Брак на активи – 2

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 4607 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД решаваме да бракуваме лазерна машина поради непоправима повреда, за която не може да се определи виновно лице.

Отчетната стойност на машината е 6 000 лв.

Определен е полезен живот на машината 5 години, като тя е следвало да бъде напълно амортизирана за този период. Годишната амортизация е 1 200 лв. (респективно месечната амортизация е 100 лв.).

Машината е въведена в експлоатация на 01.01.2016 г., а е отписана на 30.11.2019 г.

Към датата на отписване машината е била напълно амортизирана за данъчни цели.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за брак;

- Протокол за начисление на ДДС.

 

ПРОТОКОЛ  ЗА  БРАК  НА  АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Производствен цех

по Заповед:

№5165 от 30.11.2019 г.

за вид активи:

Машини и оборудване

               

инв. №

наименование на актива

въведен в експлоат.

моментно състояние, на какво се дължи

и причина за бракуване

баланс. ст-ст

ликвид. ст-ст

1

21561

Лазерна машина Komori

01.01.2016 г.

Непоправима повреда

1 300

4 700

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

1 300

4 700

 

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

Главен счетоводител

30.11.2019 г.

 

член на комисия:

Петър Петров

Директор производство

30.11.2019 г.

 

член на комисия:

Георги Георгиев

Независим оценител

30.11.2019 г.

 

 

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 30.11.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

1

Брак на копирна машина Komori

бр.

1

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

30.11.2019 г.

Размера на ПДК

1 200

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

Размер на дължимия данък 

480

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: самоначисляване на ДДС при липси и брак: чл. 79, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

 

 

 

 

 

СЪЩНОСТ  НА  СТОПАНСКАТА  ОПЕРАЦИЯ  (от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно ММС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Тя представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, услуга или стока, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, услугите, стоки и др.

скрито платено съдържание: 131 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 78 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв. Бракуваната машина е данъчен амортизируем актив, който е бил отразен в данъчния амортизационен план. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с балансовата стойност на актива, а за данъчни цели се признава неговата данъчна стойност, определена по реда на ЗКПО. Към датата на бракуване машината е напълно амортизирана за данъчни цели. Следователно счетоводният финансов резултат ще се увеличи с балансовата стойност на актива, но няма да има намаление с данъчната му стойност, тъй като тя е нула.

Счетоводният разход за брак не се признава за данъчни цели, като при формиране на данъчния финансов резултат ще се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат. Изключение от това изискване има по отношение на липси, свързани с непреодолима сила. Това обстоятелство трябва да се документира с документ от компетентен орган.

Разходът, направен във връзка с корекцията на ползвания данъчен кредит, съгласно ЗДДС не е признат за данъчни цели, като при формиране на данъчния финансов резултат ще се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 565 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход

скрито платено съдържание: 37 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 36 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 30 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разхода за брак на машината, равен на балансовата стойност на актива, след което се отписва натрупаната до момента на бракуване амортизация на актива и се начислява разход за корекция на ползван данъчен кредит. Накрая общият размер на разходите за брак и корекция на ДДС се отнася в текущ финансов резултат – загуба. Това става по следния начин:

1. Разходът за брак се осчетоводява, като се дебитира сметка 609 „Други разходи” (увеличение на разходите за брак) и се кредитира сметка  205 „Машини и оборудване ” (намаление на стойността на машините поради брак на актив).

Размерът на разхода за брак е равен на балансовата стойност на актива.

Разходът за брак се осчетоводява аналитично по сметка 609 „Други разходи”.

Отписването на балансовата стойност на Лазерната машина се отразява по съответната ѝ аналитичност към сметка 205 „Машини и оборудване”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за брак.

2.

скрито платено съдържание: 82 думи;

3.

скрито платено съдържание: 59 думи;

4.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (30.11.2019): Начисляване на разход за брак

стопанска

операция:

214

Отписване на дълготраен актив

вид

документ:

580

Протокол за липси и излишъци

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

1 300

205

Машини и оборудване

1 300

аналит.

Брак ДА

1 300

аналит.

Лазерна машина – Komori

1 300

ОБЩО

1 300

ОБЩО

1 300

        

скрито платено съдържание: 33 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

      Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

      • сметка 4532 има крайно салдо Кт, което по принцип трябва да е приключено и нулево, но в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо, че има начислен ДДС по продажби, който подлежи на внасяне;

     • сметка 205 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на машините, които са били повече от 6 000 лв;

     • сметка 2415 се получава с крайно салдо Дт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното кредитно салдо – отписване на натрупаната амортизация, която е била повече от 4 700 лв.

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

1 780

1 780

 

(а) 205

6 000

6 000

 

(к) 2415

4 700

4 700

 

(п) 4532

480

480

 

(а) 609

1 780

1 780

 

СУМА

8 260

8 260

6 480

6 480

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

1 780

Текуща загуба

1 780

Машини и оборудване

-1 300

Печалби и загуби от текущата година

 -1 780

 

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

480

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат от текущия период

 - 1 780

от инвестиционна дейност

 

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 366 думи;

609 (Други разходи) – Активна сметка, която се използва за отчитане на всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата. Такива могат да бъдат: разходи за командировки, разходи по липси за сметка на предприятието, глоби и неустойки, отписани вземания и други. Увеличенията на Другите разходи се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за провизии (начисляване на разходи за командировки, отписване на вземания, начисляване на дължими глоби и неустойки, отчитане на разходи за липси за сметка на дружеството и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки, или срещу Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Други разходи, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.