Ресурси:

 1. Запор върху заплата отнася ли се и за обезщетения за неспазено предизвестие и неизползван отпуск?

  Работодател прекратява трудовия договор на свой служител без да спази срока на предизвестие. В тази връзка той трябва да му заплати обезщетение за неспазено предизвестие и за неизползван платен отпуск.

  Служителят обаче има наложен запор върху работната заплата преди датата на прекратяване на трудовия договор. При отправено запитване Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) уведомява работодателя, че е необходимо да бъдат направени удръжки от дължимите обезщетения, които да се изплатят по съответната сметка – съответно на ЧСИ. От ЧСИ не предоставят информация на работодателя каква част от задължението на служителя не е изплатено.

 2. Как се броят дните на командироване в чужбина?

  Дружество командирова лице за 7 календарни дни – на бизнес пътуване до Германия от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 г. Служителят заминава на първия ден в 10:00 ч. и се прибира на седмия ден в 17:00 ч. Дружеството издава Заповед за командировка за тези 7 календарни дни. На командирования служител са отпуснати пътни: 500 евро; дневни: 80 евро на ден и квартирни пари: 280 евро на ден.

   

 3. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?

  В счетоводния отдел на търговско дружество е получена разходна фактура за услуга – почистване на търговски обект на 18.02.2019 г., като датата на фактурата е 20.02.2019 г. Към фактурата е прикрепен касов бон за същата сума, но от 31.03.2019 г.

 4. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

  Служител в предприятие получава брутна заплата в размер на 1 000 лв. Върху работната заплата на служителя е наложен запор.

 5. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?

  На служител е издаден болничен лист на 02.08.2019 г., с период от 01.08.2019 г. до 09.09.2019 г. Лекарят е представил болничния лист в НОИ на 02.08.2019 г. Служителят го е предал на работодателя си на 05.08.2019 г. Работодателят, от своя страна, е декларирал болничния в НОИ още на същия ден. Служителят има право на обезщетение от НОИ за периода на болничния.

 6. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на пенсия?

  Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) налага запор върху пенсията на длъжник, която е в размер на 800 лв. Длъжникът изплаща банков кредит с месечни погасителни вноски в размер на 100 лв.

 7. Дължат ли се лихви и такси върху вземания по изпълнителен лист, събирани от ЧСИ?

  На длъжник е наложен запор върху заплатата по реда на ГПК. Запорът е за задължение в размер на 2 322,20 лв. 

 8. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор върху вземане на длъжника по сметка в банка?

  На длъжник е наложен запор по реда на ГПК върху неговите вземания по сметка в банка.

 9. Могат ли да бъдат запорирани вноските на длъжника за допълнително здравно или пенсионно осигуряване?

  ЧСИ налага запор върху работната заплата на длъжник. Заплатата на длъжника е в размер на 1 000 лв. По свое желание длъжникът ежемесечно заплаща 100 лв. вноска за допълнително здравно осигуряване.

 10. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?

  На служител е издаден болничен лист на 02.08.2019 г., с период от 01.08.2019 г. до 15.08.2019 г. Лекарят е представил болничния лист в НОИ на 02.08.2019 г. Служителят го е предал на работодателя си на 05.08.2019 г. Работодателят, от своя страна, е декларирал болничния лист в НОИ още на същия ден. Служителят има право на обезщетение от НОИ за периода на болничния.

 11. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?

  На служител е издаден болничен лист на 02.08.2019 г., с период от 01.08.2019 г. до 10.10.2019 г. Лекарят е представил болничния лист в НОИ на 02.08.2019 г. Служителят го е предал на работодателя си на 05.08.2019 г. Работодателят, от своя страна, е декларирал болничния в НОИ още същия на ден. Служителят има право на обезщетение от НОИ за периода на болничния.

 12. Какви са разноските за служител при обжалване на дисциплинарно уволнение?

  Заради извършено дисциплинарно нарушение, работодател е наложил на свой служител дисциплинарно наказание „уволнение“. В този случай трудовото правоотношение е прекратено едностранно от работодателя, без предизвестие. Несъгласен с наложеното наказание, служителят решава да обжалва своето уволнение пред съда.

 13. Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?

  Между служител и работодател (търговско дружество) има сключен трудов договор, който може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Служителят решава да напусне и подготвя писмено предизвестие, което носи в отдел „Човешки ресурси“ на дружеството. Оттам обаче не му дават входящ номер. Служителят дава предизвестието си и лично на управителя на дружеството, който изхвърля документа пред погледа му.

 14. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

  Дружество изпраща свои служители (програмисти и/или специалисти тестване на софтуер) в офиса на дружеството майка в Германия.

  Целите на командировките могат да се разграничат в 3 категории, както следва:

  • Изцяло за полагане на труд, като този труд би могъл да бъде положен и в България. В тези случаи хората работят в Германия изцяло за целите на сплотяване на екипа;
  • За посещения на събития, семинари, екипни срещи и обучения (без полагане на труд), които може да се организират както в централата на компанията, така и на други места – в същия или в друг град в Германия;
  • Комбинирани командировки – по т.1 и т.2 едновременно. В рамките на работния ден се провеждат както екипни срещи и обучения, така и се полага труд (писане или тестване на софтуерен код).
 15. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?

  Българско дружество трябва да командирова свой служител в дружество от същата група, но на територията на Германия. Периодът на командировката ще бъде 1 година, като с допълнително споразумение са уредени условията между страните по трудовото правоотношение за този период. Съгласно допълнителното споразумение българското дружество ще продължи да изплаща трудовото възнаграждение на служителя. За периода на командировката българското дружество ще внася осигуровки и ще плаща данъка на своя служител в изпращащата държава (т.е. България).

   

 16. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?

  Физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител, получава субсидия от фонд „Земеделие” за обработваема земя – в размер на 50 000 лв.

 17. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в месеци?

  На 07.08.2019 г. служител връчва 1-месечно предизвестие за напускане до работодателя си. От своя страна, работодателят му предоставя входящ номер с дата 07.08.2019 г.

 18. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в дни?

  На 07.08.2019 г. служител връчва 30-дневно предизвестие за напускане до работодателя си. От своя страна, работодателят му предоставя входящ номер с дата 07.08.2019 г.

 19. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие за напускане, уговорен в дни?

  На 07.08.2019 г. служител подава 30-дневно предизвестие за напускане до работодателя си. От своя страна, работодателят му предоставя входящ номер с дата 07.08.2019 г.

 20. В какъв срок работодателят е длъжен да представи в НОИ документите, свързани с бащинство или майчинство?

  Служителка представя на работодателя си документи за изплащане на обезщетение за майчинство. Работодателят е получил документите на 15.11.2019 г.

 21. Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

  Дружество отписва през 2019 г. несъбрани вземания от клиенти в размер на 20 000 лв., които са с изтекъл давностен срок от 2013 г. През годините това вземане не е било обезценявано.

   

 22. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

  Лице работи на трудов договор в дружество. След претърпян инцидент е трудоустроено от ТЕЛК с 50% инвалидност, но с право да работи.

 23. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

  Общото събрание на Дружество взима решение за разпределяне на дивидент в брутен размер на 100 000 лв. Датата на решението е 14.07.2019 г., а изплащането трябва да бъде извършено до 31.12.2019 г. Дивидентът е изплатен на 11.11.2019 г.

 24. Как се процедира, съгласно ЗДДС, при брак на стоки с изтекъл срок на годност?

  Дружество бракува хранителни стоки с покупна стойност от 12 000 лв., които са с изтекъл срок на годност.

 25. Как се изчислява размерът на обезщетението за болничен поради временна неработоспособност?

  На служител е издаден болничен лист за временна неработоспособност за периода от 21.11.2019 г. до 04.12.2019 г. – общо 14 календарни дни. Служителят работи по трудов договор с 8-часов работен ден само в работни дни по календар. Служителят се осигурява на максималния осигурителен доход от 2016 г. до момента на издаване на болничния лист.

 26. Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?

  През януари 2019 г. Дружество подава декларация за четвъртото тримесечие на 2018 г. за изплатени доходи по граждански договори на физически лица. През март, при подаване на справката за изплатени доходи на физически лица (чл.73 от ЗДДФЛ), Дружеството разбира, че е допусната грешка в декларацията. Реалният данък е с 1 000 лв. повече, отколкото е декларирано.

 27. Как се придобива право на обезщетение от НОИ за болничен поради временна неработоспособност?

  Служител постъпва за първи път на работа на 01.08.2019 г. и е назначен на основен трудов договор, с 8-часов работен ден, само в работни дни по календар. На служителя е издаден първичен болничен лист за временна неработоспособност, с период от 27.01.2020 г. до 09.02.2020 г., за общо 10 работни дни. Към дата 27.01.2020 г. служителят няма 6 месеца осигурителен стаж, но към 01.02.2020 г. ще го придобие. Работодателят не е изплатил възнаграждение за първите 3 работни дни на болничния. Болничният е представен в НОИ, но са изплатени само 5 работни дни, вместо 7.

 28. Какъв е срокът за представяне на болничен от работодателя в НОИ?

  На 30.11.2019 г. на служител е издаден болничен лист за временна неработоспособност. Служителят представя болничния на работодателя си още в същия ден – на 30.11.2019 г.

 29. Как се изчислява обезщетението за болничен от НОИ, когато са налице по-малко от 18 месеца с осигурителен доход преди датата на болничния?

  На служител е издаден болничен лист за временна неработоспособност, с период от 10.02.2020 г. до 23.02.2020 г., за 14 календарни дни. Служителят е зает по трудов договор и работи на нормално работно време по календар, с 8-часов работен ден.

  През последните 18 месеца служителят има само 10 месеца с осигурителен доход. Осигурителният доход на служителя за всеки един от 10-те месеца е в размер на 1 000 лв. на месец. Служителят има 10 месеца осигурителен стаж във фонд „Общо заболяване и майчинство“.

 30. Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?

  На 08.05.2019 г. Дружество установява, че е пропуснало да издаде месечния си касов отчет за март 2019 г.

 31. Може ли болничен лист, издаден в Гърция, да бъде признат в България?

  На служител, който е на почивка в Гърция, е издаден болничен лист. Служителят е зает по трудов договор в България.

 32. Служител, който има по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, има ли право на обезщетение за болничен?

  На 01.04.2020 г. служител, който е на 20-годишна възраст, постъпва на първата си работа по трудов договор. Служителят работи по 8 часа на ден, при 5-дневна работна седмица. Още през първия месец излиза в болничен. Периодът на болничния лист е от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г. – тоест за 3 работни дни.

  Основното възнаграждение по трудовия договор на служителя е 610 лв. на месец. Общо работните дни през април 2020 г. са 20. Болничният лист е представен на работодателя.

 33. Ако работодател смени името на дружеството си, налага ли се подписване на нови трудови договори?

  Дружество „Алфа“ променя наименованието си на Дружество „Бета“.

   

 34. Налага ли се подписване на нов трудов договор при промяна на работодателя?

  Дружество 1 се влива в Дружество 2.

   

 35. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 50 000 лв. доходи по граждански договор?

  Физическо лице, работещо по трудов договор, извършва дейности по граждански договор (консултантски услуги). Доходите му по гражданския договор надхвърлят 50 000 лв. за последните 5 месеца. Лицето ще продължи да предоставя консултантските си услугите и занапред.

 36. Как се третира, съгласно ЗДДС, бракът на стоки, причинен от непреодолима сила?

  В резултат на непреодолима сила – наводнение, Дружество бракува хранителни стоки, чиято покупна стойност е 12 000 лв.

 37. Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?

  Служител работи по безсрочен трудов договор, но има желание да напусне работата си по възможно най-бърз и лесен начин.

 38. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?

  Служителка е в майчинство за първата година до 08.06.2020 г. (до 410-ия ден). От 09.06.2020 г. тя има право на отпуск за отглеждане на дете до 2-ия му рожден ден. Служителката желае да се върне на работа от 09.06.2020 г. и да прехвърли на майка си (бабата на детето) своя отпуск до навършване на 2 г. на детето. Бабата е заета по трудов договор и има 18 години осигурителен стаж.

 39. Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?

  Дружество отдава под наем недвижим имот. В сключения договор е предвидена клауза, според която наемателят трябва да внесе депозит в размер на месечна наемна вноска, която е 5 000 лв. Депозитът е възстановим на наемателя при прекратяване на договора, до 7 дни след представени сметки за изплатени битови услуги (електроенергия и газ), докато договорът е в сила.

 40. В кои случаи се издава Проформа фактура?

  Дружество 1 търгува с обувки. Дружество 2 желае да закупи обувки от Дружество 1, като се съгласява с условията за доставка – до 10 календарни дни след получаване на 100% авансово плащане.

 41. Колко пъти може да се подава декларация за корекция на авансови вноски по ЗКПО?

  За 2019 г. Дружество има задължението да внася тримесечни авансови вноски. През април превежда първата тримесечна вноска. През юли предстои превод на втората тримесечна вноска, но се оказва, че прогнозната печалба значително надвишава реалната.

 42. С каква дата трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС при извършен ВОП?

  Дружество 1, което е регистрирано по ЗДДС в България, получава фактура за закупени стоки от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

  Фактурата е издадена на 21.04.2019 г. и по нея няма направено плащане. Стоките реално са натоварени на 17.05.2019 г. от Дружество 1. Условията по доставката са EXW / EX Works = франко завода.

 43. Как се третира технологичният брак на суровини съгласно ЗДДС и ЗКПО?

  Дружество произвежда и пастьоризира прясно мляко, като в хода на производствения процес всеки месец възниква технологичен брак. Чрез разработен приложим стандарт Дружеството е приело за допустимо количество брак на мляко до 50 милилитра за литър. През октомври Дружеството бракува 5 000 милилитра от произведени общо 150 литра мляко.

 44. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?

  Българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, решава да търгува със зърнени култури. Намерението на Дружеството е сделките да се извършват на територията на България. През юни 2019 г. то продава ечемик на стойност 30 000 лв.

   

 45. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?

  В Дружество част от персонала получава ваучери за храна в размер на 120 лв., а другата част от персонала – според отработените дни в съответния месец.

   

 46. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, желае да търгува със зърнени култури. Намерението на Дружеството е сделките да се извършват на територията на България. През юни 2019 г. то закупува ечемик на стойност 30 000 лв.

 47. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?

  Служител работи на постоянен трудов договор в Дружество. Работодателят дава на всички служители ваучери за храна, които са на стойност 60 лв. От края на април служителят е в болничен и за април и май получава полагащите му се ваучери. За юни обаче от Дружеството му ги спират, защото е в продължителен болничен.

   

 48. Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?

  Българско дружество сключва договор за посредничество с чуждестранно дружество от трета страна. Целта на договора е закупуване на имот от името и за сметка на чуждестранното дружество. Възнаграждението за българското дружество ще бъде комисионна в размер на 40 000 лв.

   

 49. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което продава инвестиционен имот?

  Дружество притежава земя (УПИ), която не използва за дейността си, а отдава под наем и отчита като инвестиционен имот. Дружеството възнамерява да продаде имота, като предполагаемата продажна цена ще бъде 110 000 лв.

 50. Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

  Дружество, което не е установено на територията на България, ще извършва облагаеми доставки в страната – за което ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.

абонамент