Липса на активи

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 5465 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

На 30.04.2019 г. ние от Алфа ООД установяваме липса (вследствие на кражба) на преносим компютър от офиса на дружеството.

Компютърът е придобит на 31.03.2015 г. и е въведен в експлоатация на 01.04.2016 г. Отписан е на 30.11.2019 г.

Отчетната стойност на компютъра е 1 200 лв., а при покупката му е бил ползван данъчен кредит в размер на 240 лв.

Определен му е полезен живот от 5 години, като той е следвало да бъде напълно амортизиран за този период. Годишната амортизация е 240 лв. (респективно месечната амортизация е 20 лв.). Начислената до момента на кражбата амортизация е 1 100 лв.

Към датата на отписване компютърът е бил напълно амортизиран за данъчни цели.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за излишъци/липси;

- Протокол за начисление на ДДС.

 

ПРОТОКОЛ  ЗА  ЛИПСИ/ИЗЛИШЪЦИ (и/или компенсирането им)

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Централен офис

по Заповед:

№415 от 12.04.2019 г.

за вид активи/запаси:

Офис техника

в резултат на (събитие):

Кражба

СЕ УСТАНОВИХА СЛЕДНИТЕ

Х

ЛИПСИ

 

ИЗЛИШЪЦИ

 

инв. № / код

наименование на актива/запаса

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

колич.

липс./изл.

Начислена амортизация

балансова стойност

1

545

Преносим компютър

бр.

1 200

1

1 100

100

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

1 100

100

 

Установените Липси ще бъдат за сметка на:

Х

Отписването им на разход

 

Вземане от подотчетно лице

                                                                                               По тяхната:

Х

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

Установените Излишъци ще бъдат заприходени в Обект и/или на МОЛ:

 

 

                                                                                               По тяхната:

Х

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

Главен счетоводител

12.04.2019 г.

 

член на комисия:

Петър Петров

Административен директор

12.04.2019 г.

 

член на комисия:

Георги Георгиев

Независим оценител

12.04.2019 г.

 

 

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 30.04.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

1

Кражба на преносим компютър

бр.

1

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

30.4.2019 г.

Размера на ПДК

240

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

Размер на дължимия данък 

240

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: самоначисляване на ДДС при липси и брак; чл.79, ал.3, т.2 от ЗДДС

 

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно ММС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Тя представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, услуга или стока, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, услугите, стоки и др.

скрито платено съдържание: 92 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв. Липсващият лаптоп е данъчен амортизируем актив, който е бил отразен в данъчния амортизационен план. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с балансовата стойност на актива, а за данъчни цели се признава неговата данъчна стойност, определена по реда на ЗКПО. Към датата на бракуване лаптопът е напълно амортизиран за данъчни цели. Следователно счетоводният финансов резултат ще се увеличи с балансовата стойност на актива, но няма да има намаление с данъчната му стойност, тъй като тя е нула.

Счетоводният разход за липса не се признава за данъчни цели, като при формиране на данъчния финансов резултат ще се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат. Изключение от това изискване има по отношение на липси, свързани с непреодолима сила. Това обстоятелство трябва да се документира с документ от компетентен орган.

 Разходът, направен във връзка с корекцията на ползвания данъчен кредит съгласно ЗДДС, не е признат за данъчни цели, като при формиране на данъчния финансов резултат ще се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 257 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за

скрито платено съдържание: 36 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 34 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 6 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 28 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разхода за липса на лаптопа, равен на балансовата стойност на актива, след което се отписва натрупаната до момента на кражбата амортизация на актива и се начислява разход за корекция на ползван данъчен кредит. Накрая общият размер на разходите за липса и корекция на ДДС се отнася в текущ финансов резултат – загуба. Това става по следния начин:

1. Разходът за липса се осчетоводява, като се дебитира сметка 609 „Други разходи” (увеличение на разходите за липси) и се кредитира сметка 203 „Компютърна техника” (намаление на стойността на компютрите поради липса на актив).

Размерът на разхода за липса е равен на балансовата стойност на актива.

Разходът за липси се осчетоводява аналитично по сметка 609 „Други разходи”.

Отписването на балансовата стойност на лаптопа се отразява по съответната му аналитичност към сметка 203 „Компютърна техника”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за брак.

2.

скрито платено съдържание: 77 думи;

3.

скрито платено съдържание: 46 думи;

4.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (30.11.2019): Начисляване на разход за липса

стопанска

операция:

214

Отписване на Дълготраен актив

вид

документ:

580

Протокол за липси и излишъци

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

100

203

Компютърна техника

100

аналит.

Липси на дълготрайни активи

100

аналит.

Преносим компютър

100

ОБЩО

 100

ОБЩО

100

        

скрито платено съдържание: 26 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 315 думи;

606 (Разходи за данъци, такси и други подобни плащания) – Активна сметка, по която се отчитат Разходите за данъци и такси по Закона за местни данъци и такси, някои от данъците по ЗКПО, винетки и други разходи за данъци, направени във връзка с нормативни изисквания. Увеличенията на Разходите за данъци, такси и други се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за данъци, такси и други (начисления на задължения за данък върху разходите, за представителни разходи, данък сгради, такса смет, такса тротоарно право и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки, или срещу Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за данъци, такси и други, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 165 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.