Видеоматериали

 1. Командировки в страната и чужбина
 2. Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО
 3. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 4. Осигурителен доход и подаване на данни към НАП
 5. Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други
 6. Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 7. Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране
 8. Дисциплинарна отговорност
 9. Първоначално преминаване към различни счетоводни бази
 10. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 11. Провизии, условни пасиви и условни активи – МСС 37
 12. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск
 13. Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение
 14. Отчитане на земеделско производство – 2019
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част I
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част II
 17. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - 2020
 18. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I
 19. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
 20. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети
 21. Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за избягване на двойното данъчно облагане
 22. Данък при източника - 2020
 23. Обработване и обмен на лични данни
 24. Отчитане на спедиторски и транспортни услуги
 25. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 26. Постъпване на служител
 27. Ревизионен процес по ДОПК
 28. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2020
 29. Приходи от договори с клиенти – МСФО 15 - 2020
 30. Отговорност на участниците в капиталовите дружества
 31. Извънреден труд – допустимост и заплащане
 32. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 33. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 34. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част II
 35. Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой
 36. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане
 37. Отчитане на материални запаси – 2020
 38. Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции
 39. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 40. Отчитане на лизинг – МСФО 16/ СС 17