Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при връщане на стоките обратно в страната?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на немското дружество. На 20.02.2020 г. договорът между двете дружества е прекратен и изпратените стоки са върнати обратно в страната.

 2. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при корекция на ДДС номера на получателя?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на Дружество 2.

   

  На 20.01.2020 г. Дружество 1 установява, че е посочило грешен идентификационен ДДС номер на Дружество 2. Дружество 1 извършва корекция и посочва правилния ДДС номер на Дружество 2. На 04.03.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 2.

 3. Как се отчита от получателя режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяната му с друго лице от същата държава?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1 000 чифта обувки от Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на българското дружество.

   

  На 20.02.2020 г. германското дружество (Дружество 2) сключва договор с друго българско дружество (Дружество 3), регистрирано по ЗДДС в България, което да замести Дружество 1. Дружество 1 дава информация за идентификационния номер по ЗДДС на заместващото го дружество.

 4. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора с лицето – получател на стоките?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1000 чифта обувки от Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Обувките пристигат в склада на българското дружество на 10.01.2020 г. На 20.02.2020 г. договорът между двете дружества е прекратен.

 5. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при унищожаване на получените стоки?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1 000 чифта обувки от Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Обувките пристигат в склада на българското дружество на 10.01.2020 г. На 20.02.2020 г. получените стоки са унищожени.

 6. Как се третират ваучерите за храна, мултиспорт картите и застраховките „Живот“ според ЗКПО?

  Дружество осъществява търговия на дребно с хранителни стоки. За да повиши мотивацията на персонала, управителят, чрез своя заповед, решава да бъдат раздадени ваучери за храна на стойност 60 лв. на месец – за всеки работник. Дружеството решава да осигури и мултиспорт карти за всички работници на стойност 30 лв., както и застраховка „Живот“ на стойност 60 лв. – отново за всеки работник.

 7. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество получава стоки от чуждестранно дружество от ЕС?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1 000 чифта обувки от Германия при режим на складиране на стоки до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

   

  На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на българското дружество. На 20.02.2020 г. собствеността върху половината стоки (500 чифта обувки) е прехвърлена. На 05.03.2020 г. Дружество 1 извършва продажба на 500 чифта обувки на стойност 20 000 лв. без ДДС към друго българско дружество (Дружество 3), регистрирано по ЗДДС в България.

 8. Какво е третирането на вноски за допълнително доброволно осигуряване на управител, който е самоосигуряващо се лице?

  Едноличният собственик на дружество е самоосигуряващо се лице, което полага личен труд като управител, за което получава месечно възнаграждение в размер на 610 лв. Осигуровките са за негова сметка и данъкът се удържа месечно от възнаграждението му. В дружеството няма други служители.

  Собственикът иска да прави допълнителни вноски за допълнително доброволно осигуряване, чиято месечна премия е 60 лв.

 9. Как се отчита резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи?

  Във връзка с годишното приключване на отчетната 2018 г., Дружество, което прилага метод на преоценка по отношение на амортизирането на дълготрайните материални и нематериални активи, извършва тестване на отделните активи, за да се провери дали балансовата им стойност е близка до пазарната. За целта то наема независим оценител, който съставя протокол за преоценка на актив – дворно място (УПИ). Балансовата стойност на актива е 100 000 лв., а неговата преоценъчна стойност е 120 000 лв. Във връзка с това е отчетен резерв от последваща оценка на ДМА в размер на 20 000 лв. На 20.06.2019 г. Дружеството продава дворното място (УПИ) за 120 000 лв., вследствие на което активът е отписан.

 10. Как лизингодател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил и последващата му продажба?

  На 20.01.2019 г. е сключен лизингов договор между Дружество 1 (лизингополучател) и Дружество 2 (лизингодател) за предоставяне на лек автомобил Форд Фокус – от Дружество 2 на Дружество 1. В договора изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на автомобила, след като бъдат изплатени последните лизингови вноски. Общата стойност на автомобила е 40 000 лв. без ДДС, като сумата ще бъде изплатена на 60 вноски по 666,67 лв.

   

  На 25.06.2020 г., поради невъзможност за плащане на лизинговите вноски, лизингополучателят се споразумява с лизингодателя договорът му да бъде прекратен, като лизингодателят сключва нов договор – за замяна на стария лизингополучател с нов (Дружество 3). Към датата на прекратяване на договора старият лизингополучател е заплатил 17 вноски на обща стойност 11 333,33 лв.

 11. Как се третира предоставянето на рекламни материали?

  Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, иска да предприеме рекламна кампания през декември 2019 г. В рамките на кампанията Дружеството планира да предоставя рекламни материали със своето лого.

 12. Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?

  На 20.01.2019 г. е сключен лизингов договор между Дружество 1 (лизингодател) и Дружество 2 (лизингополучател) за предоставяне на товарен автомобил „Форд Транзит“. В договора е предвидено прехвърляне на правото на собственост на автомобила, след като бъдат изплатени последните лизингови вноски. Общата стойност на автомобила е 40 000 лв. без ДДС, като сумата ще бъде изплатена на 60 вноски, по 666,67 лв. без ДДС.

   

  На 25.06.2020 г, поради невъзможност за плащане на лизинговите вноски, лизингополучателят се споразумява с лизингодателя договорът му да бъде прекратен. Към датата на прекратяване на договора лизингополучателят е заплатил 17 вноски, на обща стойност 11 333,33 лв. Дружеството лизингодател е определило счетоводни амортизации за автомобила в размер на 25% на година.

 13. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество изпраща стоки към чуждестранно дружество от ЕС?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия при режим на складиране на стоки до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

   

  На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на немското дружество. На 20.02.2020 г. собствеността върху половината стоки (500 чифта обувки) е прехвърлена.

 14. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност?

  Лице има решение на ТЕЛК, с което му е определена трайно намалена работоспособност от 64%, със срок на валидност на решението от 17.03.2019 до 17.12.2019 г. Лицето получава доходи единствено от трудово правоотношение. Брутното възнаграждение на лицето е 1 000 лв. месечно, а размерът на осигуровките за негова сметка е 133,40 лв.

 15. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?

  Лице получава доходи от трудови правоотношения и от наем през 2019 г. Размерът на годишните данъчни основи за същата година е както следва:

  • Доходи, получени от трудови правоотношения – 20 000 лв.;
  • Доходи, получени от наем – 5 000 лв.

   

  През същата година лицето прави лични вноски във връзка с допълнително доброволно осигуряване, които са в размер на 2 000 лв.

 16. Какво е данъчното третиране на платено маркетингово проучване, извършено от чуждестранно дружество?

  Българско дружество, занимаващо се с търговия на детски играчки, поради необходимостта от по-детайлна информация за пазара, сключва договор с дружество от Румъния за извършване на маркетингово проучване. Стойността на услугата е 20 000 лв., като условието на румънското дружество е 50% авансово плащане от стойността на услугата при сключването на договора. Другите 50% ще бъдат изплатени при извършването на услугата.

 17. Как се третира покупката на ново превозно средство от българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, а доставчикът е регистриран за целите на ДДС в страна от ЕС?

  Новоучредено българско дружество, което все още не е регистрирано по ЗДДС, но има намерение да го направи, ще извършва куриерски услуги. Във връзка с това на 20.07.2020 г. то закупува 5 нови автомобила „Дачия Логан“ от доставчик, регистриран за целите на ДДС в Румъния. Всеки от автомобилите е на стойност 10 000 евро.

  Общата стойност на фактурата, издадена от румънското дружество, е в размер на 50 000 евро без ДДС. Транспортът на автомобилите до България ще бъде извършен от друго българско дружество, чрез специализиран превоз (автовоз), и ще бъде за сметка на получателя. Стойността на фактурата за транспорта е в размер на 2 000 лв. без ДДС.

  На 03.08.2020 г. българското дружество се регистрира по ЗДДС и ще ползва данъчен кредит за закупените от него автомобили.

 18. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба – автомобили. Дружеството закупува автомобилите от юридически лица в Европа. През май 2020 г. закупува 3 автомобила от юридическо лице в Германия на стойност 24 000 лева. През същия месец дружеството продава автомобилите в България за 33 600 лева без включен ДДС.

 19. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?

  Служител е освободен, считано от 30.05.2020 г., поради съкращаване на щата в предприятието, в което работи (чл.328, ал.1, т.2 от КТ). След един месец той представя необходимите документи, с които удостоверява, че за последния месец не е сключвал трудов договор и не е получавал обезщетения. Предприятието му дължи обезщетение на основание оставане без работа след съкращаването му – за период от един месец.

 20. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?

  Прогнозната печалба за 2019 г., определена от Дружество, е в размер на 200 000 лв. Дружеството е задължено да прави месечни авансови вноски за 2019 г., които ще са в размер на 1 666,67 лв. на месец. Дружеството декларира авансовите си вноски за корпоративен данък с Годишната си данъчна декларация за 2018 г.

  При представяне на отчет за второто тримесечие Дружеството установява, че печалбата към юни 2019 г. е в размер на 150 000 лв., а очакваната печалба за 2019 г. ще достигне 350 000 лв. Това означава че то ще надхвърли декларираната прогнозна печалба със 150 000 лв. и корпоративният данък ще бъде в по-голям размер от прогнозираното. Дружеството внася месечните авансови вноски за периода януари – юни 2019 г.

 21. Как се отчита първоначално заплатена сума по ревизионен акт, който впоследствие е отменен?

  След данъчна ревизия Дружество получава ревизионен акт през октомври 2017 г., с който са начислени задължения за ДДС във връзка с извършена доставка – 100 000 лв., както и лихви за забава – 9 000 лв. Дружеството заплаща задълженията си още през същия месец, поради необходимост от справка за липса на публични задължения.

  След придобитата справка Дружеството оспорва ревизионния акт. С решение на ВАС от февруари 2020 г. той бива отменен, а сумата следва да се възстанови.

 22. Има ли право на данъчен кредит дружество, което придобива леки автомобили за превоз на работници между строителните обекти?

  Строително дружество закупува леки автомобили с 4+1 места, като автомобилите ще се използват за превозване на работниците между различните строителни обекти.

 23. Как се отчита ревизионен акт и неговата последваща отмяна?

  След данъчна ревизия Дружество получава ревизионен акт през октомври 2019 г., с който са начислени задължения за корпоративен данък – 10 000 лв. и лихви за забава – 2020 лв. След проведени консултации с експерти, Дружеството е на мнение, че е по-вероятно актът да се потвърди, отколкото да се отхвърли. Въпреки това то го обжалва и заплаща 1 000 лв. без ДДС на представляващи адвокати, както и 50 лв. такса за разглеждане.

  Съгласно решение на ВАС от март 2020 г. ревизионният акт е отменен и са присъдени 1 080 лв. разноски по делото и адвокатски възнаграждения, които са изчислени по възприета методология на съда.

 24. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?

  Физическо лице, едноличен собственик на ЕООД, получава дивидент в размер на 80 000 лв. през март 2019 г. Решението за разпределяне на дивидента от реализираната печалба през 2018 г. е от 28.02.2019 г.

   

 25. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

  Предприятие иска да назначи на работа лице на 17 години. Трудовият договор ще бъде сключен за 6-часов работен ден, 5 дни в седмицата – от понеделник до петък.

 26. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

  Управител на ЕООД (местно физическо лице) и самото ЕООД сключват договор за заем през януари 2019 г. Срокът на договора е 4 години. Договореният размер на заема е 70 000 лв. при годишна пазарна лихва от 5% и равна месечна вноска по заема в размер на 1 750 лв. (главница + лихва).

  През 2019 г. Дружеството е изплатило към управителя дължимите за годината главници и лихви по заема. Изплатената сума за 2019 г. се равнява на 20 999,96 лв. (главница в размер на 17 499,96 лв. и лихви в размер на 3 500 лв.)

 27. Как се отчита ревизионен акт и неговата частична отмяна?

  След данъчна ревизия през юни 2019 г. на Дружество е съставен ревизионен акт, с който са начислени задължения за:

  • корпоративен данък – 32 000 лв.;
  • лихви за забава за дължим корпоративен данък – 2 090 лв.;
  • ДДС за внасяне – 74 300 лв.;
  • лихви за забава за дължим ДДС – 8 110 лв.

  Дружеството обжалва акта пред дирекция ОДОП, където, след допълнителна проверка, през септември той е изменен в частта за дължимия ДДС и лихвите за него – с намаляване на задължението наполовина.

  Дружеството провежда допълнително множество консултации с експерти и стига до заключението, че актът вероятно може да бъде отхвърлен от съда. Дружеството обжалва ревизионния акт пред съда, след изменението от ОДОП, и заплаща 2 500 лв. без ДДС на представляващи адвокати, както и 350 лв. такса за разглеждане.

  Съгласно решение на ВАС, през януари 2020 г. актът е отменен изцяло в частта за ДДС задълженията и лихвите за забава, но е частично потвърден – в частта за дължим корпоративен данък в размер на 12 000 лв. и лихви за него в размер на 445 лв.

 28. Как се облага и декларира доход от наем на земеделска земя?

  Физическо лице, което притежава земеделска земя, я отдава под наем на земеделска кооперация и получава съответния доход от това.

 29. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?

  Управител на ЕООД (местно физическо лице) и самото ЕООД сключват договор за заем. Дружеството предоставя паричен заем на управителя при уговорена лихва.

  Как следва да се декларира предоставеният заем от страна на Дружеството и как – от страна на управителя?

 30. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

  Дружество има данъчни задължения за внасяне на ДДС в особено големи размери. То не успява да покрие своите задължения вече втора година, а и не предприема такива действия.

  През август 2019 г. на управителя на Дружеството е връчено искане за предоставяне на документи и обяснения относно дейността на Дружеството, финансиранията, които използва, сключени договори, налични активи и оборотни ведомости. След като получава наличната информация, НАП връчва Акт, с който прекратява регистрацията по ЗДДС на Дружеството, считано от 5 септември 2019 г.

 31. Как се третира подобрение на сграда?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава производствено хале, за което е ползвало данъчен кредит през 1998 г. Пазарната оценка на сградата към януари 2020 г. е 180 000 лв. Дружеството финализира по план реконструкция на сградата през юни 2020 г., която е на обща стойност 70 000 без ДДС. За направеното подобрение е ползван пълен данъчен кредит.

  След извършената реконструкция сградата придобива ново предназначение – за складова база, която ще се използва в дейността на Дружеството. За смяната на статута на сградата е издадено ново разрешение за ползване, съгласно ЗУТ.

 32. Как се отчитат възстановени суми от НАП?

  През 2019 г. Дружество установява, че е надплатило дължимите суми за данъци и осигуровки, и подава искане за възстановяване на тези суми от НАП. Вследствие на постъпилото искане, НАП възлага ревизия на Дружеството. След приключване на ревизията, през ноември 2019 г. на Дружеството е издаден ревизионен акт, като през февруари 2020 г. са възстановени надплатените от него суми.

 33. Как се третират задължения към доставчик, чиято дейност е прекратена с процедура по несъстоятелност?

  Дружество 1 има неизплатени задължения към свой доставчик – Дружество 2, в размер на 10 000 лв. Задълженията са по фактури от 2016 г. През 2019 г. Дружество 2 е прекратено по процедура по несъстоятелност, при която не е предявено искане към Дружество 1 за погасяване на тези суми.

   

 34. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

  Български търговец, регистриран по ЗДДС, извършва инвентаризация на складовата си наличност към 31 декември 2019 г. След приключването ѝ се установява липса на 3 броя от стока А – на обща стойност 6 000 лв., както и излишък на стока Б – 3 броя за общо 8 000 лв. При придобиването на стоките е ползван пълен данъчен кредит.

 35. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?

  Българско дружество купува стоки от български доставчик и ги препродава онлайн на клиенти в страни от ЕС, които са регистрирани или нерегистрирани лица за целите на ДДС.

 36. Трябва ли да се подава Интрастат, когато през текущата година дружество има само едно вътреобщностно придобиване за 745 000 лева?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС през февруари 2020 г., закупува машина от Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Германия. Закупената машина (за 745 000 лв.) е придобита с цел последваща продажба на български клиент. В инвойса, получен от Дружество 2, е посочен код за вид стока: 84289079 – челен товарач. Транспортът на машината е извършен от трето българско дружество, за сметка на Дружество 1. Дружество 1 няма други извършени вътреобщностни придобивания през 2020 г. и не планира да прави още такива през тази година.

 37. Как се отчита неизплатен бонус на служители към 31 декември?

  Българско дружество взема решение през декември 2019 г. да разпредели еднократен нетен бонус от 120 лв. на всеки свой служител. Дружеството е с персонал от 80 души, назначени на заплати между 1 200 и 1 500 лв. (брутно трудово възнаграждение). Начислените бонуси следва да се преведат на 5 януари 2020 г., заедно с работните заплати за декември. Дружеството заплаща своите осигурителни задължения на 10 януари 2020 г.

 38. Как се третира отказ от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив?

  През 2015 г. Дружество 1 сключва договор за финансов лизинг за товарен автомобил, който ще се използва за основната му дейност. Дружество 1 ще придобие собствеността върху него едва тогава, когато изплати всички лизингови вноски, както и договорената остатъчна стойност в размер на 6 000 лв.

  Цената на автомобила е 66 000 лв., а изплащането е за срок от 48 месеца, при месечни лизингови вноски по 1 250 лв. (60 000/48 месеца) и годишен лихвен процент за целия период – 5% (т.е. 12 000 лв. за целия период на договора). Определеният полезен живот на автомобила е 10 години, а годишна амортизационна норма – 10%.

  През 2019 г. Дружество 1 изплаща последната вноска по лизинга. Впоследствие Дружество 1 се отказва от правото си да придобие автомобила в полза на трето лице. С тристранен договор лизингодателят прехвърля правото на собственост от Дружество 1 към Дружество 2, като двете дружества са свързани лица. Пазарната стойност на автомобила е 40 000 лв.

 39. Начислява ли се ДДС върху местни данъци и такси, когато са префактурирани от доставчика?

  Дружество 1, нерегистрирано по ЗДДС, сключва предварителен договор за покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ) от Дружество 2, регистрирано по ЗДДС. Имотът е на стойност 200 000 лв. без ДДС и се намира в община София.

  Съгласно сключения договор за покупко-продажба, Дружество 1 превежда 50% от стойността в началото на сделката, а останалите 50% – при финализирането ѝ. За първия превод е издадена фактура за авансово плащане за 120 000 лв. с ДДС. В окончателната фактура е приспаднат авансът, но са включени заплатени местни данъци и такси за 6 000 лв., които Дружество 2 е покрило при финализирането на сделката и върху тях също е начислен ДДС за 1 200 лв.

 40. Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?

  През януари 2017 г. Дружество 1 сключва договор за финансов лизинг за лек автомобил. Цената на автомобила е 28 800 лв. Срокът на договора е 4 години, лихвата по него е в размер на 2 400 лв., а сумата се изплаща при равни месечни вноски по 650 лв. (600 лв. главница и 50 лв. лихва). Дружество 1 амортизира автомобила за данъчни и счетоводни цели за 4 години (25% годишна амортизационна норма).

  През януари 2018 г. Дружество 1 вече не е в състояние да продължава да изплаща оставащите вноски за автомобила и с тристранен договор прехвърля задълженията по лизинга към Дружество 2 – свързано с него лице. След като Дружество 2 изплати непогасената част (23 400 лв.), то ще придобие правото на собственост върху автомобила.

 41. Има ли право на данъчен кредит българско дружество, което търгува единствено в страни извън ЕС?

  Физическо лице търгува със стоки, които купува от Китай и продава в САЩ. Лицето решава да открие дружество, в което да прехвърли тази дейност.

  Средните месечни обороти са:

  •  Себестойност на стоки – 60 000 долара;
  •  Продажби на стоки – 68 500 долара.

   

  Преди да открие дружеството, лицето е направило изчисление, че съпътстващите разходи за ток, наем, телефон и т.н. в България биха възлизали на повече от 2 500 лв. месечно без ДДС.

 42. Как се ползва данъчно облекчение за младо семейство?

  През февруари 2020 г. млада двойка сключва брак. Съпругът е на 30 години, а съпругата – на 25. Двамата са работещи лица по трудови правоотношения. През юни 2020 г. семейството решава да закупи свое собствено жилище и за целта сключва договор за ипотечен кредит в размер на 80 000 лв. Договорът е за срок от 15 години, а лихвите по него са 19 435 лв. Изплащането на кредита се извършва на равни вноски. Съгласно погасителния план, към декември 2020 г. ще бъдат изплатени общо 1 186,74 лв. от лихвите.

 43. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?

  През 2017 г. Дружество сключва договор за финансов лизинг за автомобил 6+1 и ползва данъчен кредит при придобиването му. В договора за финансов лизинг е посочено, че лизингополучателят ще придобие правото на собственост върху автомобила, след като изплати последната лизингова вноска за него.

  Цената на автомобила е 24 000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 2 години, а изплащането се извършва при равни месечни вноски по 1 000 лв. Ползваният данъчен кредит при придобиването на автомобила е 4 800 лв.

  През 2018 г. автомобилът е откраднат и не е открит.

 44. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?

  На 01.02.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лекотоварен автомобил (6+1 места) на стойност 7 500 лв. от физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС. ДДС не е начислен при продажбата на автомобила. Дружеството завежда автомобила като актив и го ползва в рамките на независимата си икономическа дейност.

  През април 2020 г. Дружеството планира да продаде автомобила за 5 000 лв. на друго физическо лице. Към датата на продажбата натрупаната амортизация е на стойност 4 062,50 лв.

 45. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

  През 2019 г. Дружество реализира данъчна печалба в размер на 80 000 лв. През същата година нетните приходи от продажби на Дружеството възлизат на 3 100 000 лв., а прогнозирана печалба за 2020 г. е в размер на 60 000 лв.

 46. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?

  През 2011 г. дружество, регистрирано по ЗДДС, купува два сървъра, всеки на стойност 7 000 лв., за които е ползван пълен данъчен кредит. Сървърите са използвани за дейността още от тяхното придобиване, но поради недоглеждане за тях не е начислявана счетоводна амортизация. През 2019 г. сървърите вече са изчерпали капацитета си и са заменени с нови, а те самите са бракувани и изхвърлени.

 47. Как се оценява земеделска продукция?

  Земеделски производител, регистриран като ЕООД през 2018 г., за първа година започва земеделска дейност. През годината начислява разходи за труд, семена, горива и т.н. Прибирането на реколтата и приходите от нея се очаква да възникнат през 2019 г.

 48. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?

  Новорегистрирано дружество планира да извършва продажба на стоки в България и Европейския съюз чрез интернет магазин. Стоките се съхраняват в склад в България, а изпращането им ще се извършва от територията на страната.

 49. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?

  На 01.09.2018 г. българско дружество се регистрира по ЗДДС за доставка на консултантски услуги към дружество в ЕС (по чл.97а). На 01.11.2019 г. българското дружество надхвърля 50 000 лв. оборот във връзка с извършените доставки на услуги към дружеството в ЕС, което е данъчно задължено лице.

 50. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?

  Дружество закупува товарен автомобил на лизинг с право на придобиване в края на договора. Автомобилът е на стойност 60 000 лв. с ДДС. При придобиването му той е заведен като ДМА и стойността на ДДС не е включена към историческата му цена, а е натрупана в отделна счетоводна сметка. Към датата на закупуване (01.09.2017 г.) дружеството има специална регистрация за доставка на услуги в ЕС (по чл.97а от ЗДДС), която не позволява да бъде ползван данъчен кредит. През 2019 г. дружеството се регистрира доброволно по ЗДДС (по чл.100, ал.1).

абонамент