Данъчен ревизионен акт

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 5921 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Към 01.02.2019 г., съгласно данъчен ревизионен акт, издаден от органа по приходите, е установено, че ние от Алфа ООД имаме:

- вземане във връзка с ДДС за възстановяване в размер на 12 000 лв.;

- просрочено задължение за корпоративен данък на стойност 25 000 лв.;

- задължение за начислени от приходната агенция лихви за забава на плащане на ДОО и корпоративен данък в размер 510 лв.

Стойността на вземането във връзка с ДДС за възстановяване е прихваната от стойността на дължимите лихви и корпоративен данък. В резултат остават задължения за корпоративен данък и за лихва върху корпоративния данък в общ размер от 13 510 лв., които са платени по банков път.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Данъчен ревизионен акт;

- Банково извлечение.

 

НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ  ПО  ПРИХОДИТЕ

РЕВИЗИОНЕН  АКТ

№/дата

№ 165452545-2152-1651 / 01.02.2019 г.

                Настоящият ревизионен акт се издава от Данаил Данаилов Данаилов – Главен инспектор по приходите, ръководител екип, на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК съгласно Заповед № К112233/01.10.2015, на

                АЛФА ООД, с ЕИК 111222333, град София, ул. „Алабин“ 100, представлявано от Иван Иванов Иванов – Управител,

                за която е съставен Ревизионен доклад №112233/15.01.2019 г., който е неразделна част от настоящия Ревизионен акт.

                Настоящият Ревизионен акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди, както следва:

вид задължение

период:

от

до

1

Корпоративен данък

01.01.2015 г.

01.01.2019 г.

2

Данък по чл.194, чл.195, чл. 204 от ЗКПО

01.01.2015 г.

01.01.2019 г.

3

Данък върху Добавената Стойност

01.01.2015 г.

01.01.2019 г.

                МОТИВИ за издаване на акта: Във връзка с извършвана ревизия на фирма Алфа ООД и предоставени документи от страна на фирмата:

                I. УСТАНОВЯВАМ:

                Размера на задълженията по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 01.02.2019 г., както следва:

вид на

задълж.

правно основание

ревизиран период

размер на задълж.

начислена сума от

ревизираното лице

внесена

сума

приспад.

сума

сума за приспад.

по ДДС

дължима

сума

надвнесена

сума/сума

за възстанов.

дължима

преотстъп.

1

Лихва ДОО

 

01.01.2015-01.01.2019

10,00

10,00

 

 

10

12 000

 

11 990

2

Корпоративен данък

 

01.01.2015-01.01.2019

25 000

25 000

 

 

11 990

 

13 010

 

3

Лихва корпоративен данък

 

01.01.2015-01.01.2019

500

500

 

 

 

 

500

 

ВСИЧКО

25 510

25 510

 

 

12 000

12 000

13 510

11 990

 

                II. ПРИХВАЩАМ:

                Недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, както следва:

изискуеми вземания

суми за възстановяване

прихван.

сума

остатък за прихващ./ възстанов.

вид докум.

№ и дата

вид

код за плащ.

период

сума

вид

код за плащ.

период

сума

1

Декларация

54545 от 25.03.2015 г.

Корпора-тивен

данък

11 04 01

01.01.2015-31.12.2015 г.

13 010

 

 

 

 

 

 

2

Декларация

54545 от 25.03.2015 г.

Лихва по корпоративен

данък

11 04 01

31.03.2019-01.02.2019 г.

500

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

13 510

 

 

 

 

 

 

                III. ВЪЗСТАНОВЯВАМ:

                Недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване, общо в размер на 0,00 лв., в това число по видове: ---, по следната банкова сметка: ---

                        Установените с настоящия Ревизионен акт задължения за довнасяне в размер общо на 13 510,00 лв. следва да бъдат внесени в съответните суми, по съответните кодове за плащане в съответните банкови сметки: BG45BUIB51255363321566

                        По посочените банкови сметки и кодове за вид плащане за лихви следва да бъдат внесени и съответните лихви за просрочия, изчислени до деня на плащането.

                        На основание чл.127, ал.1 от ДОПК задълженията за довнасяне подлежат на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчване на акта. След изтичане на този срок Ревизионният акт подлежи на принудително изпълнение, включително и когато е обжалван, освен ако изпълнението е спряно по реда на ДОПК.

                        На основание чл.152 от ДОПК Ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му пред Директора на Дирекция ”Обжалване и Управление на Изпълнението” – град София, като жалбата се подава чрез Териториалната Дирекция.

                        Съгласно чл.153, ал.3 от ДОПК при искане за спиране на изпълнението се представят доказателства за направено обезпечение или предложение за обезпечение в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането. Предложение за обезпечение може да се направи пред съответната Териториална Дирекция и преди подаване на жалбата.

                        Настоящият Ревизионен акт се състави в два еднакви екземпляра – един за органа по приходите и един за ревизираното лице.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.02.2019 г.

до 01.02.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

01.02.2019 г.

дата

 

старо салдо:

14 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

01/02/19

01/02/19

Плащане на задължения за корпоративен данък и лихви за просрочие на публични държавни задължения.

13 510

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

13 510,00

Дебит:

13 510,00

Кредит:

-

Кредит:

-

стр. 1

крайно салдо:

490,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Ревизията представлява действия на органите по приходите, с които те целят да установят какви задължения за данъци и осигурителни вноски има данъчно задълженото лице, както и дали спазва задълженията си във връзка с данъчните и осигурителните закони. Резултатът от ревизията е издаване на ревизионен акт. Използва се утвърден образец с определено в закона съдържание и се издава от органа, който е възложил ревизията, и от ръководителя на ревизията.

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 73 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен разход за лихви за просрочие на публични държавни задължения. Съгласно ЗКПО този разход е постоянна разлика, т.е. не е признат за данъчни цели.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 39 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за

скрито платено съдържание: 19 думи;
.

 БАЛАНС: В резултат на стопанската операция ще

скрито платено съдържание: 51 думи;

ОПП: В резултат на плащането на

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 29 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                 

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на допълнителни данъчни задължения. След това  се прихващат разчетите за вземания и задължения с бюджета и се осчетоводява плащането на остатъка от данъчните задължения от банковата сметка на предприятието. Накрая разходът за лихвите се отнася в текущ финансов резултат – загуба. Това става по следния начин:

1. Начислението на данъчното задължение под формата на лихва за просрочие се осчетоводява, като се дебитира сметки 609 „Други разходи” (увеличение на другите разходи) срещу кредитиране сметка 459 „Други разчети с бюджета” (увеличение на задълженията към бюджета) с аналитичност „Задължения по ревизионен акт”.

Начислението на разхода за лихви за просрочие на задължения към бюджета се осчетоводява по аналитичност „Разходи за лихви за просрочие на публични държавни или общински задължения” към сметка 609 „Други разходи”.

Разчетът за задължението за лихви за просрочие на задължения към бюджета се осчетоводява по аналитичност „Задължения по РА“ към сметка 459 „Други разчети с бюджета”, по която ще се следи и закрие с частичното прихващане и плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база Ревизионен акт, издаден от органа по приходите.

2.

скрито платено съдържание: 131 думи;

3.

скрито платено съдържание: 120 думи;

3.

скрито платено съдържание: 61 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(01.02.2019): Осчетоводяване на начислението на задължение под формата на лихви за забава

стопанска

операция:

458

Начислен данък

вид

документ:

700

Данъчен акт

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

510

459

Други разчети с бюджета

510

аналит.

Разходи за лихви за просрочие на публични държавни или общински задължения

510

аналит.

Задължения по РА

510

ОБЩО

510

ОБЩО

510

        

скрито платено съдържание: 44 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 536 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по Разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 111 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.