Преоценка на ДМА

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 13095 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме закупили производствена машина на стойност 40 000 лв. Определили сме полезен живот на машината 5 години, през които тя ще бъде напълно амортизирана (няма да има остатъчна стойност). Предприятието прилага линеен метод на амортизация.

При последващо оценяване на своите дълготрайни активи Алфа ООД прилага модела на преоценка.

На 01.01.2019 г. установява, че справедливата стойност на машината се е покачила на 50 000 лв. поради фалиране на най-големия производител на такъв тип машини и оборудване. Натрупаната до момента на преоценката амортизация е 8 000 лв., а балансовата стойност на актива е 32 000 лв.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на събитието:

- Протокол за преоценка на активи.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Производствен цех

по Заповед:

№25546 от 01.01.2019 г..

за вид активи:

Машини и оборудване

 

инв. №

наименование на актива

отчетна

стойност

начислена

амортиз.

балансова

стойност

преоцен.

стойност

разлика

(+/-)

1

21653

Производствена машина

40 000

8 000

32 000

50 000

18 000

2

       

3

       

4

       

5

       

ОБЩО:

40 000

8 000

32 000

50 000

18 000

 
 

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

Директор производство

01.01.2019 г.

 

Оценил:

Петър Петров

Независим оценител

01.01.2019 г.

 

Ръководител:

Георги Георгиев

Управител

01.01.2019 г.

 

 

 

 

СЪЩНОСТ  НА  СТОПАНСКАТА  ОПЕРАЦИЯ  (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Първоначалната оценка при признаване на актив от клас „Имоти, машини и съоръжения“ се извършва по цена на придобиване, която включва покупната цена на актива, както и митата, невъзстановимите данъци и такси и всички преки разходи, свързани с доставката на актива и привеждането му в състояние, необходимо за неговата експлоатация.          

МСС 16 предлага два модела за последващи оценки на дълготрайните активи (оценка след признаване):

-   Модел на цена на придобиване;

-   Модел на преоценка.

При модела „Цена на придобиване“ предприятието отчита позициите от имоти, машини и съоръжения по цена на придобиване минус натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

При модела на „Преоценка“

скрито платено съдържание: 184 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 208 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната амортизация на дълготрайните материални активи, а за данъчни цели се признава тяхната годишна данъчна амортизация, определена по реда на ЗКПО.

скрито платено съдържание: 69 думи;

• Финансова:

ОПРТъй като не се формира приход

скрито платено съдържание: 25 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСКТъй като се формира резерв

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД  И  СТЪПКИ  ЗА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ

Първи начин на преоценка – тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се определя коефициентът, с който да се преизчислят отчетната стойност и натрупаната до момента на преоценката амортизация на актива, след което с този коефициент се умножават отчетната стойност на актива и натрупаната до момента амортизация. Същите последователно се увеличават, за да достигнат преоценените размери.

Коефициентът за преизчисление се определя, като се раздели справедливата стойност на актива на неговата балансова стойност към момента на преоценката: 50 000 лв. / 32 000 лв. = 1,5625

Съставят се счетоводни статии в следните стъпки:

1. Преоценката на машината става, като се дебитира сметка 205 „Машини и оборудване” (увеличаване на стойността на наличните машини и оборудване) срещу кредитиране на сметка 112 „Резерв от последваща оценка на дълготрайни активи” (увеличаване на резервите от последващи оценки на дълготрайни активи).

Коригирането на размера на отчетната стойност на Производствената машина се отразява по съответната ѝ аналитичност към сметка 205 „Машини и оборудване”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за преоценка на активи.

2.

скрито платено съдържание: 77 думи;

Втори начин на преоценка – тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отписва натрупаната до момента на преоценката амортизация, а след това отчетната стойност на актива се увеличава, за да достигне справедливата му стойност. Това става в следните стъпки:

1. Отписването на амортизацията става, като се дебитира сметка 2415 „Натрупана амортизация на машини и оборудване” (намаляване на натрупаната амортизация на машини и оборудване) срещу кредитиране на сметка 205 „Машини и оборудване” (намаляване на стойността на наличните машини и оборудване).

Отписването на натрупаната до момента на преоценката амортизация на Производствената машина се отразява по съответната ѝ аналитичност към сметка 2415 „Амортизация на машини”, която след тази счетоводна статия остава с нулево крайно салдо.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за преоценка на активи.

2.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

Първи начин на преоценка:

 

СС1 (01.01.2019): Осчетоводяване на преоценката на машината:

стопанска

операция:

212

Преоценка на отчетна стойност

вид

документ:

560

Протокол за преоценка на активи

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

205

Машини и оборудване

22 500

112

Резерв от последващи оценки на ДА

22 500

аналит.

Производствена машина

22 500

аналит.

Резерв от преоценка на производствена машина

22 500

ОБЩО

22 500

ОБЩО

22 500

        

скрито платено съдържание: 14 думи;

 

Втори начин на преоценка:

 

СС1 (01.01.2019): Осчетоводяване на отписването на натрупаната амортизация:

стопанска

операция:

215

Отписване на амортизация

вид

документ:

560

Протокол за преоценка на активи

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

2415

Амортизация на машини и оборудване

8 000

205

Машини и оборудване

8 000

аналит.

Амортизация на производствена машина

8 000

аналит.

Производствена машина

8 000

ОБЩО

8 000

ОБЩО

8 000

        

СС2 (01.01.2019): Осчетоводяване на преоценката на машината:

стопанска

операция:

212

Преоценка на отчетна стойност

вид

документ:

560

Протокол за преоценка на активи

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

205

Машини и оборудване

18 000

112

Резерви от последващи оценки на ДА

18 000

аналит.

Производствена машина

18 000

аналит.

Резерви от преоценка на производствена машина

18 000

ОБЩО

18 000

ОБЩО

18 000

 

 

 

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ  в резултат на всички счетоводни статии (Първи начин на преоценка)

 

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ  в резултат на всички счетоводни статии (Втори начин на преоценка)

 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ОТЧЕТИТЕ  в резултат на всички счетоводни статии

Забележка: Имаме представени само едни отчети, тъй като и двата начина на преоценка водят до един и същ краен ефект. В отчетите са представени само измененията, породени от стопанските операции, без да се вземат предвид началните салда!

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 109 думи;

205 (Машини и оборудване) – Активна сметка, по която се показва и проследява изменението в стойността на производствени Машини и оборудване, инструменти, производствени принадлежности и други. Машини и оборудване, които се използват за преместване и транспортиране по време на производствения процес, също се отчитат по тази сметка (кранове, асансьори, крикове, транспортьори, апаратура и др.). Първоначалната стойност на Машините и оборудването се определя от счетоводната политика на дружеството и приложимите счетоводни стандарти. Увеличенията на стойността на Машините и оборудването се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва всички увеличения на Машини и оборудване (при придобиване или при увеличение на стойността на Машините и оборудване при преоценка), а Кт оборот на сметката показва всички намаления (отписване или намаление на стойността на Машини и оборудване при обезценка). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва отчетната стойност на Машини и оборудване.

скрито платено съдържание: 93 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.