгласно присъдено вземане, този разчет се закрива срещу отразяване на получени по банковата сметка парични средства. Това става по следния начин:

1. Погасяването на задължението, възникнало съгласно ревизионния акт, се осчетоводява, като се дебитира сметка 498 „Други дебитори” (увеличение на вземанията от други дебитори) и се кредитират сметка 4538 „ДДС за възстановяване” (намаление на вземането под формата на ДДС за възстановяване) и сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.” (намаление на паричните средства по разплащателни сметки в лева).

Платеното задължение се осчетоводява по аналитичност „Платени задължения по РА при ТД на НАП – София“ към сметка 498 „Други дебитори”, по която ще се следи вземането и ще се закрие след завеждане на съдебното дело чрез прехвърлянето на разчета по сметка за текущи съдебни спорове 444 „Вземания по съдебни спорове”.

Тази счетоводна статия се записва на база Ревизионен акт и Банково извлечение за периода.

2.

скрито платено съдържание: 142 думи;

3.

скрито платено съдържание: 80 думи;

4. Плащането на адвокатския хонорар се осчетоводява, като се дебитира сметка 444 „Вземания по съдебни спорове” (увеличение на вземанията по съдебни спорове) и се кредитира сметка 501 „Каса в лв.” (намаление на паричните средства в брой).

Плащането се осчетоводява по аналитичност „Съдебен спор – РА при ТД на НАП – София“ към сметка 444 „Вземания по съдебни спорове”, по която ще се следи вземането и ще се закрие при приключване на делото.

Тази счетоводна статия се записва на база Разписка/Квитанция/Сметка.

5.

скрито платено съдържание: 144 думи;

6.

скрито платено съдържание: 83 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.02.2019): Осчетоводяване на погасяване на задължението, възникнало съгласно ревизионния акт

стопанска

операция:

444

Вземания по съдебен спор

вид

документ:

700

Данъчен акт

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

498

Други дебитори

25 000

4538

ДДС за възстановяване

24 500

аналит.

Платени задължения по РА при ТД на НАП – София

25 000

   5031

Разплащателна сметка в лв.

500

ОБЩО

25 000

ОБЩО

25 000

        

скрито платено съдържание: 23 думи;

СС4 (01.04.2019): Осчетоводяване на платения адвокатски хонорар

стопанска

операция:

444

Вземания по съдебен спор

вид

документ:

300

Разписка/Квитанция/Сметка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

444

Вземания по съдебни спорове

800

501

Каса в лв.

800

аналит.

Съдебен спор – РА при ТД на НАП – София

800

 

 

 

ОБЩО

800

ОБЩО

800

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

      Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

     • сметка 501 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на парите в брой, които са били повече от 1 300 лв.;

.  • сметка 4538 има крайно салдо Кт, което по принцип трябва да е дебитно или нулево, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на размера на ДДС за възстановяване.

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а) 444

26 300

26 300

 

(а) 445

26 300

26 300

 

(а) 4538

24 500

24 500

 

(а) 498

25 000

25 000

 

(а) 501

1 300

1 300

 

(а) 503

26 300

500

25 800

 

СУМА

103 900

103 900

25 800

25 800

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

 

 

 

 

Други вземания

-24 500

 

 

 

 

 

 

Парични средства

24 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

24 500

 

 

от инвестиционна дейност

 

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 461 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 117 думи;