Как се третира подобрение на сграда?

чака актуализация версия: 1 март 2023 1287 уникалност: 91.3%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава производствено хале, за което е ползвало данъчен кредит през 1998 г. Пазарната оценка на сградата към януари 2020 г. е 180 000 лв. Дружеството финализира по план реконструкция на сградата през юни 2020 г., която е на обща стойност 70 000 без ДДС. За направеното подобрение е ползван пълен данъчен кредит.

След извършената реконструкция сградата придобива ново предназначение – за складова база, която ще се използва в дейността на Дружеството. За смяната на статута на сградата е издадено ново разрешение за ползване, съгласно ЗУТ.

Въпроси

Какво данъчно третиране се прилага при подобрение на сграда, ако след завършването на ремонта, за който е ползван данъчен кредит, сградата е с променено предназначение съгласно ЗУТ?

Какви данъчни задължения произтичат за дружество влсдествие на подобрение на сграда и смяна на предназначението ѝ?

Становище

скрито платено съдържание: 514 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;