Становища по Казуси
свързани към Национални Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?
 2. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?
 3. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
 4. Как се признава разход за закупен софтуер?
 5. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 6. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 7. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 8. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 17

 1. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 2. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

член 18

 1. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 2. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

член 19

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 26

 1. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 2. Как се третира предоставянето на мостри?
 3. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 4. Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?

член 28

 1. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

член 29

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 37

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 38

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

параграф § 1

 1. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 2. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 3. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 4. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
абонамент