Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадените вестници?

  Дружество 1 е регистрирано в Търговския регистър през юни 2019 г. с основна дейност „Печатане и издаване на ежеседмични вестници“. Дружество 1 продава своите вестници чрез Дружество 2, което разпространява тиражите по търговските обекти, а след това събира непродадените бройки и ги връща на издателя. Дружество 2 получава комисиона от Дружество 1 за фактически продадените вестници.

  За месец септември натрупаните непродадени вестници в склада на Дружество 1 са 25 000 броя, на обща стойност 10 568 лв. без ДДС.

 2. Кога могат да се признаят за данъчни цели непризнатите разходи по лихви от слаба капитализация?

  Дружество 1 започва дейност през 2017 г. със собствен капитал от 8 000 лв. През януари 2018 г. получава заем от Дружество 2 в размер на 500 000 лв., при годишна лихва от 10% и срок за издължаване на заема до 2027 г. Дружество 1 начислява разходи за лихви, които са в размер на 50 000 лв. за отчетната 2018 г. и 2019 г. Счетоводният финансов резултат на Дружество 1 преди разходите за лихви за 2018 г. е печалба от 60 000 лв. (или 10 000 лв. счетоводна печалба), а за 2019 г. – печалба от 65 000 лв. (или 15 000 лв. счетоводна печалба).

   

  Година

  Собствен капитал

  Фин. резултат преди разходи за лихви

  Разходи за лихви

  2017

   8 000 лв.

  -

  -

  2018

  18 000 лв.

  60 000 лв.

  50 000 лв.

  2019

  33 000 лв.

  65 000 лв.

  50 000 лв.

   

  Дружество 1 следва ли да прилага режима на слаба капитализация за 2018 г. и какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО?

   

 3. Как се отчита апортна вноска на актив, чиято пазарна оценка е по-висока от балансовата му стойност?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, решава да направи апорт на сграда в Дружество 2. Балансовата стойност на сградата е 150 000 лв., като оценката от оценителите към Агенцията по вписванията е в размер на 200 000 лв. Дружество 1 придобива дялове в Дружество 2 на стойност 200 000 лв. Към момента на апорта Дружество 2 не е регистрирано по ЗДДС.

 4. Какво е данъчното третиране при паричен заем между свързани лица, ако е уговорена лихва, отклоняваща се от пазарната?

  Две търговски дружества (Дружество 1 и Дружество 2), които имат един и същ едноличен собственик, сключват договор за паричен заем. През 2019 г. Дружество 1 предоставя на Дружество 2 необезпечен паричен заем в размер на 115 000 лв., при уговорена годишна лихва в размер на 5%. Пазарната лихва за необезпечени кредити към момента на предоставяне на заема е 10%. Дружество 1 не е в режим на слаба капитализация.

 5. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 500 000 лв. Сградата е придобита през 2015 г. и се използва за основната дейност на Дружеството. През септември 2019 г. Дружеството започва частична реконструкция на сградата – смяна на дограма и поставяне на външна топлоизолация. През 2020 г. Дружеството приключва ремонта на сградата, като стойността на направените разходи са в размер на 125 000 лв. Определеният полезен живот на сградата е 30 г. при годишна амортизационна норма от 3%.

 6. Кои услуги, получени преди регистрация по ЗДДС, са с право на данъчен кредит след регистрацията?

  Дружество има получени две услуги с начислен ДДС преди датата на регистрацията по ЗДДС. Първата услуга е във връзка с регистрирането на дружеството в Търговския Регистър, а втората – за изработка на лого на Дружеството.

 7. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?

  Дружество 1 и Дружество 2 имат един и същ управител, но различни собственици. Дружество 1 иска да продаде машина на Дружество 2.

  В този случай дружествата свързани лица ли са и как трябва да протече сделката между тях?

 8. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?

  На 15.12.2017 г. Дружество закупува товарен бус на стойност 50 000 лв. без ДДС.

  При покупката Дружеството определя пропорционален данъчен кредит в размер на 60% (6 000 лв.), на база своя опит с останалите си автомобили от минали години. Дружеството прилага същата пропорция и при всички разходи, свързани с експлоатацията на автомобила.

  За календарната 2018 г. километражът на автомобила отчита 300 000 км., от които са документирани с пътни листа 280 000 км. за дейността.

  Направените разходи през годината са в размер на 30 000 лв. без ДДС, като в тях се включват разходи за горива, масла, поддръжка, резервни части и други.

 9. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?

  Дружество 1 е търговско предприятие, регистрирано по ЗДДС в България. Дружество 1 ползва услугите на Дружество 2, което е установено на територията на о-в Сейшели.

  Услугата, която Дружество 2 предоставя на Дружество 1, е за 100 000 лв. Тя представлява маркетингово проучване относно пазарния дял, който Дружество 1 заема в света, както и възможностите за разширяване на дейността му.

 10. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?

  На 5.01.2019 г. Дружество закупува товарен бус на стойност 50 000 лв. без ДДС. При покупката на автомобила е ползван пълен данъчен кредит. На 31.01.2019 г. километражът на автомобила отчита 3 000 км., от които са документирани с пътни листа само 1 800 км. за дейността на Дружеството. Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобила за отчетния месец, възлизат на стойност 1 800 лв. без ДДС, като за тях е ползван пълен данъчен кредит.

   

 11. Може ли дружество да ползва данъчен кредит за разходи на автомобил през почивните дни?

  Дружество разполага с автомобил, който не е лек. Автомобилът се използва главно от собственика на Дружеството – както за дейността на предприятието, така и за собствени цели. Всички разходи, свързани с автомобила, са за сметка на Дружеството.

 12. Как се заприхождават обмитени стоки от страни извън ЕС?

  Дружество 1 от България закупува стоки от Дружество 2 от Турция на стойност 20 000 лв. На митницата се начислява мито от 1 000 лв. и ДДС от 4 200 лв. За доставката на тези стоки отделно са заплатени 600 лв. на Дружество 3 от България, което не е регистрирано по ЗДДС.

 13. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Стоките се закупуват след направена поръчка от физически лица във Великобритания. Те директно се транспортират от Гърция до Великобритания, тоест не пристигат до България.

 14. Как се отчита опростен заем между две дружества?

  На 31.05.2018 г. Дружество 1 получава от Дружество 2 паричен заем в размер на 150 000 лв., по договор, сключен за срок от 2 години. Двете дружества не са свързани и са договорили лихвено възнаграждение за отпуснатата сума – 1 000 лв. на месец. И двете дружества са от София.

  Главницата е погасена на 31.03.2019 г., като по заема са начислени общо 10 000 лв. лихви. На 01.04.2019 г. двете дружества се договарят лихвите да не се изплащат, за което сключват споразумение за опрощаване.

 15. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с приспиване?

  Назначени са двама шофьори на автобус за превоз на пътници по редовна линия гр. София – гр. Прага – гр. София. Шофьорите се редуват в управляването на автобуса и в двете посоки. Връщането по обратния маршрут се осъществява в деня след пристигането им в Прага.

   

 16. Какво е данъчното третиране по ЗДДС при доставка на услуги по електронен път към трета страна?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предоставя услуга на компания от САЩ. Услугата е свързана със създаване на видеоклипове, които се предоставят по електронен път. Компанията от САЩ е регистрирана според законодателството там.

 17. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?

  През 2019 г. Дружество прави дарение в размер на 10 000 лв. на община Първомай – за изграждане на детска площадка. Финансовият резултат на Дружеството за 2019 г. е печалба в размер на 80 000 лв.

 18. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?

  Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с едноличен собственик, който е и самонает в дружеството, се занимава с изработка на уникални сувенири. За целта закупува от немско дружество авторски права върху няколко илюстрации, които да използва за изработваните сувенири. Цената на правата е 3 500 Евро.

 19. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?

  Българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, закупува стандартен софтуер за IP телефонна централа от немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. Доставката на софтуера е осъществена чрез парола за достъп и сваляне на софтуера от сайта на немското дружество.

 20. Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?

  Дружество бракува лекарства с изтекъл срок на годност. Издаден е протокол за брак, но не е налична заповед от ИАЛ и протокол за унищожение на лекарствените продукти чрез обезвреждане.

   

 21. Как се осчетоводяват дълготрайни материални активи под минималния праг на същественост?

  Дружество закупува монитори за служебни цели, на единична стойност 500 лв. Според счетоводната политика на дружеството минималният праг на същественост е 1 000 лв.

 22. Как се отчита приход от финансиране за дълготраен материален актив?

  Дружество получава финансиране по Европейска програма – за закупуване на лазерна техника за започване на иновативно производство. Лазерът е на стойност 1 000 000 лв., от които 60% (600 000 лв.) са финансирани със собствени средства, а останалите 40% (400 000 лв.) ще бъдат получени като безвъзмездно финансиране след закупуването на актива. Полезният живот на актива е 10 години, а остатъчната му стойност – 300 000 лв. Дружеството прилага Международни счетоводни стандарти.

 23. Как се приспада данъчна загуба от минали години?

  Дружество ООД има следните финансови данни за 6 последователни години:

  Година

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Данъчна печалба/ загуба

  (300 000)

  150 000

  50 000

  55 000

  30 000

  5 000

   

   

 24. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?

  Дружество решава да дари храна на хранителна банка малко преди изтичането на срока ѝ на годност.

 25. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?

  Дружество има сключен договор с физическо лице за наем на сграда. По силата на договора, Дружеството дължи на физическото лице, в срок до 20-о число на следващия месец, наемна вноска в размер на 5 000 лв.

  При изплащането на дохода Дружеството удържа авансово данък в размер на 450 лв. за доходите от наем, като издава служебна бележка с посочените суми и удържания данък. За първите 3 тримесечия Дружеството подава Декларация за удържан авансов данък (по чл.55 от ЗДДФЛ), декларирайки и внасяйки го.

 26. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?

  На 15.12.2017 г. Дружество закупува товарен бус на стойност 50 000 лв. без ДДС. При покупката Дружеството определя пропорционален данъчен кредит в размер на 9 000 лв. Данъчният кредит е определен при прилагане на пропорция за използване на актива за независимата икономическа дейност на Дружеството, в размер на 90%.

  Дружеството е избрало да определи пропорцията чрез прилагането на критерия за изминати километри. Базирайки се на своя предишен опит с останалите автомобили, то определя, че размерът на личното ползване ще бъде 10%. Съответно Дружеството прилага същата пропорция (90%) и по отношение на всички разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобила.

  За календарната 2018 г. километражът на автомобила отчита 300 000 км., от които само 180 000 км. са документирани с пътни листа за дейността на Дружеството. Направените разходи през годината са в размер на 30 000 лв. без ДДС. В тях се включват разходи за горива, масла, поддръжка, резервни части и други.

 27. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?

  В новоучредено Дружество с ограничена отговорност (ООД) единият от двамата собственици прекратява участието си с предизвестие, което изтича на 30 ноември 2019 г. Дружеството има уставен капитал от 20 000 лв., разпределен поравно между двамата съдружници. Собственият капитал на Дружеството е 40 000 лв.

 28. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП – датата на пристигане на стоките или датата на фактурата?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки от други дружества, регистрирани за целите на ДДС в страни членки на ЕС. На 14.11.2019 г. е получена фактура за покупката на стоки, които са натоварени и ще се транспортират в продължение на 10 дни. Стоката се очаква да пристигне в склада на Дружество 1 на 24.11.2019 г.

 29. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

  Към 31.12.2019 г. Дружество има неизплатено задължение за наем към физическо лице – в размер на 3 000 лв. Дружеството реализира счетоводна загуба за календарната година в размер на 2 000 лв.

 30. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?

  Собственик на Дружество, регистрирано по ЗДДС, решава от следващия месец да започне да предоставя ежедневно храна като бонус на своите мениджъри. Храната ще се взима от близкия ресторант и ще бъде на стойност 25 лв. (без ДДС) на ден, за 20 работни дни в месеца. Мениджърите на Дружеството са петима, а служителите – общо 60.

 31. Кога се начислява ДДС при продажба на ваучер за конкретна цел, извършена от посредник?

  Хотел „Панорама“, регистриран по ЗДДС, продава ваучери за настаняване чрез сайт за групово пазаруване – също регистриран по ЗДДС. Сайтът работи от чуждо име, т.е. от името на хотела. Дружеството, което управлява сайта, не е доставчик на ваучерите. Ваучерите могат да се използват само и единствено в този хотел. Клиент закупува подаръчен ваучер за двама за две нощувки на стойност 240 лв. За осъществената сделка сайтът за групово пазаруване получава комисионна в размер на 20% от стойността на продадената услугата, за която издава фактура на стойност 44,04 лв. без ДДС. След като удържи комисионната си, сайтът превежда останалата сума на хотела по разплащателна сметка.

 32. Какво е счетоводното третиране на разходите за наем при гратисен период съгласно НСС?

  Дружество 1 сключва договор за оперативен лизинг с Дружество 2 за наем на машина за срок от 5 години (60 месеца) на 01.11.2019 г. Наемодателят (Дружество 2) не прехвърля на наемателя (Дружество 1) всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива.

  Активът е предоставен за ползване на същата дата. Месечният наем е договорен в размер на 1 500 лв., като за първите два месеца наем не се дължи.

 33. Има ли право на данъчен кредит медицински център при закупуване на апаратура?

  Медицински център, предоставящ услуги по Здравна каса, има доброволна регистрация по ЗДДС в България. През юни 2019 г. центърът закупува медицинска апаратура, която ще се използва за услугите.

 34. Как се документират услуги на ишлеме с възложител в ЕС?

  Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Чехия, предава платове за преработка (ишлеме) на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България. След извършване на преработката готовите дрехи ще бъдат върнати обратно в Чехия, за сметка на Дружество 1 от Чехия. Стойността на услугата е 150 000 лв.

 35. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва ВОП на техническо оборудване на стойност 120 000 лв. от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Доставката е документирана от Дружество 1 с Протокол за самоначисляване на ДДС.

  Възнаграждението на Дружество 2 от Германия е заплатено. След получаване на оборудването обаче, Дружество 1 от България установява, че то не отговаря на изискванията, и го връща обратно в Германия.

  При тези обстоятелства, Дружество 2 от Германия дължи на Дружество 1 от България неустойка в размер на 10 000 лв. Дружество 2 от Германия издава кредитно известие, в което посочва със знак минус стойността на цялото върнато оборудване – 120 000 лв. Немското дружество превежда по банков път към българското стойността на оборудването и на неустойката – общо 130 000 лв.

 36. Могат ли разходите за транспорт и преместване на дълготраен материален актив да бъдат капитализирани в стойността му?

  Дружество 1 решава да подобри свой ДМА – машина за рязане на метали, която да включи в нов производствен процес. За целта пренастройката се прави във фабриката на изпълнителя – Дружество 2, което трябва да подобри и адаптира машината. По силата на сключен договор между двете страни, Дружество 2 поема транспорта и преместването на актива от производствената база на Дружество 1.

 37. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?

  Съдружник/собственик в дружество, който е управител, самоосигуряващо се лице и полага личен труд в дружеството си, в продължение на две седмици работи по нов обект в друго населено място.

 38. Как се облага дългосрочно отдаване под наем на микробус на лице, установено в трета страна?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, отдава под наем за 50 дни микробус „Форд Транзит“ на данъчно незадължено лице, установено в Сърбия. Стойността на сделката е 5 000 лв. без ДДС.

 39. Как се облага дългосрочно получаване под наем на товарен автомобил от лице, установено в ЕС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава под наем за 90 дни тежкотоварен автомобил „Волво“ от лице, установено и регистрирано за целите на ДДС в Румъния. Стойността на сделката е 10 000 евро без ДДС.

 40. Какво е актив и пасив по отсрочени данъци и къде се посочват?

  Към дата 31.12.2019 г. Дружество има неизплатен доход за наем към физическо лице – в размер на 1 920 лв. Дружеството реализира счетоводна загуба за календарната година в размер на 2020 лв.

 41. Как се третира продажба на автомобил, който не е нов?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, купува стар автомобил от физическо лице. Доставката е документирана с договор за покупко-продажба, като не е начислен ДДС, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице.

  Дружество 1, което извършва облагаеми доставки, продава автомобила на Дружество 2, което също е регистрирано по ЗДДС. Автомобилът е напълно амортизиран след 7 г.

 42. Как се третира предоставянето на мостри?

  Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, иска да предприеме рекламна кампания през декември 2019 г. В рамките на кампанията Дружеството планира да подарява стоки, с които търгува, като мостри – с цел спечелване на нови клиенти.

 43. Как се третира подобрение на дълготраен нематериален актив?

  Дружество, чиято основна дейност е разработката и доставката на счетоводен софтуер, решава да извърши подобрение на софтуера, като към него се обособи модул за дълготрайни активи. За създаването на модула дружеството трябва да наеме допълнителни специалисти, както и да извърши допълнителни разходи, свързани с рекламата на новата функция в продукта.

 44. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?

  Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, прави поръчка за 10 броя климатици, на стойност 12 000 лв. без ДДС, от дружество, установено в Румъния. Покупната цена на климатиците е 10 000 лв., а стойността на монтажа, който ще се извърши от румънското дружество, е 2 000 лв. Климатиците ще се монтират на територията на българското дружество, което се намира в град Русе.

 45. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува самолетен билет от австрийско дружество (регистрирано по ЗДДС в Австрия) за командировка на служител. Лицето е командировано до Виена. Билетът е София-Виена-София и е на стойност 177,49 евро.

 46. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, излиза на възстановяване на ДДС, но при подаване на последната Справка-декларация пропуска да посочи сумата за възстановяване – в клетка 80 от Декларацията, в която трябва да се декларира сумата на данъка, който подлежи ефективно на възстановяване.

 47. Как се осчетоводява получено авансово плащане преди регистрация по ЗДДС и извършване на доставката след регистрацията по ЗДДС?

  Дружество 1 произвежда стоки и търгува с тях. На 10.02.2020 г. Дружество 1 получава 50% авансово плащане, на стойност 12 000 лв., за доставка на стоки на Дружество 2. Към тази дата Дружество 1 не е било регистрирано по ЗДДС. Дружество 1 се регистрира по ЗДДС на 15.03.2020 г. Доставката е извършена на 20.04.2020 г. и тогава Дружество 1 издава окончателната фактура към Дружество 2.

 48. Социален разход ли е предоставянето на карти за спорт, ако те са само за част от служителите на дружество?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, решава да въведе нова социална придобивка – да даде безвъзмездно карти за спорт на своите служители, за които воденето на активен начин на живот е от съществено значение. Картите са достъпни за всички лица, но само част от служителите решават да се възползват от тях.

  Дружеството не предоставя други възможности за социални придобивки на служителите си. Картите са 10 на брой – т.е. за всички 10 служители, решили да се възползват от тях. Те са лични и поименни и не могат да се предоставят на трети лица. Стойността на картите (по 85 лв. с ДДС за всяка) ще бъде за сметка на Дружеството.

 49. Как се отчита от изпращача режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяна на получателя с друго лице от същата държава?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Обувките пристигат в склада на немското дружество на 10.01.2020 г.

  На 20.02.2020 г. Дружество 1 сключва договор с друго дружество (Дружество 3), регистрирано за целите на ДДС в Германия, което да замести Дружество 2. На 04.03.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 3.

 50. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора с получателя?

  На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

  На 04.02.2020 г. договорът с Дружество 2 е прекратен, като към датата на прекратяването му собствеността върху изпратените стоки не е прехвърлена. Дружество 1 не сключва нов договор със заместващото лице – Дружество 3. На 10.04.2020 г. цялата стока, която се намира на територията на Германия, е продадена на Дружество 3.

абонамент