Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?

  Физическо лице сключва граждански договор, като декларира писмено пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице.

 2. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?

  Дружество 1, нерегистрирано по ЗДДС, извършва доставки, свързани с предоставянето на целодневна грижа за възрастни хора (хоспис). Дружество 1 отпуска заем в размер на 1 млн. лв. на Дружество 2, при 6% годишна лихва. И двете дружества са местни юридически лица за България.

 3. Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?

  Сключен е срочен трудов договор за допълнителен труд със счетоводител за изготвяне на годишни финансови отчети. Счетоводителят се намира в отпуск за отглеждане на дете (до 410 календарни дни) при основния си работодател. Работата по срочния договор ще се извършва в рамките на 3 месеца (от февруари до април) и е уговорено месечното възнаграждение да бъде 1 000 лв. – т.е. общо 3 000 лв. за целия период.

 4. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва търговия на стоки. Дружество 1 отпуска заем в размер на 300 000 лв. на Дружество 2 (дъщерно дружество), при 8% годишна лихва и срок от 5 години. Договорът за заем е сключен на 02.01.2019 г. Погашенията по заема (главница и лихва) се извършват на равни вноски, веднъж годишно, в края на всяка година от срока на договора.

   

  През 2019 г. Дружество 1 извършва облагаеми доставки на стоки за 1,5 млн. лв. без ДДС. Също така то получава доставки, свързани с извършването на основната му дейност (търговия със стоки) в размер на 900 000 лв. без ДДС, както и доставки, свързани с управление и администрация (счетоводни и юридически услуги, режийни разходи и др.) в размер на 100 000 лв. без ДДС. Дружество 1 ползва пълен данъчен кредит през годината.

 5. Декларира ли се отпуснат заем към чуждестранно юридическо лице?

  Дружество 1, което е местно за България, отпуска заеми към своите дъщерни дружества. Първият заем е в размер на 1 млн. лв. и е отпуснат на Дружество 2, местно за Румъния. Вторият заем е в размер на 300 000 лв. и е отпуснат към Дружество 3, местно за Гърция. Третият заем е в размер на 200 000 лв. и е отпуснат към Дружество 4, местно за България. И трите заема са отпуснати при едни и същи условия – за срок от 5 години, при 6% годишна лихва и месечни погашения.

 6. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?

  Дружество тегли инвестиционен кредит за покупка на нови машини и производствено оборудване. Договорът за кредит е сключен на 01.07.2019 г. Отпуснатата сума е 6 000 000 лв., при 5% годишна лихва, срок за погасяване – 10 години и месечни погашения. Кредитът е обезпечен с ипотека на личното имущество на собственика.

   

  Към 01.01.2019 г. Дружеството има собствен капитал в размер на 500 000 лв. Финансовият резултат за 2019 г. е загуба в размер на 100 000 лв., а останалите елементи на собствения капитал са непроменени към края на годината. Непогасената главница към 31 декември е 5 700 000 лв., а отчетените разходи за лихви са 150 000 лв.

 7. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?

  Дружество тегли инвестиционен кредит за покупка на нови машини и производствено оборудване. Договорът за кредит е сключен на 01.07.2019 г. Отпуснатата сума е 6 000 000 лв., при 5% годишна лихва, срок за погасяване – 10 години и месечни погашения. Кредитът е обезпечен с ипотека на личното имущество на собственика.

  За 2019 г. Дружеството попада в режим на слаба капитализация. Непризнатите разходи за лихви за 2019 г. са 112 500 лв. Към 31.12.2020 г. финансовият резултат е печалба на стойност 200 000 лв., а отчетените разходи за лихви са в размер на 300 000 лв. Дружеството не е отпускало заеми и съответно – няма отчетени приходи от лихви.

 8. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент от физическо лице през 2017 г., за да го използва за офис. Цената на апартамента е 300 000 лв. През същата година Дружеството възлага на подизпълнител, регистриран по ЗДДС, да извърши основен ремонт на апартамента. Стойността на ремонта е 50 000 лв. без ДДС. Дружеството ползва пълен данъчен кредит за ремонтните дейности.

   

  Поради значително разширяване на дейността през 2019 г. ръководството на Дружеството взима решение да се премести в по-голям офис и да отдаде апартамента под наем на единия от управителите. Спазвайки изискванията на ЗКПО по отношение на сделките между свързани лица, Дружеството проучва наемните равнища на пазара и определя месечен наем в размер на 2 400 лв. с ДДС, който е твърде висок за управителя.

 9. Как се изчислява обезщетението за платен отпуск?

  Служител работи по безсрочен трудов договор от 01.02.2019 г. Той има право на 20 дни платен годишен отпуск за една календарна година. Предстои прекратяване на договора му по взаимно съгласие, считано от 01.11.2019 г.

 10. Как регистрирано по ЗДДС дружество ще третира продажбата на автомобил, закупен от физическо лице?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, през 2017 г. за 15 000 лв. Автомобилът е използван предимно от управителя за административни цели. През 2020 г. дружеството решава да продаде автомобила за 10 000 лв. без ДДС.

 11. Какво е данъчното третиране на изплатен аванс за маркетингово проучване към чуждестранно ЮЛ съгласно ЗКПО?

  Дружество 1, местно за България, е с основна дейност производство и търговия на официални облекла. Тъй като дружеството притежава значителен дял от българския пазар, през 2019 г. то решава да разшири дейността си, като започне да оперира и в съседните страни. За целта възлага на Дружество 2, местно за Румъния, да извърши маркетингово проучване на румънския пазар. Общата стойност на услугата е 20 000 евро, като 50% са заплатени авансово на 15.09.2019 г., а останалата част е преведена след извършването на проучването – на 20.10.2019 г.

 12. Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?

  Служител работи при условията на безсрочен трудов договор. Ражда му се дете и иска да ползва отпуск по бащинство.

 13. Какво е данъчното третиране на изплатени по заем лихви от чуждестранно свързано лице?

  Дружество 1, местно за България, получава заем в размер на 500 000 евро от Дружество 2, местно за Германия. Към момента на сделката немското дружество притежава 100% от капитала на българското, като е придобило контрол през 2012 г. Заемът е получен на 01.07.2019 г. и е със срок за погасяване от 5 години при 6% годишна лихва и месечни погасявания. До края на 2019 г. българското дружество е изплатило 64 375 евро на румънското дружество, от които 50 000 евро главница и 14 375 евро лихва.

 14. Какво е данъчното третиране при продажба на акции от дружество, местно за България, на чуждестранно юридическо лице съгласно ЗКПО?

  Дружество 1, местно за Италия, притежава 2 500 броя акции, емитирани от Дружество 2, местно за България. Номиналната стойност на 1 акция е 100 лв. През октомври 2019 г. Дружество 1 продава своите акции на Дружество 3, местно за България. Продажната цена е 120 лв. за акция или общо 300 000 лв.

 15. Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?

  Служител работи в хранителен магазин на 12-часови смени. Работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, с период на отчитане 1 месец.

 16. Как се определя базата за изчисляване размера на платения годишен отпуск след изтичане на майчинство?

  Служителка на постоянен трудов договор се намира в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Тя получава разрешение от работодателя си веднага след приключване на майчинството да ползва натрупалия се платен годишен отпуск през този период.

 17. Какво е възнаграждението за работа в празничен ден, когато този ден е работен по график?

  Служител работи в производствено предприятие, при условията на сумирано изчисляване на работното време. По график му се пада да работи на официален празник на България – 3-ти март.

 18. Как се отчита кредитно известие за получен аванс?

  Между две регистрирани по ЗДДС лица е сключен договор за продажба на стоки. В него е предвидено авансово плащане на цялата дължима сума по сделката. Тази сума е платена през септември 2019 г., а стоката се очаква бъде доставена през ноември същата година. Съставена е фактура за авансовото плащане, с дата 09.09.2019 г., на стойност 24 000 лв. с ДДС.

  Междувременно на 10.10.2019 г. е сключен анекс, в който страните са се договорили за промяна на количеството на доставената стока. Тъй като количеството по доставката е намалено наполовина, стойността ѝ възлиза на 12 000 лв. с ДДС. За разликата е издадено кредитно известие за 12 000 лв. с ДДС.

 19. Как се отчита транспорт на стоки от България до Германия и обратно?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки на немско дружество, което има регистрация за целите на ДДС в Германия. Извършва се ВОД. Транспортът на стоките се осъществява от австрийско дружество. В момента на пристигане и разтоварване, немското дружество прави рекламация на стоките и ги връща обратно за България със същото транспортно дружество. Българското дружество трябва да заплати обратния транспорт за рекламираните стоки. Има издадена фактура от австрийското дружество за обратния транспорт – на стойност 500 евро.

 20. Изплаща ли се болничен от НОИ при прекратяване на безсрочен трудов договор?

  Служител, който работи по безсрочен трудов договор, подава едномесечно предизвестие за напускане, което изтича на 01.01.2020 г. На 27.12.2019 г. той се разболява и му е издаден болничен за 14 дни – до 09.01.2020 г.

 21. Как се облага краткосрочно отдаване под на наем на лице от трета страна?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем за 25 дни лек автомобил "Форд Фокус" на лице, установено в Северна Македония. Стойността на сделката е 2 000 лв. без ДДС.

 22. Кога един служител има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

  Служителка се завръща на работа след двегодишен отпуск по майчинство и казва на работодателя си, че иска да ползва 1 месец неплатен отпуск, който е за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

 23. Болничните дни признават ли се за трудов стаж?

  Служител работи по безсрочен трудов договор на пълно работно време, но излиза в продължителен болничен – над 2 календарни месеца.

 24. Времето по майчинство признава ли се при изчисляване на процент за трудов стаж и професионален опит?

  Служителка се връща на работа след двегодишен отпуск по майчинство.

 25. Какво обезщетение се дължи на служител при пенсиониране?

  През 2020 г. предстои на един служител да придобие право на пенсия.

 26. Кога се подава уведомление в НАП при допълнително споразумение?

  На служител трябва да се намали работното време от 8 на 4 часа.

 27. Какви са данъчните ефекти при покупка на скрап?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, с основна дейност продажба на различни метали, закупува 10 автомобила за скрап. Два от тях са закупени от две физически лица – за 600 лв. общо, а другите 8 – от автоморга, за 2 400 лв. За сделката е получена фактура, в която не е начислен ДДС, с основание „обратно начисляване“.

 28. Има ли максимален процент за надбавка за трудов стаж и професионален опит върху основно трудово възнаграждение?

  Дружество иска да наеме на трудов договор служител, който има над 40 години трудов стаж и професионален опит по тази позиция.

 29. Как се третират разходи за коледно парти?

  Дружество има годишни приходи – 120 000 лв. и годишни разходи – 105 000 лв. В разходите са включени 2 400 лв. с ДДС, предвидени за коледно парти.

 30. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

  Консултантско дружество е приело в своите вътрешни правила за организация на работа, че е необходимо да поддържа аптечка на две места в офиса. Закупени са две аптечки от аптечен център, в които има подбрани медикаменти и превързочни материали. Периодично, при изразходване на някои от консумативите или изтичане на срока им на годност, се закупуват нови количества.

   

 31. Зачита ли се трудов стаж по договор за управление и контрол?

  Управител на дружество е назначен на договор за управление и контрол през февруари 2010 г. До този момент той има натрупан над 10 г. стаж на тази позиция.

 32. Кога възниква задължение за регистриране като Интрастат оператор?

  Дружество, което работи на ишлеме за италианска компания, е регистрирано по ЗДДС доброволно. За извършените услуги се издават фактури, без да се начислява ЗДДС – с основание, че мястото на изпълнение на доставката е при получателя и следва той да се самообложи. Дружеството подава и VIES декларация.

 33. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?

  Физическо лице има средно икономическо образование, инженерно висше образование и осем години трудов стаж, от които три години са като счетоводител, две по майчинство и още три като счетоводител.

 34. Изплаща ли се майчинство при липса на трудов стаж?

  Служителка е назначена на работа в дружество преди месец. Това е първа работа за нея. В момента тя е бременна във втория месец, а има натрупан само един месец стаж.

 35. Командировка ли е работата в друг град?

  Дружество, със седалище и адрес на производствената си база в гр. Пловдив, наема служител, който живее в Хасково. Служителят ще ползва квартира в гр. Пловдив, като е договорено разходите за нея да се поемат от работодателя.

 36. Може ли да се покрие счетоводната загуба за миналата година с печалба от първите 6 месеца на текущата година?

  Дружество е необходимо да представи пакет финансови отчети към 30.06.2019 г. пред обслужваща банка във връзка с предоставянето на кредит. През 2018 г. Дружеството е реализирало счетоводна загуба на стойност 40 000 лв. Към 30.06.2019 г. то отчита текуща печалба 50 000 лв., която е по-голяма от загубата през 2018 г.

 37. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?

  Дружество командирова в страната свой служител през декември 2019 г. След като командировката приключва, лицето представя в срок Авансов отчет с надлежно приложени към него разходооправдателни документи за квартирни (200 лв.), пътни (100 лв.) и дневни пари, съгласно Заповед за командировка (80 лв. за 4 дни). Командированото лице е платило в брой всички разходи, свързани с командировката, и съгласно Авансов отчет следва да получи от работодателя си 380 лв. Към 31.12.2019 г. дължимата сума по Авансовия отчет все още не е изплатена на служителя.

 38. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?

  Физическо лице, което е едноличен собственик и управител на Дружество, иска да прекрати дейността му и да го закрие. Дружеството има записан и внесен капитал в размер на 15 000 лв., няма наети служители, притежава стоки с отчетна стойност 25 000 лв. и задължения към доставчици за 10 000 лв. Преди прекратяването на Дружеството наличните стоки са продадени за 60 000 лв. без ДДС (72 000 лв. с ДДС), погасени са задълженията към доставчици и е реализиран финансов резултат преди датата на заличаване – в размер на 35 000 лв. Дружеството няма изискуеми задължения за данъци и осигуровки.

 39. Има ли право на платен отпуск служител по договор за допълнителен труд?

  Служител работи по договор за допълнителен труд в дружество. Работното му време е 4 часа на ден, при 5-дневна работна седмица. Освен това той работи в друго дружество, на основен трудов договор и при пълно работно време от 8 часа на ден.

 40. Какво е счетоводното и данъчното отчитане на разход за уебсайт?

  Дружество получава фактура във връзка с изработка на уебсайт за 5 000 лв. Очакванията са сайтът да се използва 5 години и да е актуален за този период. Стойностният праг на същественост в Дружеството е 700 лв.

 41. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с приспиване?

  Назначен е шофьор на автобус за превоз на пътници по редовна линия гр. София – гр. Бургас – гр. София. Шофьорът пътува в едната посока за един ден и се връща по обратния маршрут на следващия ден.

 42. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

  През 2017 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува товарен автомобил при цена на придобиване 75 000 лв. с ДДС, който ще използва в основната си дейност. При покупката Дружество 1 е ползвало данъчен кредит. Дружество 1 прилага Националните счетоводни стандарти.

  През 2018 г. Дружество 1 решава да продаде товарния автомобил на Дружество 2 – свързано с него лице, което също е регистрирано по ЗДДС. Балансовата стойност на автомобила към момента на сделката е 50 500 лв., а натрупаната амортизация е 12 000 лв. Продажната цена на товарния автомобил е 54 500 лв. с ДДС, която е на пазарни равнища към момента на сделката.

 43. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

  Дружество ЕООД има следните финансови данни за три последователни отчетни периода:

   

  Година

  Приходи (хил. лв)

  Активи (хил. лв)

  Персонал

  2016

  2 000

  1 500

  55

  2017

  2 500

  1 900

  60

  2018

  3 000

  3 500

  65

   

 44. Може ли едно лице да стажува два пъти при един и същ работодател?

  Лице, което е завършило английска гимназия и след това е придобило професионална квалификация „бакалавър“ по специалност „Счетоводство“ през юни 2018 г., месец по-късно сключва 6-месечен стажантски договор за длъжност „Счетоводител“. Договорът е прекратен на третия месец от сключването му, по взаимно съгласие.

 45. Начислява ли се ДДС при продажба на актив, за който не е ползван данъчен кредит?

  Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава товарен автомобил, който няма да използва повече за дейността си. Товарният автомобил е закупен преди 2 години, когато Дружеството все още не е било регистрирано по ЗДДС. При покупката е получена фактура с начислен ДДС, но Дружеството не се е възползвало от правото си на данъчен кредит за автомобила при последващата си регистрацията по ЗДДС.

 46. По какъв начин може да се финансира дъщерно дружество?

  Новообразувано дъщерно дружество, което е 100% собственост на испанско дружество, започва да извършва своята дейност в България. Капиталът на дъщерното дружество не е достатъчен, за да покрие първоначалните разходи и инвестиции – т.е. ще е необходим допълнителен финансов ресурс, докато българското дружество започне да генерира достатъчно приходи.

 47. Какво е счетоводното и данъчно третиране на положителна търговска репутация?

  През април 2019 г. Дружество 1 придобива 100% от дяловете на Дружество 2 срещу 255 000 лв. Дружество 1 придобива цялото Дружество 2 – с всички налични активи и пасиви. Към датата на придобиване, собственият капитал на Дружество 2 е в размер на 150 000 лв. (Обща сума на активите – Обща сума на Пасивите). Вследствие на сделката в Дружество 1 е отразена положителна търговска репутация. Дружество 1 прилага Националните счетоводни стандарти.

   

 48. Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?

  Дружество притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 500 000 лв. През периода юни 2019 г. – март 2020 г. Дружеството извършва подобрения на сградата – надстрояване на допълнителен етаж и основно обновяване (външна и вътрешна изолация, смяна на дограми, инсталации). Стойността на направените разходи е в размер на 200 000 лв. без ДДС.

  През април 2020 г. Дружеството получава разрешение за използване на сградата и тя е въведена в експлоатация. Сградата ще се използва за административните нужди на Дружеството.

 49. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва търговия с машини и сервизно обслужване към тях. При извършване на ремонт на машините, често се налага старият акумулатор, който е негоден за употреба, да се замени с нов. Дружеството ежемесечно продава старите акумулатори на различни дружества в страната, които имат лиценз за извършване на дейности по преработка и рециклиране на вторични суровини.

 50. Как се третира изграждане на ново крило към стара сграда?

  Дружество притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 500 000 лв. Поради увеличаване обема на производство и нужда от допълнителни складове, Дружеството решава да дострои към сградата допълнително крило, в което да се съхранява част от произведената продукция. През 2020 г. то извършва допълнителното дострояване към сградата, като направените разходи са в размер на 300 000 лв. без ДДС.

абонамент