Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, прави пребоядисване на наетия от него офис – за своя сметка. Направените разходи са 5 400 лв. с включен ДДС. Месечният наем е 2 400 лв. с включен ДДС.

 2. Как се документира доставка, за която е получено авансово плащане преди регистрацията по ДДС?

  През юни Дружество 1 закупува стоки на стойност 36 000 лв. от Дружество 2, нерегистрирано по ЗДДС, като заплаща авансово 13 000 лв. Остатъка от задължението Дружество 1 ще плати до края на годината.

  През септември Дружество 2 се регистрира по ЗДДС. Доставката на стоката е извършена през октомври. Няма уговорка между Дружество 1 и Дружество 2, че данъкът ще се дължи допълнително след регистрацията.

 3. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?

  Дружество извършва освободени доставки, като основната му дейност е предоставяне на застрахователни услуги в качеството на застрахователен брокер.

 4. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемателя?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, прави подобрение на офис, нает за период от 5 години. Разходните фактури са на стойност 12 000 лв. с включен ДДС, колкото е и месечният наем. Подобрението ще се извърши за два месеца и разходите ще бъдат за сметка на два месечни наема.

 5. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемодателя?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, отдава имот под наем на Дружество 2, което прави подобрение на офиса, нает от него за период от 5 години. Дружество 1 се е договорило с Дружество 2, че подобрението ще бъде за сметка на два месечни наема. Подобрението, извършено от Дружество 2, е на стойност 12 000 с включен ДДС, колкото е и наемът за два месеца.

 6. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, отдава имот под наем на Дружество 2, което прави подобрение на офиса, нает от него за период от 10 години. Дружество 1 се е договорило с Дружество 2, че подобрението ще бъде за сметка на наемателя. Стойността на подобрението в момента на прекратяване на договора е 75 000 лв.

 7. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?

  След решение на граждански съд на дружество е присъдено да получи неустойка и да му бъдат възстановени разноските по делото във връзка със забавена доставка от друго дружество. Присъдени са 25 000 лв. неустойки, 5 000 лв. лихви и 20 000 лв. разноски. По делото не е направена провизия с очакваните вземания.

 8. Как се третират за данъчни цели разходи за ремонт, които са за сметка на наема?

  Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, прави ремонт на нает от Дружество 2 офис. Дружество 2 също е регистрирано по ЗДДС. Помещението е наето за период от 5 години и месечен наем от 6 000 лв. с включен ДДС. Направените разходи са за освежителен ремонт на стойност 12 000 лв. с включен ДДС, като двете дружества са се уговорили разходите да са за сметка на наема. Реалното ползване на офиса ще бъде след два месеца, т.е. след приключването на ремонта.

 9. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, прави подобрение на офис, нает за период от 10 години. Разходните фактури са на стойност 120 000 лв. с включен ДДС. Разходите са за сметка на наемателя, т.е. безвъзмездно са предоставени на наемодателя.

 10. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?

  Собственикът на българско дружество е чуждестранно физическо лице от Румъния, което работи като управител в дружеството по силата на сключен договор за управление и контрол (ДУК). Във връзка със събитие, на което ще се представи програмен продукт, разработен от дружеството, управителят се командирова, като маршрутът на командировката е от Румъния към Холандия, без да се преминава през територията на България.

 11. Следва ли да се начисли ДДС при препродажбата на автомобил, закупен от дилър?

  През 2017 г. българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува лек автомобил втора употреба от дилър на превозни средства в България. Във фактурата е начислен 0% ДДС, на основание „Приложим режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“.

  Дружеството използва автомобила за разносна търговия. През 2020 г. то решава да го продаде, като има двама потенциални купувачи – чуждестранно физическо лице от друга държава в ЕС и юридическо лице в Румъния, регистрирано за данъчни цели там.

 12. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

  Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, купува бои от Германия и ги продава на клиенти в България. През изминалите 12 месеца общата стойност на закупените от дружеството стоки от Германия е 24 000 лв.

 13. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

  През март НАП издава на Дружество акт за дерегистрация по ЗДДС. Актът е отменен след обжалване пред директора на Дирекция „ОДОП“ и Дружеството е регистрирано отново през май, на датата на връчване на решението за отмяна. Данъчните установяват, че Дружеството е издавало фактури с начислен данък през времето, когато е било дерегистрирано, а актът – в процес на обжалване. Според НАП Дружеството неправомерно е начислило ДДС по тези фактури, и отказват данъчен кредит на получателя по тях. Възниква спор дали отмяната на акта за дерегистрация има обратно действие.

 14. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава адвокатска услуга от адвокатско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция.

 15. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба – автомобили. То закупува автомобилите от физически лица в Европа с договор. През май 2020 г. закупува 3 автомобила от физическо лице в Германия за левова равностойност в размер на 24 000 лева. През същия месец дружеството продава автомобилите в България за 33 600 лева без включен ДДС.

 16. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?

  Кипърско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Кипър, търгува със селскостопанска продукция, която закупува от страни в региона, в т.ч. и от България. За целите на закупуването на селскостопанска продукция от България, кипърското дружество използва българско дружество – посредник, което е регистрирано по ЗДДС. На 23.07.2019 г. българското дружество е финализирало всички сделки за доставки към кипърското дружество, за което ще получи  възнаграждение в размер на 4 500 евро. Българското дружеството посредник издава фактура за услугата на дружеството в Кипър.

 17. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?

  Дружество в Германия (прехвърлител), регистрирано за ДДС цели в тази държава членка, доставя стоки за дружество, което е регистрирано за ДДС цели в Румъния (посредник). То, от своя страна, доставя тези стоки на дружество, регистрирано по ЗДДС в България (придобиващ). Стоките директно се транспортират от Германия до България. Посредникът (дружеството от Румъния) не е регистрирано за целите на ДДС в Германия и България. Стойността на доставените стоките е 10 000 евро.

 18. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?

  Дружество 1 и Дружество 2 осъществяват замяна съответно на машина X срещу машина Y. Сделката няма търговски характер, тъй като справедливите стойности на двете машини са еднакви.

  Данните са следните:

  • за машина X: цена на придобиване 10 000 лв.; натрупана амортизация – 5 000 лв., съответно балансова стойност 5 000 лв., справедлива стойност 6 000 лв. и ДДС върху нея – 1 200 лв.;
  • за машина Y: цена на придобиване 20 000 лв.; натрупана амортизация – 16 000 лв., съответно балансова стойност 4 000 лв., справедлива стойност 6 000 лв. и ДДС върху нея – 1 200 лв.
 19. Как се отчита бартер на активи с доплащане?

  Дружество 1 и Дружество 2 осъществяват замяна съответно на машина X срещу машина Y. Сделката има търговски характер, тъй като има разлика по отношение на справедливите стойности на двете машини. Дружество 1, освен че предоставя машината Х, ще доплати на Дружество 2 сума в размер на 3 000 лв., без включен ДДС.

  Данните са следните:

  • за машина X: цена на придобиване 10 000 лв., натрупана амортизация 5 000 лв., съответно балансова стойност 5 000 лв., справедлива стойност 6 000 лв. и ДДС върху нея – 1 200 лв.;
  • за машина Y: цена на придобиване 20 000 лв., натрупана амортизация 12 000 лв., съответно балансова стойност 8 000 лв., справедлива стойност 9 000 лв. и ДДС върху нея – 1 800 лв.
 20. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

  Дружество 1 притежава дълготраен актив – производствена линия с цена на придобиване в размер на 60 000 лв. и с полезен живот на ползване до 6 години. След втората година на експлоатиране са направени разходи за подобряване на линията – повишаване на производителността и удължаване на полезния живот с 2 години – в размер на 24 000 лв. В данъчния амортизационен план линията е заведена за 60 000 лв. с годишна амортизационна норма 20%.

абонамент