Обезценка на ДМА

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 10320 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

На 01.01.2019 г., ние от Алфа ООД, сме закупили производствена машина на стойност 40 000 лв. Определили сме полезен живот на машината 5 години, през който тя ще бъде напълно амортизирана (няма да има остатъчна стойност). Предприятието прилага линеен метод на амортизация.

На 31.12.2019 г. установяваме, че възстановимата стойност на машината е 30 000 лв. Натрупаната до момента амортизация е 8000 лв., а балансовата стойност на актива е 32 000 лв. Предприятието следва да направи обезценка на машината.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на събитието:

- Протокол за обезценка на активи.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Производствен цех

по Заповед:

№25546 от 31.12.2019 г.

за вид активи:

Машини и оборудване

 

инв. №

наименование на актива

отчетна

стойност

начислена

амортизация

балансова

стойност

възстановима

стойност

разлика

(+/-)

1

21653

Производствена машина

40 000

8 000

32 000

30 000

- 2 000

2

       

3

       

4

       

5

       

ОБЩО:

40 000

8 000

32 000

30 000

- 2 000

 
 

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

Директор производство

31.12.2019 г.

 

Оценил:

Петър Петров

Независим оценител

31.12.2019 г.

 

Ръководител:

Георги Георгиев

Управител

31.12.2019 г.

 

 

 

 

СЪЩНОСТ  НА  СТОПАНСКАТА  ОПЕРАЦИЯ  (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Първоначалната оценка при признаване на актив от клас „Имоти, машини и съоръжения“ се извършва по цена на придобиване, която включва покупната цена на актива, както и митата и невъзстановимите данъци и такси и всички преки разходи, свързани с доставката на актива и привеждането му в състояние, необходимо за неговата експлоатация.          

Съгласно МСС 36 „Обезценка на активи” предприятието е длъжно към края на всяка отчетна година да оцени дали има индикации стойността на даден актив да е обезценена. Един актив е обезценен, когато балансовата му стойност надвишава неговата възстановима стойност. За да определи възстановимата стойност на даден актив, предприятието трябва да сравни справедливата му стойност, намалена с разходите за продажба, с неговата стойност в употреба и да вземе предвид по-високата от двете. За целта то трябва да се съобрази със следните фактори:

скрито платено съдържание: 86 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 148 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв.

скрито платено съдържание: 102 думи;

• Финансова:

ОПР: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 28 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОПП: Няма нито изходящи, нито входящи парични потоци в резултат на тази операция, следователно

скрито платено съдържание: 8 думи;

ОСК: Тъй като се намалява

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД  И  СТЪПКИ  ЗА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отчита разходът от обезценката, а след това този разход се отнася в намаление на текущия финансов резултат. Това става в следните стъпки:

1. Обезценката на машината става, като се дебитира сметка 608 „Разходи за обезценка на активи” (увеличаване на стойността на разходите за обезценка) срещу кредитиране на сметка 252 „Корекция при обезценка на други активи ” (намаляване на стойността на машините поради обезценката им).

Разходът за обезценка се осчетоводява аналитично по сметка 608 „Разходи за обезценка на активи”.

Коригирането на размера на отчетната стойност на Производствената машина се отразява по съответната ѝ аналитичност към сметка 252 „Корекция при обезценка на други активи“.

Сметка 252 „Корекция при обезценка на други активи“ е корективна сметка, която в случая показва стойността на обезценка на дълготрайния материален актив. Начислената обезценка се осчетоводява по Кт на сметката, а отписването или възстановяването на загуба от обезценка на други активи се осчетоводява по Дт на сметката. Използването на сметката позволява проследимост и поддържане на историческа информация за стойността на актива и промяната ѝ поради обезценка  през периода на полезен живот на актива.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за преоценка на активи.

2.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.12.2019): Осчетоводяване на обезценката на машината:

стопанска

операция:

608

Разход от последваща оценка на активи и пасиви

вид

документ:

560

Протокол за преоценка на активи

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

608

Разходи за обезценка на активи

2 000

252

Корекция при обезценка на други активи

2 000

 

 

 

аналит.

Производствена машина

2 000

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

        

скрито платено съдържание: 20 думи;

 

 

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ  в резултат на всички счетоводни статии

 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ОТЧЕТИТЕ  в резултат на всички счетоводни статии

Забележка: Имаме представени само едни отчети, тъй като и двата начина на преоценка водят до един и същ краен ефект. В отчетите са представени само измененията, породени от стопанските операции, без да се вземат предвид началните салда!

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 267 думи;