Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. В какъв срок се издава фактура при авансово плащане?

  На 03.03.2020 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, получава авансово плащане за продажба на стоки от Дружество 2 – в размер на 25 000 лв.

 2. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?

  Във връзка с негов служител, Дружество получава запорно съобщение от частен съдебен изпълнител. Съгласно съдебно решение и при законоустановени обстоятелства, на служителя е наложен месечен запор на част от заплатата. Удържаните суми се превеждат към ЧСИ и са за издръжка на трето лице.

  Брутната заплата на служителя е 2 000 лв., удръжките за осигуровки и данъци са в размер на 380 лв., а нетната заплата, която лицето е получавало до момента на запора, е 1 620 лв.

   

 3. Неплатен отпуск удължава ли срока на предизвестие за прекратяване на трудов договор?

  Служител се намира в период на едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия му договор, но му се налага да ползва 7 работни дни неплатен отпуск, които попадат в периода на предизвестието.

 4. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?

  Физическо лице отдава под аренда земеделска земя. Срокът на договора е 20 години, а арендатор е Дружество. Уговорената цена на договора за период от 1 година е 18 000 лв.

 5. Какви са ефектите при покупка на стоки от ЕС от получател, който не е регистриран по ЗДДС в България?

  Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, закупува стоки от немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. За покупката на стоките българското дружество получава Invoice с данъчна основа 7 000 евро и 1 120 евро начислено немско ДДС. Фактурата е платена по банков път, като са преведени 15 890 лв. За транспорта на стоките е наета външна фирма, която издава фактура за 1 200 лв. с ДДС, платена в брой.

 6. Какъв е ДДС ефектът при покупка на стоки от ЕС от получател, нерегистриран по ЗДДС в България?

  Българско Дружество 1, нерегистрирано по ЗДДС, закупува стоки от италианско Дружество 2. Стойността на закупените стоки е 10 000 лв.

 7. Как се отчита приход от финансиране на услуга?

  Дружество е одобрено за финансиране по Европейска програма, във връзка с което му биват възстановени част от разходите за получена външна услуга за анализ и обучение – с цел по-ефективно използване на вече внедрена система за управление на качеството. Общата стойност на услугата се равнява на 30 000 лв., като размерът на финансирането е 40% от нея.

  Дружеството прилага Националните счетоводни стандарти.

 8. Платен отпуск удължава ли срока на предизвестие за прекратяване на трудов договор?

  Служител се намира в период на едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия му договор, но има разрешение от работодателя да ползва 5 работни дни платен отпуск, които попадат в периода на предизвестието.

 9. Как се облага износ от България за Русия, който преди това е бил групиран в Полша?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на Дружество 2, намиращо се в Русия. Стоките първо преминават през Полша, където се групират от представител на българското дружество, и след това се изнасят през полската митница за Русия.

 10. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки от португалско дружество, регистрирано за ДДС цели в страната си. Португалското дружество издава фактура за продажбата на стоките на 05.01.2020 г., като се задължава да ги достави и предаде на българското дружество в неговия склад в България (доставка при условие DAP). Самите стоки пристигат на територията на България и се предават на българското дружество на 03.02.2020 г. Преди тази дата не е извършено никакво плащане от българското дружество към португалското.

 11. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки от френско дружество, регистрирано за ДДС цели в страната си. Френското дружество издава фактура на 05.02.2020 г. във връзка с получено авансово плащане от българското дружество. Стоките се транспортират за сметка на френското дружество, като пристигат на територията на България и се предават фактически на българското дружество на 04.04.2020 г.

 12. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки и получава фактура от Дружество 2, намиращо се в Перу. Стоките биват транспортирани директно от Перу за Дружество 3, регистрирано за ДДС цели в Гърция, за което българското дружество му издава фактура. Транспортът на стоките от Перу за Гърция е за сметка на Дружество 3 от Гърция.

 13. Болничният лист удължава ли срока за изпитване?

  Служител постъпва на работа по трудов договор на 01.04.2019 г. Срокът на изпитване е 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, а работното време е от 9:00 до 18:00 часа, при 5-дневна работна седмица.

  На 04.09.2019 г. служителят влиза в болница и му издават болничен лист за периода от 04.09.2019 г. до 11.09.2019 г. Периодът на болничния лист обхваща общо 8 календарни дни, 5 от които – работни.

  Работодателят прекратява трудовия договор на служителя на 10.10.2019 г. без предизвестие, като счита, че към тази дата срокът за изпитване все още не е изтекъл.

 14. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на стойност 50 000 лв. на Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Швейцария, за което му издава фактура. Дружество 2, от своя страна, ги продава и издава фактура на Дружество 3, регистрирано за целите на ДДС в Хърватия, като стоките пътуват директно от България за Хърватия.

 15. Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?

  Служител работи в хранителен магазин, в който работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време с 12-часови смени.

 16. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?

  Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Германия, продава стоки и издава фактура на Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС единствено в Румъния. Дружество 2, от своя страна, продава стоките и издава фактура на Дружество 3, регистрирано по ЗДДС в България. Стоките обаче се транспортират директно от Германия за Дружество 4 – отново регистрирано по ЗДДС в България. За тази цел Дружество 3 издава фактура за продажба на стоките на Дружество 4.

 17. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на стойност 100 000 лв. и издава фактура на Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Дружество 2, от своя страна, ги продава за 150 000 лв. и издава фактура на Дружество 3, регистрирано по ЗДДС в България, като стоките не напускат територията на страната.

 18. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава хранителни стоки на стойност 100 000 лв. и издава фактура на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Гърция. След като стоките пристигат в склада на Дружество 2 в Гърция, за част от тях е предявена рекламация. Рекламираните стоки не се връщат обратно в България, тъй като за тях е намерен друг клиент – Дружество 3, регистрирано за ДДС цели в Гърция. Българското дружество издава фактура за доставката им и те биват директно транспортирани до склада на Дружество 3.

 19. Има ли право служител с прекъснати здравноосигурителни права да получи обезщетение от НОИ за дните на болничния?

  Лице с прекъснати здравноосигурителни права (поради невнесени здравни осигуровки) започва работа на трудов договор. Десет дни след като постъпва на работа, на служителя е издаден болничен лист за период, който обхваща 12 работни дни.

 20. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

  На 15.08.2020 г. физическо лице сключва граждански договор с дружество Алфа ООД за брутната сума от 700 лв. За август лицето няма други източници на доходи и не е регистрирано като самоосигуряващо се лице.

 21. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?

  Пенсионер сключва граждански договор за изработка на дърворезба. Възнаграждението е в размер на 5 000 лв. и е уговорено да се изплати на два пъти – веднъж авансово и веднъж накрая, при предаване на готовата продукция.

 22. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?

  На 10.06.2020 г. физическо лице, упражняващо свободна професия, сключва граждански договор с Алфа ООД на стойност 1 000 лв. за изпълнението на поръчка.

 23. Може ли да се получава обезщетение за майчинство по време на болничен?

  През септември 2019 г. служителка се намира във втората година от майчинството си. Съответно тя получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. – в размер на 380 лв. В момента майката е бременна с второ дете. Предстои да ѝ бъде издаден първият болничен лист (този за период от 45 дни преди раждане), още преди първото дете да е навършило 2 г.

 24. Как се удостоверява болничен от един служител, работещ по два трудови договора при различни работодатели?

  Служител работи по два трудови договора при двама различни работодатели. Разболява се и му издават болничен лист само за основния работодател.

 25. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува машина на стойност 20 400 лв. с включен ДДС. Същевременно получава фактура за транспортна услуга за 600 лв. с ДДС и фактура за монтаж на машината на стойност 3 000 лв. от доставчик, който не е регистриран по ЗДДС. Машината се използва за основната дейност на дружеството.

 26. Ползва ли се данъчен кредит за платен вход за търговско изложение в страна от ЕС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за платена такса за вход за търговско изложение в Милано от регистрирано за целите на ДДС Дружество в Италия. Фактурата е на стойност 2 400 лв. с включено италианско ДДС (20%).

 27. Как се отчита наем за ползван склад в страна от ЕС, по който не е начислен ДДС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки на физически лица в Италия от нает склад в Рим. Дружеството получава фактура за наема на склада, в който съхранява стоките, в размер на 1 000 евро на месец. Складът се намира в Италия, а фактурата е издадена от нерегистрирано за целите на ДДС дружество, установено в Италия.

 28. Как се третира продажба на автомобил за скрап?

  Дружество притежава товарен автомобил, който е напълно амортизиран и бракуван от КАТ през декември 2018 г. През март 2019 г. дружеството продава автомобила за скрап.

  Стойността на придобиване е 25 000 лв. без ДДС, като е ползван данъчен кредит при закупуването на автомобила.

  Автомобилът е продаден след седмата година от придобиването му. Натрупаната амортизация е 25 000 лв., а продажната цена – 1 500 лв.

 29. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?

  Българско дружество (производител на водка), регистрирано по ЗДДС, доставя 100 бутилки на стойност 2 000 лв. без ДДС на установено в Германия дружество, нерегистрирано за целите на ДДС там.

 30. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?

  Българско дружество (производител на рекламни материали), регистрирано по ЗДДС, получава поръчка от чуждестранно дружество, регистрирано за целите на ДДС във Франция. Поръчката е за изработката на 900 рекламни чаши. На 25.03.2020 г. българското дружество получава 50% аванс от френското дружество – в размер на 900 евро. На 10.04.2020 г. е извършена и доставката на продуктите.

 31. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?

  В частна детска градина „Слънчево детство“, във връзка с процеса на отглеждане и възпитаване на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, всеки ден се приготвят закуска и обяд за всяко едно дете. Всеки месец детската градина получава фактура от външен доставчик за поръчаната храна – на стойност 6 300 лв. с ДДС.

 32. Може ли работодател да направи удръжка от последното възнаграждение на служител за неспазено предизвестие?

  Служител подава едномесечно предизвестие за напускане, но по средата на срока на предизвестието той заявява, че няма намерение да го спази и спира да се явява на работа.

 33. Какво обезщетение дължи работодателят при незаконно уволнение?

  Служител е уволнен дисциплинарно от своя работодател. Служителят завежда дело, което приключва в негова полза. Съдът обявява уволнението за незаконно и връща служителя на заеманата длъжност. Със съдебното решение съдът присъжда в полза на служителя и обезщетение за незаконно уволнение. То обхваща периода от датата на уволнение до датата на постановяване на съдебното решение – общо 3 месеца и половина.

   

  След постановяване на съдебното решение, получаването му от служителя и докато измине 2-седмичният срок на обжалване, минават още 2 месеца.

 34. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?

  Работодател и служител имат сключен договор, според който изплащането на трудовото възнаграждение за месец април трябва да бъде извършено до 10 май. На 11 май обаче работодателят все още не е изплатил заплатата на служителя си.

 35. Какво е данъчното третиране на извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което не е регистрирано за ДДС цели?

  Германско дружество, нерегистрирано за целите на ДДС в Германия, е производител на ръчно изработени бижута. Поради затруднение с продажбите то възлага на българско дружество да му намира клиенти – срещу комисионна в размер на 20% от осъществените продажби. За тази цел е сключен комисионен договор.

  Българското дружество намира клиенти, които закупуват ръчно изработени бижута от германското дружество на стойност 5 000 евро. То получава комисионна в размер на 1 000 евро за извършването на тази услуга. Българското дружество действа от свое име и за сметка на получателя на услугата.

 36. Ако работодател прекрати договора на преназначен служител с нова позиция и срок на изпитване, следва ли да го върне на предходната длъжност?

  Служител работи на безсрочен трудов договор. Работодателят му предлага да го преназначи на друга длъжност, с 6-месечен срок на изпитване. Служителят приема и месец по-късно е преназначен на нова длъжност, с 6-месечен изпитателен срок, за което страните са подписали допълнително споразумение.

 37. Как се връща трудова книжка на служител, който отказва да я получи?

  Работодател прекратява трудов договор със свой служител. Служителят предоставя трудовата си книжка на работодателя за оформяне, но след като е готова, той отказва да се яви, за да я получи.

 38. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?

  Сключен е граждански договор със счетоводител за изготвяне на годишни финансови отчети. Счетоводителят се намира в отпуск за отглеждане на дете, който е до 410 календарни дни. Работата по договора ще се извършва в рамките на 3 месеца (от февруари до април) и е уговорено месечното възнаграждение да бъде 1 000 лв. – т.е. общо 3 000 лв. за целия период.

 39. Как се прекратява трудов договор с втори работодател?

  Служител работи по основен трудов договор с работодател. След като работодателят му разрешава използването на неплатен отпуск, служителят започва работа по втори трудов договор при друг работодател. Впоследствие служителят решава да прекрати втория трудов договор.

 40. Какво е данъчното третиране за извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което е регистрирано за ДДС цели?

  Френско дружество, регистрирано за целите на ДДС във Франция, е производител на ръчно изработени бижута. Поради затруднение с продажбите то възлага на българско дружество да му намира клиенти – срещу комисиона в размер на 20% от осъществените продажби. За тази цел е сключен комисионен договор.

  Българското дружество намира клиенти, които закупуват ръчно изработени бижута от френското дружество на стойност 40 000 евро без ДДС. То получава комисиона в размер на 8 000 евро за извършването на тази услуга. Българското дружество действа от свое име и за сметка на получателя на услугата.

 41. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?

  Физическо лице получава от НАП искане за предоставяне на документи, с което срещу него започва данъчна проверка.

 42. Как се прекратява трудов договор със служител, който е упражнил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

  Работодател и пенсионер включват безсрочен трудов договор. След 5 месеца работодателят връчва на служителя предизвестие, с което го информира, че желае да прекрати сключения между тях договор.

 43. Каква е давността за събиране на вземания за глоби или имуществени санкции по наложени административни наказания?

  На 16.05.2019 г. на лице е издаден акт за нарушение, извършено на 12.04.2017 г. 

  На 17.02.2018 г. на лице е издаден акт за извършено нарушение от същата дата. Актът не е обжалван и съответно на 15.10.2018 г. е издадено наказателно постановление. 

  На 11.08.2015 г. на лице е издадено наказателно постановление. Постановлението е връчено на лицето на 15.08.2015 г. 

 44. Кога се начислява ДДС при доставка на ваучер за конкретна цел от свое име?

  Салон за красота, регистриран по ЗДДС, решава да продава подаръчни ваучери за маникюр с гел лак на стойност 30 лв. Ваучерите могат да се използват само в този салон. Редовна клиентка решава да закупи един ваучер за подарък на своя приятелка.

 45. Изплаща ли се болничен от НОИ при прекратяване на срочен трудов договор?

  Служител е назначен на срочен трудов договор за 6 месеца. Няколко дни преди да изтече договорът, той се разболява и му издават продължителен болничен.

 46. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?

  Дружество е със седалище и адрес на управление в град 1, където се намира централният офис и откъдето се води счетоводството му. Впоследствие управителят решава да премести счетоводството на дружеството в град 2.

 47. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, който единствен приема ваучера?

  Книжарница „Космос“, регистрирана по ЗДДС, е издател на подаръчни ваучери, които могат да се използват за закупуването както на книги (облагаеми стоки с 9% ДДС от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.), така и за всички останали стоки в книжарницата, като книжарски принадлежности и играчки (стоки, облагаеми с 20% ДДС). Ваучерите могат да се използват само в тази книжарница.

  На 15.07.2020 г. клиент закупува ваучер на стойност 160 лв., със срок на валидност до 31.08.2020 г., за подарък на свой близък – поради голямото разнообразие от стоки, които могат да се закупят с предоставянето на ваучера.

 48. Има ли право на допълнителен платен отпуск служител с трайно намалена работоспособност?

  Служител работи на трудов договор при условията на ненормиран работен ден. Издадено му е решение на ТЕЛК за 50% загуба на работоспособност.

 49. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?

  Физическо лице сключва граждански договор, като декларира писмено пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице.

 50. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, различен от доставчика на стоките или услугите?

  Мол в София, регистриран по ЗДДС, е издател на подаръчни ваучери, които могат да се използват за закупуването на различни стоки или услуги без ограничение във всички магазини на територията на обекта. На 25.07.2020 г. клиент закупува ваучер на стойност 150 лв. – подарък за рожден ден, поради голямото разнообразие от стоки и услуги, които могат да се закупят с предоставянето на ваучера, и многото търговски обекти, в които той може да се използва. Подаръчният ваучер е със срок на валидност до 25.07.2022 г.

абонамент