Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Как се фактурират доставките на стоки към физически и юридически лица от ЕС?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, ще продава шевни машини в Германия.

 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

  Българско Дружество 1 получава заем от Дружество 2, учредено във Франция. За дължимите лихви Дружество 2 издава фактури към Дружество 1. На 01.10.2019 г. Дружество 1 получава фактура за лихва в размер на 10 000 лв. по получения заем.

   

 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?

  Българско Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки на стойност 15 000 евро без ДДС от румънско Дружество 2, регистрирано за целите на ЗДДС в Румъния. Закупените стоки са продадени на румънско Дружество 3 за 20 000 евро без ДДС. Придобитите стоки не напускат пределите на Румъния, а транспортът се осъществява директно от румънското Дружество 2, от което е закупена стоката, до румънското Дружество 3, явяващо се като купувач.

 4. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?

  Чуждестранно дружество, което не е установено в България и не е регистрирано по ЗДДС, отдава под наем офис помещение, намиращо се на територията на страната.

   

 5. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

  Туроператор продава на свой клиент пакет за почивка на обща стойност 2 000 лв. Пакетът включва нощувки в български хотели и развлекателно мероприятие в Гърция. Хотелът, в който ще бъдат настанени гостите, е издал фактура на туроператора – с данъчна основа 458,72 лв. и начислен 9% ДДС в размер на 41,28 лв. (или обща стойност 500 лв.). За развлекателното мероприятие в Гърция туроператорът получава фактура с данъчна основа 569,11 лв. и начислено 23% гръцко ДДС в размер на 130,89 лв. (или обща стойност 700 лв.).

 6. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?

  Туроператор продава на свой клиент пакет за почивка, който е на обща стойност 800 лв. Пакетът включва храна и нощувки в сръбски и испански хотели, както и превоз до Сърбия и Испания. Нощувките и храната в Испания са за 500 лв., в Сърбия – за 100 лв., а транспортът възлиза на 100 лв.

 7. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?

  През 2018 г. регистрирано по ЗДДС Дружество продава недвижим имот (УПИ – Урегулиран поземлен имот) на физическо лице за 90 000 лв., който е придобит в предходни години за 55 000 лв. В следващата година (на 30.04.2019 г.) се установява, че продажбата не е отчетена и за нея не е издадена фактура.

 8. Как се отчита последваща продажба на дялове в търговско дружество?

  Дружество 1 прави инвестиция в друго Дружество 2, под формата на апортна вноска на земя и сграда за 300 000 лв. Една година по-късно Дружество 1 взима реше­ние да продаде дългосрочната инвестиция за 350 000 лв.

   

 9. Как се признава разход за закупен софтуер?

  Търговско дружество закупува програмен продукт, който ще се използва от мобилните търговци за генериране на заявки и продажба. Необходимо е софтуерът да се инсталира на 20 таблета, които ще се използват от търговците. Цената, която е платена за софтуера, е 60 000 лв. Прогнозно той ще се използва през следващите 6 години.

 10. Как се отчита увеличение на капитала в дъщерно дружество?

  Дружество 1 увеличава основния си капитал за сметка на натрупани печалби от предходни години. Дружество 1 се притежава изцяло от Дружество 2, още от основаването си.

  Дружествата прилагат Националните счетоводни стандарти.

 11. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е равна на балансовата стойност на апортираното имущество?

  Дружество 1 придобива дялове в Дружество 2, в резултат на апортна вноска на машини и оборудване. Машините и оборудването, които са обект на апорта, са придобити на стойност 280 000 лв. и имат натрупана амортизация в размер на 120 000 лв., в резултат на което балансовата стойност е 160 000 лв. Пазарната оценка на машините и оборудването, изготвена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, е в размер на 160 000 лв. След апорта именно на тази стойност ще бъдат получени дялове от Дружество 1 към Дружество 2.

 12. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?

  Производствено дружество сключва застраховка „Трудова злополука“ за 320 работници – общо за 12 444 лв. В полицата, която издава застрахователният агент, са посочени: застрахователна премия от 12 200 лв. и данък върху застрахователната премия – 2% или 244 лв.

 13. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-ниска от балансовата стойност на апортираното имущество?

  Дружество 1 придобива дялове в Дружество 2, в резултат на апортна вноска на машини и оборудване. Машините и оборудването, които са обект на апорта, са придобити на стойност 280 000 лв. и имат натрупана амортизация в размер на 80 000 лв., в резултат на което балансовата стойност е 200 000 лв. Пазарната оценка на машините и оборудването, изготвена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, е в размер на 160 000 лв. След апорта именно на тази стойност ще бъдат получени дялове от Дружество 1 в Дружество 2.

 14. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

  Дружество 1 придобива дялове в Дружество 2, в резултат на апортна вноска на машини и оборудване. Машините и оборудването, които са обект на апорта, са придобити на стойност 280 000 лв. и имат натрупана амортизация в размер на 160 000 лв., в резултат на което балансовата стойност е в размер на 120 000 лв. Пазарната оценка на машините и оборудването, изготвена от вещите лица, назначени от Агенцията по вписванията, е в размер на 160 000 лв. След апорта именно на тази стойност ще бъдат получени дялове от Дружество 1 в Дружество 2.

   

 15. Как се определя дали един имот се третира като инвестиционен, или като стока?

  Дружество инвестира в закупуване на земя и построяване на жилищна сграда върху нея – състояща се от 10 апартамента и 2 магазина. За сградата има получено разрешение за ползване от февруари 2019 г. Дружеството взима решение да продаде всички апартаменти, като за целта сключва договор с брокер на недвижими имоти за съдействие при продажбата. През май 2019 г. е сключен и друг договор – за отдаване под наем на двата магазина.

 16. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?

  Българско Дружество 1 продава за 20 000 лв. стоки, внесени от Дружество 2 от Китай (за 10 000 лв.), на Дружество 3 в Испания. Стоките се транспортират директно от Китай към Испания. Испанското Дружество 2 трябва да си обмити стоките и да плати ДДС.

 17. Как се определя дали един имот е инвестиционен или дълготраен актив?

  Търговско дружество придобива комплекс от 5 къщи за гости в близък планински курорт. Ръководството на Дружеството взима решение да закупи този комплекс и да го използва като място за провеждане на тиймбилдинги и обучения. През времето, когато къщите не се използват за тази цел, те ще се отдават под наем. Дружеството е сключило договор за отдаване под наем с туристическа агенция.

 18. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

  Дружество разполага със служебен автомобил, който използва само за дейността на фирмата. От средата на годината се взима решениe автомобилът да се предостави за ползване и за лични нужди.

 19. Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?

  Дружество 1, регистрирано за ДДС цели в Турция, сключва договор с Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България, за изработването на дрехи на ишлеме. Дружество 1 изпраща свои материали за изработването на дрехи – на стойност 600 000 лв., като издава Packing list, в който са описани материалите и са посочени килограмите на пратката. Дружество 2 извършва следните разходи във връзка с изработката на дрехите:

  • За амортизация на машини – 4 000 лв.;
  • За възнаграждения на персонала – 30 000 лв.;
  • За социално и здравно осигуряване – 7 314,30 лв.

   

  Изработените дрехи се доставят на Дружество 1 в Турция, за което Дружество 2 издава фактура на стойност 100 000 лв.

 20. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, е получател на транспортна услуга на стоки от доставчик – дружество в Литва, регистрирано за целите на ДДС там. Транспортът започва в Литва на 05.05.2019 г. и завършва в България на 07.05.2019 г.

  Българското дружество е получило фактура за транспортната услуга – на стойност 7 000 лв.

   

 21. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва дропшипинг търговия. На 05.01.2020 г. то закупува стоки от китайско дружество (установено в Китай), за които получава инвойс за 50 000 долара (курсът на БНБ на 05.01.2020 г. е 1,75458). Стоките ще бъдат продадени в САЩ чрез сайта Amazon. Стоката се транспортира директно от Китай до САЩ.

  На 31.01.2020 г. стоките са продадени на физически лица за 70 000 долара (курсът на БНБ на 31.01.2020 г. е 1,76966). На 04.02.2020 г. Amazon издава фактура за извършените услуги във връзка с електронната търговия – за 5000 долара (курсът на БНБ на 04.02.2020 г. е 1,7703).

 22. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

  Дружество е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: „Извършване на услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон“.

 23. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва дропшипинг търговия. На 02.03.2020 г. то закупува стоки от китайско дружество (установено в Китай), за които получава инвойс за 50 000 долара и извършва плащането на същия ден (курсът на БНБ на 02.03.2020 г. е 1,75852). Стоките се транспортират към склад в Македония и от там се изпълняват поръчки за Amazon Германия, с директна доставка от Македония. Вносител на стоките в Германия е българското дружество.

  Стоките са продадени на физически лица за 70 000 евро. Amazon издава фактура с начислените такси, свързани с електронната търговия – за 10 000 евро.

 24. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?

  През декември 2012 г. Дружество придобива дълготраен материален актив за 150 000 лв. Завежда го в счетоводството с отчетната му стойност (150 000 лв.) и определя, че срокът, за който ще бъде използван активът, е 10 години. Въведен е в експлоатация от 01.01.2013 г. Остатъчната стойност на актива е 10 000 лв., а годишната амортизация е в размер на 14 000 лв.

   

  Дружеството прилага Международните счетоводни стандарти и Модела на цена на придобиване, но през годините са извършени следните оценки от лицензирани оценители:

  • Към края на 2016 г. справедливата стойност на актива е определена в размер на 110 000 лв.;
  • Към края на 2018 г. справедливата стойност на актива е оценена на 55 000 лв.
 25. Как се извършва принудително изпълнение върху дружествен дял в дружество с ограничена отговорност?

  Съдружник в дружество с ограничена отговорност има дълг към трето лице, който не плаща. Кредиторът се снабдява с изпълнителен лист срещу съдружника и завежда изпълнително дело.

   

 26. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит?

  На 01.02.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил (4+1 места) от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Фактурата е на стойност 8 000 лв. с ДДС. За сделката Дружество 1 не е ползвало данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек. То завежда автомобила като актив и го ползва за независимата си икономическа дейност.

  През април 2020 г. Дружество 1 планира да продаде автомобила за 6 000 лв. на Дружество 3. Към датата на продажбата натрупаната амортизация е на стойност 3 611,14 лв.

 27. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?

  Българско Дружество 1, регистрано по ЗДДС, извършва траспорт на стоки на стойност 5 000 лв. за българско Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Направлението, по което се извършва превозът, е от територията на България до територията на Сърбия.

 28. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?

  Българско Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва транспорт на стоки на стойност 10 000 лв. без ДДС за българско Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Направлението, по което се извършва превозът, е от територията на Гърция до територията на България.

 29. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?

  Българско Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва траспорт на стоки за 5 000 лв. за Дружество 2 от Турция, също регистрирано за целите на ДДС. Направлението, по което се извършва превозът, е от България до Италия.

 30. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в страната?

  Лице работи на трудов договор като шофьор на камион. Извършваните от него курсове са в рамките на страната.

 31. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?

  Лице работи на трудов договор като шофьор на камион. Извършваните от него курсове са в рамките на различни държави.

 32. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?

  През март 2019 г. Дружество закупува производствена машина на стойност 240 000 лв. с ДДС. През април 2019 г. се спуква язовирната стена на язовира, който се намира до сградата на Дружеството. Вследствие на това сградата се наводнява и машините са сериозно повредени и трябва да се бракуват.

 33. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?

  През 2019 г. е откраднат един от автомобилите на Дружество, което се занимава с търговско представителство. Автомобилът е закупен през 2017 г., като при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Цената на автомобила при закупуването му е била 30 000 лв. без ДДС. Транспортното средство е с балансова стойност от 24 600 лв. и натрупана до момента амортизация – 5 400 лв. Извършителят не е открит и дружеството решава да отпише липсващия актив. Автомобилът е бил застрахован срещу кражба за 25 000 лв.

 34. Удължава ли болничният срока на предизвестието?

  Служител връчва на своя работодател предизвестие за прекратяване на трудовия си договор на 24.09.2019 г. В периода на предизвестието на служителя му се налага да използва болничен за 5 дни – от 01.10.2019 г. до 05.10.2019 г.

 35. Може ли съдружник в ООД да отпусне безлихвен заем на дружеството?

  Съдружник в ООД е отпуснал заем на дружеството, като е начислявана лихва, която е по-малка от законната.

   

 36. Може ли да се ползва данъчен кредит за услуги, получени преди регистрация по ЗДДС?

  Дружество се регистрира съгласно условията на Търговския закон на 03.05.2019 г. и подава заявление за регистрация по ЗДДС на 23.05.2019 г. На 26.04.2019 г. е получена услуга от адвокатско дружество за вписването в Търговския регистър за 600 лв. с включен ДДС. На 22.05.2019 г. Дружеството получава фактура за наем на офис на стойност 1 200 лв. с включен ДДС.

 37. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

  Дружество е в процес на ликвидация. Поради дългия период на ликвидацията обаче отчетната година приключва.

 38. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот?

  Дружество 1 придобива нова сграда през ноември 2011 г. на стойност 600 000 лв. без включен ДДС. В същия данъчен период (месец ноември) е ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. През 2019 г. Дружество 1 решава да продаде сградата на Дружество 2 за 700 000 лв. без включен ДДС.

 39. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

  Стартирано е производство по ликвидация за ООД, в което участва Съдружник 1 с 49% от капитала и Съдружник 2 с 51% от капитала. Публикувана е покана до кредиторите и е изтекъл 6-месечният срок, в който те имат възможност да предявят вземанията си. След изтичането на този срок в дружеството все още е останало имущество.

   

 40. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?

  На 18.01.2019 г. физическо лице, което работи на ДУК, продава апартамент с продажна цена от 210 000 лв. През април 2019 г. лицето продава втори апартамент, който също е с продажна цена от 210 000 лв. Двата апартамента са закупени през 2018 г. Покупната цена на първия апартамент е 150 000 лв., а на втория – 180 000 лв. През май лицето продава семейното си жилище, в което е живяло над 20 години, на стойност 80 000 лв. Физическото лице не прави нито подобрения на имотите (с цел повишаване на стойността им), нито специализирана реклама.

 41. Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?

  Дружество 1, регистрирано по ДДС, има сключен предварителен договор за покупка на офис с Дружество 2 (строителна фирма), изграждащо обекта. Договорът е свързан с използване на офис. По предварителния договор има извършено авансово плащане, което е процентно съотношение от крайната цена на договора. За извършеното авансово плащане е издадена фактура в размер на 60 000 лв. с включен ДДС.

 42. Правят ли се вписвания в трудовата книжка на служител при изплатено обезщетение за оставане без работа?

  На служител е прекратен трудовият договор поради съкращаване на щата. Един месец по-късно той се явява в предприятието и подава молба за изплащане на обезщетение за оставане без работа. Обезщетението му е изплатено и в НАП са подадени следните декларации: Декларация образец 1 (с данни за осигуреното лице) и Декларация образец 6 (с данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ).

 43. Болничният и отпускът взимат ли се предвид при изчисляване размера на обезщетението при пенсиониране?

  Служител е придобил право на пенсия на 01.07.2019 г. Към този момент служителят работи при своя работодател от 10 години и 6 месеца, като през същия период е ползвал платен отпуск и болничен, които са за период от общо 1 година.

   

 44. Кога се изплаща обезщетение за пенсиониране?

  Служител е придобил право на пенсия на 01.07.2019 г. Въпреки това той е продължил да работи при своя работодател в продължение на още една година, след което трудовото правоотношение е било прекратено.

 45. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?

  Българско дружество предоставя услуги по разработка и поддръжка на специализиран софтуер за дружество, което се намира на територията на САЩ. Услугата по разработване на софтуера е на стойност 260 000 лв., а стойността на поддръжката е 10 000 лв. на месец.

   

 46. Начислява ли се ДДС за продажба на стоки на физическо лице в страна членка на ЕС?

  Физическо лице, намиращо се в Хърватия, закупува онлайн нови часовници, които са на стойност 5 000 лв. без ДДС, от българско дружество, регистрирано по ЗДДС.

 47. Може ли работодател да прихване свои вземания от служител с дължимите към него обезщетения?

  Служител решава да прекрати трудовия си договор, според който дължи на работодателя си 2-месечно предизвестие. Служителят подава своето предизвестие, но напуска един месец преди то да изтече. Следователно той дължи на своя работодател обезщетение в размер на едно месечно брутно трудово възнаграждение. На свой ред работодателят е задължен да изплати на служителя трудово възнаграждение за вече положения труд, както и обезщетение за неизползвания от служителя платен годишен отпуск.

 48. Как се третират получените неустойки за неспазване на договор?

  Дружество 1 притежава земя, върху която решава да построи жилищна сграда. За целта Дружество 1 наема Дружество 2, което трябва да построи сградата до април 2022 г. Възнаграждението, което Дружество 1 трябва да изплати на Дружество 2, е в размер на 1 000 000 лв. без ДДС. При неспазване на срока Дружество 2 ще изплати на Дружество 1 неустойка в размер на 4 000 лв. за всеки незавършен апартамент.

  След изтичане на срока Дружество 2 не е завършило 5 апартамента и дължи на Дружество 1 неустойка в размер на 20 000 лв.

 49. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?

  Дружество, което се занимава с организиране на лекции и семинари, сключва договор за наем на помещение с физическо лице за периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. – във връзка с подготовка и провеждане на събитие. Уговореното възнаграждение е в размер на 900 лв. (бруто) и следва да бъде изплатено на 05.05.2019 г.

 50. Какви задължения възникват за българско дружество, закупило автомобил, когато ДДС е начислен по специален ред?

  Българско дружество закупува автомобил втора употреба „Форд Транзит“ от немско данъчно задължено лице, което действа като дилър. Стойността на автомобила е 22 000 лв. с ДДС, начислен от немското дружество. ДДС е начислен по специален ред за облагане на маржа.

абонамент