Видеоматериали

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
 2. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 3. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I
 4. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 5. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 6. Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
 7. Осигуряване на самоосигуряващите се лица - 2021
 8. Деклариране започването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица
 9. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни
 10. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 11. Специален режим в Съюза
 12. Специален режим извън Съюза
 13. Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 14. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 15. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 16. Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни
 17. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 18. Важни срокове в осигуряването за началото на 2021 г.
 19. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 20. Промени в осигуряването за 2021 г.
 21. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
 22. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2019
 23. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 24. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020
 25. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 26. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 27. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 28. Определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 29. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част II
 30. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 31. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 32. Прекратяване на трудов договор от работодателя
 33. Данък при източника - 2019
 34. Основни моменти в ЗДДС - 2019
 35. Приходи от договори с клиенти – МСФО 15 - 2019
 36. Казуси по МСФО 15
 37. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС
 38. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение
 39. Нематериални активи
 40. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019
 41. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019
 42. Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16
 43. Отчитане на материални запаси - 2019
 44. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019
 45. Обжалване на актове по реда на ЗАНН
 46. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 47. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 48. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019
 49. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети
 50. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети: Казуси