Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?

  Дружество, което се занимава с производство и продажба на спално бельо, решава да направи игра във Facebook с цел популяризиране на марката си. Условието за участие е каченият пост във Facebook, който е във връзка с играта, да бъде харесан и коментиран. След крайния срок за участие на случаен принцип се избира един от потребителите, коментирали поста, който ще получи подарък – комплект спално бельо, чиято пазарна стойност е 50 лв.

 2. Коя е датата на данъчното събитие при получено авансово плащане за ВОД?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава авансово плащане от немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. Плащането е получено на 10.01.2020 г. и е във връзка с продажбата на стоки на немското дружество. Стоките се изпращат към Германия на 23.03.2020 г.

 3. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, разработва онлайн игра. Играта става много популярна и започва да се предлага и в други европейски страни, в които Дружеството няма регистрация по ДДС. За календарната година то прави продажби в Германия, Португалия и Испания, като най-голям интерес предизвиква в Германия, където за 6 месеца доставките надхвърлят 12 000 евро без ДДС. В Португалия и Испания, за същия период, доставките съответно са за 4 300 евро и 3 800 евро без ДДС.

 4. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?

  Българско Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва траспорт на стоки за 2 000 лв. за Дружество 2 от Франция, също регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. Направлението, по което се извършва превозът, е от София до Бургас.

 5. Ползва ли се от закрила при уволнение служителка, която преминава през ин-витро процедури?

  Работодател желае да уволни своя служителка, която е в напреднал етап на лечение ин-витро. Пред него обаче стои въпросът дали служителката се ползва със закрила и какъв е редът, по който може да я освободи от работа.

 6. Как се третира разход за гориво на лек автомобил, когато с него се превозват служители от труднодостъпни места до местоработата им и обратно?

  Дружество, което се намира в град Смолян, има трима служители, живеещи в съседното село Мугла. От селото няма удобни автобуси до Смолян, с които служителите да могат да стигнат до местоработата си, за да спазят работното си време. Поради тази причина те се превозват с лек автомобил, собственост на работодателя. Разходите за гориво са документирани с фактури и във връзка с транспорта се водят пътни листи.

 7. Може ли възстановен на работа служител да бъде отново освободен поради закриване на длъжността му?

  Работодател освобождава свой служител, който решава да потърси правата си по съдебен ред. Съдът уважава претенциите на служителя и обявява уволнението му за незаконно, вследствие на което постановява възстановяване на служителя на заеманата от него преди уволнението длъжност.

  Междувременно обаче работодателят решава да закрие отдел „Човешки ресурси“, в който служителят е работил, и да възложи тази дейност на подизпълнител. В резултат на това длъжността, която служителят е заемал, вече не съществува в предприятието на работодателя.

 8. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?

  На 01.10.2019 г. е сключен граждански договор, по който плащането е извършено на 30.10.2019 г.

 9. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?

  Дружество, което се занимава с дистрибуция на стоки за бита, закупува 12 автомобила – всеки на стойност 30 000 лв. без включен ДДС. Транспортните средства ще се използват от търговските пътници на дружеството, за да посещават търговски обекти и търговци на едро, на които да продават и представят дистрибутираните стоки. Дружеството дава възможност на своите търговски пътници да използват автомобилите и за лични нужди в извънработно време. Дружеството определя, че личното ползване на автомобилите ще бъде в рамките на 30%, като при покупката не ползва данъчен кредит в пълен размер. Регулярно дружеството получава фактури за гориво, като през април фактурата е на стойност 7 200 лв. без включен ДДС.

 10. Как се отчитат печалбите и загубите, постигнати на регулиран пазар?

  Българско дружество търгува с акции на регулирани пазари чрез финансови посредници.

  През 2019 г. Дружеството реализира приход от 320 000 лв. на пазара в Лондон, 740 000 лв. на регулирания пазар в САЩ и 215 000 лв. разход на финансовия пазар в Мюнхен.

   

 11. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?

  Дружество сключва договор с физическо лице, което е местно лице за Сърбия, за извършването на данъчна консултация за сумата от 4 000 лв. Физическото лице ще извърши консултацията на 15.02.2020 г., а плащането по договора е уговорено в срок до три дни, т.е. до 18.02.2020 г. Физическото лице няма офис на територията на България.

 12. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?

  На 01.03.2020 г. българско дружество, регистрирано по ДДС в България, чиято дейност е свързана с организирането на международен морски транспорт, закупува от турско дружество следните стоки:

  • резервни части на стойност 30 000 долара;
  • гориво на стойност 50 000 долара;
  • консумативи на стойност 20 000 долара;

   

  Общата стойност на стоките възлиза на 100 000 долара, които са предназначени за плавателните съдове на българското дружество.

  На 13.03.2020 г. стоките са транспортирани до пристанище Варна, където са поставени под митнически режим „временно складиране на стоки“. На 10.05.2020 г. стоките се натоварват и транспортират до плавателните съдове на българското дружество, които са разположени в черноморския басейн на територия, която попада в юрисдикцията на българската държава, т.е. морски пространства, които са под контрола на България.

  В тази връзка е променен митническият режим, под който стоките са били допуснати в България, като от режим „временно складиране“ се преминава към режим „реекспорт на стоки“.

 13. Какъв е срокът, в който работодател трябва да представи болничен в НОИ?

  На служител е издаден болничен на 26.07.2019 г. Служителят представя на своя работодател болничния на 23.08.2019 г. Болничният е за период от 20 дни.

 14. Как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?

  Дружество 1 има задължение към Дружество 2 по фактура от 05.08.2014 г. в размер на 24 820 лв.

  Извършено е частично плащане:

  • на 05.12.2015 г. – в размер на 5 000 лв.
  • на 21.03.2016 г. – в размер на 14 820 лв.

  Останалите 5 000 лв. няма да бъдат платени на Дружество 2, тъй като сумата е останала непоискана и на 05.08.2019 г. е настъпил давностният срок.

 15. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?

  На 10.05.2020 г. българско Дружество, регистрирано по ЗДДС, внася:

  • цимент от Турция – на стойност 90 000 лв.;
  • гипс от Канада – на стойност 60 000 лв.;
  • вар от Китай – на стойност 30 000 лв.

   

 16. Може ли да се коригира ГДД за корпоративен данък в частта с избора за облагане на доходите в натура?

  От 2017 г. насам Дружество предоставя месечни карти за спорт на всичките си служители, за своя сметка. Обикновено то третира тези разходи като „разходи в натура по ЗКПО“ и съответно отбелязва това в Годишната си данъчна декларация (ГДД) за корпоративен данък.

  Дружеството подава своята ГДД за корпоративен данък за 2018 г. на 15.03.2019 г. На 17.04.2019 г. установява, че в нея не е отбелязана отметката за „избор за облагане по реда на ЗКПО за 2019 г.“ на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Изменение в размера на финансовия резултат и декларирания данък няма.

 17. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва траспорт на стоки за 5 000 лв. без ДДС към физическо лице от Испания. Направлението, по което се извършва превозът, е от България до Испания.

   

 18. Може ли работодател да прекрати трудовия договор на служител в срок за изпитване, ако служителят е в болничен?

  Служител работи на безсрочен трудов договор, сключен със срок за изпитване. Срокът за изпитване е 6 месеца, но не е посочено в чия полза е уговорен той. Поради тежко здравословно състояние на служителя са издадени болнични за общ период от 6 месеца.

 19. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва траспорт на стоки за 5 000 лв. без ДДС за физическо лице – гражданин от Сърбия. Направлението, по което се извършва превозът, е от България до Сърбия. За частта на превоза от България до границата на Сърбия стойността на транспорта е 800 лв.

 20. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

  В Дружество има две наети на трудов договор лица и едно, наето по договор за управление и контрол. И трите лица поотделно са си закупили месечни карти за градски транспорт за март 2020 г. – на стойност 50 лв. всяка.

 21. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?

  Българско Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, получава траспортна услуга за превоз на стоки за 2 556,45 евро от гръцко Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Направлението, по което се извършва превозът, е от Гърция до България.

 22. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

  Български търговец на обувки на дребно, който не е регистриран по ЗДДС, получава поръчка за доставка на 300 чифта маратонки към дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Единичната цена на чифт маратонки е 90 лв. – съответно общата сума на доставката е 27 000 лв.

 23. Как се осчетоводява митническа декларация?

  Българско дружество получава Invoice, митническа декларация и товарителница за закупена стока от американско дружество. Фактурата е издадена на 28.01.2019 г. и е на стойност от 8 400 долара.

  Стоката пристига на митницата в България на 20.02.2019 г., а дължимите мито и ДДС се плащат на същия ден. Фактурата е платена на 01.03.2019 г. по банков път.

  Централен курс на долара на БНБ е:

  • На 28.01.2019 е 1,70250 лв./долар
  • На 20.02.2019 е 1,71324 лв./долар
  • На 01.03.2019 е 1,74084 лв./долар
 24. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?

  Българско Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, получава траспортна услуга за превоз на стоки за 2 556,45 евро от сръбско Дружество 2. Направлението, по което се извършва превозът, е от Сърбия до България.

 25. Може ли пенсионер да получава обезщетение за безработица при прекратяване на трудовия му договор?

  Работодател прекратява трудовия договор на свой служител, който е пенсионер.

 26. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?

  Дружество 1 е придобило нова сграда през ноември на 2011 г. на стойност 600 000 лв. без включен ДДС. В същия данъчен период (месец ноември) е ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. През 2020 г. Дружество 1 решава да продаде сградата на Дружество 2 за 700 000 лв. без включен ДДС.

 27. Как се осчетоводява продажба на стока?

  Дружество 1, което е регистрирано по ЗДДС, закупува стоки за 12 000 лв. с ДДС и ги продава на Дружество 2 на обща стойност от 15 000 лв.

 28. Може ли загуба да се покрие с неразпределена печалба, натрупана през предходен период?

  Дружество има следните финансови резултати през предходните 4 години:

   

  2015 г.

  2016 г.

  2017 г.

  2018 г.

  Счетоводна печалба/загуба

  50 000 лв.

  100 000 лв.

  80 000 лв.

  (120 000) лв.

   

 29. Как се изчислява на колко дни отпуск има право служител, който не е отработил пълна година?

  Служител постъпва на работа на 25.10.2019 г.

 30. При подадено предизвестие за напускане, може ли преди изтичането му договорът да бъде прекратен на друго основание?

  Служител е назначен на трудов договор. В него страните са уговорили 3-месечно предизвестие за прекратяването му. Служителят е подал до работодателя молба на 02.02.2019 г., с която го уведомява, че прекратява трудовия си договор, след като предвиденото предизвестие изтече (съответно на 02.05.2019 г.).

 31. При какви условия служител може да не спази срока на предизвестие при напускане на работа?

  Служител е назначен на безсрочен трудов договор. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 3 месеца. Работодателят е отправил към служителя 3-месечно писмено предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа.

  Предизвестието е отправено на 01.03.2019 г., което означава, че договорът ще бъде прекратен на 01.06.2019 г. Два месеца преди да изтече предизвестието (на 01.04.2019 г.) служителят съобщава, че е намерил нова работа и желае да започне веднага.

 32. Може ли срокът за изпитване да продължи повече от 6 календарни месеца?

  Служител е назначен на безсрочен трудов договор с 6-месечен изпитателен срок, който е договорен в полза на двете страни. Служителят работи 5 месеца, след което излиза в болничен за 3 месеца. Когато се връща на работа, работодателят прекратява трудовия договор в срока за изпитване, без предизвестие. От датата на сключване на трудовия договор до датата на прекратяването му са изминали повече от 8 календарни месеца.

 33. Какви документи издава частният съдебен изпълнител при продажба на недвижим имот на публична продан?

  Семейство желае да закупи недвижим имот, който да ползва за семейно жилище. Мъжът е участвал в публична продан и е закупил апартамент.

   

 34. Какви права има служителят при задържана трудова книжка?

  Служител и работодател прекратяват трудовите си правоотношения на 01.02.2019 г. Работодателят връща трудовата книжка на служителя няколко месеца по-късно – на 01.07.2019 г.

 35. Може ли работодател да задължи некоректно напуснал служител да се върне на работа?

  Служител работи като продавач в супермаркет. Между него и работодателя му има сключен безсрочен трудов договор, в който страните са уговорили 3-месечно предизвестие за напускане. Служителят незаконосъобразно прекратява трудовия договор, като посочва, че работодателят е забавил изплащането на трудовото му възнаграждение, без реално да е налице подобно забавяне.

 36. Как се процедира със служител, който е лишен от право да упражнява професията, за която е бил назначен?

  Служител е назначен в Дружество на длъжност счетоводител. На 01.01.2019 г. служителят извършва престъпление, заради което на 10.12.2019 г. му е наложена присъда, с която е лишен от право да упражнява материално-отчетническа дейност.

   

 37. Полага ли се платен отпуск при смърт на роднина?

  Служител работи по безсрочен трудов договор. На служителя се налага да отсъства от работа поради смърт на близък роднина (дядо).

 38. Как се документира доставка, за която е получено авансово плащане преди регистрация по ДДС?

  През юни Дружество 1 закупува стоки на стойност 36 000 лв. от Дружество 2, нерегистрирано по ЗДДС, като заплаща авансово 13 000 лв. Остатъкът от задължението ще бъде платен от Дружество 1 до края на годината. Доставката на стоката е извършена през октомври. Няма уговорка между Дружество 1 и Дружество 2 данъкът да се дължи допълнително след регистрацията.

  През месец септември Дружество 2 се регистрира по ЗДДС.

   

 39. Прекратява ли се трудов договор на служител, когато е задържан за изпълнение на присъда?

  Служител е назначен в Дружество на длъжност счетоводител. На 01.01.2019 г. е извършил престъпление, за което на 10.12.2019 г. му е наложена присъда, с която ефективно е лишен от свобода за 9 месеца.

   

 40. Кога се придобива право на ползване на платен годишен отпуск?

  На служител е прекратен трудовият договор. Служителят има натрупан трудов стаж в размер на 9 месеца и 2 дни. Работодателят изплаща под формата на обезщетение дните платен отпуск, които служителят не е използвал. Служителят започва работа при друг работодател.

 41. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?

  Дружество 1 има вземане от Дружество 2 по фактура от 05.08.2014 г. в размер на 55 000 лв.

  Извършено е частично плащане на 05.12.2015 г. – в размер на 15 000 лв., както и на 21.03.2016 г. – в размер на 30 000 лв. Останалите 10 000 лв. няма да бъдат платени от Дружество 2, тъй като сумата е останала непоискана и на 05.08.2019 г. е настъпил давностният срок.

 42. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?

  Българско дружество взима решение за разпределяне на дивидент на 15.04.2019 г. в полза на три местни физически лица – в брутен размер на 80 000 лв. Първото лице притежава 50% от Дружеството. Останалите две лица притежават по 25% от дружествените дялове.

 43. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?

  Служител с прекратен трудов договор желае да се регистрира на борсата на труда като безработно лице. През последните 3 години лицето е работило при един и същ работодател. Преди да започне работа при въпросния работодател, служителят не е упражнявал трудова дейност и съответно има прекъсване в осигуряването за период от 2 месеца.

 44. Придобива ли се право на платен годишен отпуск по време на майчинство?

  Служителка работи на трудов договор и се намира в отпуск по майчинство. След изтичане срока на майчинството поради навършване на 2-годишна възраст на детето, служителката се завръща на работа.

 45. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

  Дружество 1, регистрирано по закона за ДДС, купува стоки – готварски печки на стойност 4 800 лв. с включен ДДС. При покупката е ползван данъчен кредит. След покупката с договор за дарение Дружество 1 дарява всички печки на Дружество 2, което е здравно заведение.

 46. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?

  Дружество 1 сключва предварителен договор на стойност 120 000 лв. без ДДС за продажбата на офис с Дружество 2. В договора е включено условие плащането да става на вноски, по 10 000 лв. без ДДС, на всяко 1-во число на месеца, за 12 месеца. Собствеността на имота ще бъде прехвърлена с нотариален акт, след като бъдат платени всички дължими вноски. Дружество 1 не предоставя имота на Дружество 2 за ползване докато не бъдат изплатени всички вноски по договора. Договорът между двете дружества не е определен като лизингов договор.

 47. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?

  През 2017 г. едноличен търговец реализира данъчна загуба в размер на 25 800 лв. През 2018 г. има следните данни:

  • Реализирана печалба – 35 000 лв.;
  • Внесени осигуровки за собствена сметка – 1 200 лв.;
  • Авансови вноски за данък – 500 лв.

   

 48. Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?

  През 2020 г. в склад, притежаван от Дружество, става пожар. Оказва се, че пожарът е причинен от късо съединение заради старата електрическа инсталация в склада. В резултат на пожара до основи изгаря целият склад. Цената на склада към момента на закупуването му през 2007 г. е била в размер на 250 000 лв. без ДДС, като при закупуването му е ползван данъчен кредит в пълен размер.

 49. Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?

  Дружество притежава компютърна техника с отчетна стойност 10 000 лв. Дружеството е решило счетоводните амортизации да се различават от данъчните, в резултат на което за данъчни цели прилага 50% годишна норма на амортизация, а за счетоводни – 20%.

   

 50. Следва ли да се извърши данъчно преобразуване по ЗКПО при начисляване на бонус по трудов договор, който е изплатен през следващата година?

  Начислена е заплата за месец декември 2019 година, заедно с годишен бонус в размер на 3 000 лева, който е изплатен през месец януари 2020 г.

   

абонамент