Становище

 1. Как се декларира доставена услуга на физическо лице в ЕС от български доставчик, регистриран за целите на предоставяне на услуги на регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?

  Българско дружество, регистрирано за целите на предоставяне на услуги на регистрирани за целите на ДДС лица от ЕС (чл.97а от ЗДДС), предоставя данъчна консултация на физическо лице от Румъния за доходите му в България.

 2. Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?

  Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) и българско физическо лице (БФЛ) притежават дялове в местно ООД с общ номинал на капитала 100 лв. Двете лица имат следното дялово разпределение помежду си: чуждестранното лице – 99 броя, и българското лице – 1 брой.

  Чуждестранното лице решава да продаде 50 броя от своите дялове на българското лице. ЧФЛ е установено и местно за Монако, а българското лице – за България.

  Двете лица наемат вещо лице, което да изготви експертна пазарна оценка на дяловете. Според неговите заключения един дял от капитала на ООД-то се оценява на 1 000 лв. Дружеството е със седалище и адресна регистрация в град София.

 3. Какво е данъчното третиране на продажба на къща с подобрения и прилежащ към нея терен?

  Юридическо лице, което е регистрирано по ЗДДС, закупува стара двуетажна къща в село Лозен и прилежащия към нея парцел, който представлява УПИ. Цената на къщата е 100 000 лв. без ДДС, а на парцела към нея – 160 000 лв. без ДДС.  Размерът на къщата е 100 кв. м., (10 х 10 м), а прилежащият терен към нея е в размер на 256 кв. м. Размерът на земята, като към нея е включен и размерът на прилежащия терен на къщата, е 960 кв.м. Покупката е направена от физическо лице и дружеството не е ползвало данъчен кредит. Поради това, че къщата не съответства на съвременните стандарти за строителство и комфорт, вторият етаж и покривът са съборени и построени отново. Разходите, които дружеството е направило за събарянето и последващото почистване на терена, са в размер на 25 000 лв. без ДДС. Разходите, които дружеството е направило за последващата реновация на къщата, са в размер на 180 000 лв. без ДДС. След реновирането на имота дружеството решава да продаде къщата и прилежащия към нея парцел (УПИ) на физическо лице. Цената на къщата е 450 000 лв. без ДДС, а на парцела е 160 000 лв. без ДДС, включваща и прилежащия към къщата терен.

 4. Коригира ли се протокол за ВОП при покупка на автомобил втора употреба, за който е приложен режим „облагане на маржа“?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, търгува с автомобили втора употреба. През 2021 г. закупува автомобил от италианско дружество – дилър на автомобили, като във фактурата е посочено „margin taxation“. За покупката на автомобила българското дружество погрешка съставя протокол за ВОП. Цената на автомобила заедно с транспорта е 9 000 лв. През 2023 г. дружеството продава автомобила за 9 600 лв., прилагайки режима за облагане на маржа.

 5. Как се изписват материални запаси, които не са заместими и са с индивидуална себестойност?

  Дружество изработва бутикови бижута със скъпоценни и полускъпоценни камъни. За изработката се използват и благородни метали като злато и платина. Бижутата се изработват по конкретни поръчки от клиенти на база продуктов каталог. На 21.03.2022 г. Дружеството е изработило 3 бижута, които продава на 30.03.2022 г. За изработването на бижутата са направени следните разходи:

  Бижу номер 1:

  - 10 грама бяло злато * 85,56 лв./гр;

  - сапфир (0,47 карата) на стойност 900 лв.;

  - труд на бижутер: 200 лв.

  Бижу номер 2:

  - 12 грама платина * 100,43 лв./гр;

  - диамант (0,56 карата) на стойност 2 500 лв.;

  - труд на бижутер: 200 лв.

  Бижу номер 3:

  - 15 грама злато * 78,95 лв./гр;

  - рубин (0,59 карата) на стойност 600 лв.;

  - труд на бижутер: 200 лв.

 6. Как ще се коригира открита счетоводна грешка за амортизация, която не е била начислена, на въведен в експлоатация ДНМА?

  През май 2018 г. Дружество сключва договор със софтуерна компания за проектиране и изготвяне на интернет сайт за онлайн търговия. През юли 2019 г. е издадена окончателна фактура, като общо направените разходи са на стойност 120 000 лв. и са се отчитали в сметка Разходи за придобиване на ДМА. През юни 2022 г. е установено, че сайтът е бил пуснат в експлоатация на 01.07. 2019 г., след издаване на окончателна фактура от доставчика, но не е бил заведен в сметка Програмни продукти и съответно не е била начислявана амортизация за периода от 01.07.2019 до 31.12.2021 г., а натрупаните разходи стоят в сметка Разходи за придобиване на ДМА. Основният капитал на дружеството е 120 000 лв.

  Дружеството прилага Международните счетоводни стандарти. Определеният полезен живот на интернет сайта е 5 г.

 7. По коя сума получателят завежда закупени стоки при сключен Договор за разсрочено плащане?

  През месец януари 2022 г. Дружество закупува стоки, за които доставчикът му предоставя три опции за цени и срокове на плащане:
  - 700 000 лв., ако стоката бъде заплатена 10 месеца след доставката;
  - 680 000 лв., ако стоката бъде заплатена 30 дни след доставката;
  - да ползва отстъпка в размер на 6% от цената за 30-дневно отсрочване на плащането (680 000 лв.), ако заплати стоката веднага при нейното получаване.

  Дружеството прилага МСФО.

 8. Какво е данъчното третиране на дарение към БЧК и НЗОК, направено от физическо лице?

  През 2022 г. местно физическо лице формира обща годишна данъчна основа по ЗДДФЛ в размер на 55 000 лв., тоест дължимият данък в размер на 10% от данъчната основа е 5 500 лв. През същата година лицето е направило парични дарения към Българския червен кръст в размер на 2 300 лв. и към Националната здравно осигурителна каса за дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването, в размер на 7 000 лв.

  През ноември 2022 г. лицето сключва нов договор за дарение на медицински консумативи с Българския червен кръст, но предаването на консумативите се е осъществило през януари 2023 г. Медицинските консумативи при закупуването през септември 2022 г. са със стойност 1 500 лв. Пазарната цена на медицинските консумативи към януари 2023 година е в размер на 1 750 лв.

 9. Как се третира авансово плащане за участие на изложение в трета страна?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще участва на изложение в Северна Македония. Във връзка с участието си сключва договор със северномакедонско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, за наем на площ за щанд, оборудване и услуги, свързани с администриране и регистрация. Съгласно договора българското дружество се задължава да изплати 50% авансово сумата за горепосочените услуги.  

 10. Какви приходи и разходи трябва да се признаят при договор за доставка на кораб при 36 месеца предплащане?

  На 01.01.2022 г. корабостроителница сключва договор с клиент за доставка на 15 848 бруто-тонa кораб. Доставката трябва да се извърши до 36 месеца – до 31.12.2024 г. Според договора клиентът трябва да направи еднократно авансово плащане в размер на 12 млн. лв., дължимо на датата на подписване на договора. Клиентът превежда дължимата сума съгласно условията на договора. В момента на получаване на аванса доставчикът определя, че е налице значителен финансов компонент по договора и трябва да представи стойността на парите от аванса във времето, тъй като прилага международните стандарти. Подходящият лихвен процент, съобразен с кредитния рейтинг на корабостроителницата към момента на сключване на договора, е 6%. Доставчикът предварително е изчислил, че разходите за строителството ще възлизат на по 3 млн. лв. годишно и брутната му печалба при изпълнението на договора ще бъде в размер на 3 млн. лв.

 11. Как се представя инвестиционен имот в отчетите за финансово състояние на дъщерни дружества, когато те са наемодател и наемател, и в дружеството майка?

  Дружество, което се занимава с производство на медицинска апаратура, притежава складова база, която държи с цел генериране на приходи от наем. През февруари 2023 г. предприятието сключва договор с друго дружество за отдаване под наем на складовата база за срок от 10 години. Балансовата стойност на складовата база е 250 000 лева. Цената за придобиване на актива, който е с право на ползване, е изчислена в размер на 254 559,65 лева и представлява настоящата стойност на лизинговите плащания до изтичане на срока на лизинговия договор (съответно нетекущи 215 074,70 и текущи 39 484,32 – 18 413,09 до края на текущата 2023 г. и 21 071,23 до края на 2024 г). Двете дружества са дъщерни и са под общ контрол на дружество майка.

  Наемодателят е приел в счетоводната си политика да отчита инвестиционните имоти, които притежава, по справедлива стойност, като балансовата стойност на складовата база отговаря на нейната справедлива стойност.

  И трите дружества прилагат Международните стандарти за финансово отчитане.

 12. Трябва ли разходите за разрушаване на вече съществуваща сграда да се капитализират в стойността на инвестиционния имот?

  Дружество притежава земя в курортен град, върху която е построена стара производствена база с отчетна стойност 1 500 000 лева и начислена амортизация за 1 200 000 лева. През 2023 г. предприятието решава да разруши производствената база и да построи хотел, който да е отдаден под наем на дружество за управляване на хотели. Разходите по разрушаване на вече съществуващата сграда и подготовката на земята за строеж са 800 000 лева. Стойността на хотела след приключване на всички строителни дейности е 6 350 000 лева, като за строителството е ангажирана външна компания. Към датата на заприходяване на имота справедливата му стойност е оценена на 9 000 000 лева.

  Дружеството прилага Международните стандарти за финансово отчитане и в своята счетоводна политика е приело да отчита инвестиционните си имоти по справедлива стойност.

 13. Как следва да се отчете промяна на метода за последващо оценяване на инвестиционен имот?

  Към 31.12.2022 г. дружество притежава инвестиционен имот – земеделски земи, които към 31.12.2022 г. се оценяват по метода Цена на придобиване, съгласно МСС 40. Дружеството притежава 200 дка, които е закупило на цена 200 000 лв. Земите са придобити през 2018 г., като за последващо оценяване е избран методът Цена на придобиване заради ниската категория на земята и липсата на пазар в областта, в която се намират те. Основният капитал на дружеството е 200 000 лв.

  В началото на 2022 г. поради покачване на цените на земите в конкретната област и развиване на района Дружеството избира доброволно да промени счетоводната си политика по отношение на последващото оценяване на инвестиционните имоти на Модел на справедлива стойност. Наема лицензиран оценител, който да извърши пазарна оценка на земите за 2020, 2021 и 2022 г. Определената справедлива стойност е следната:
  - към 31.12.2020 г. е 180 000 лв.;
  - към 31.12.2021 г. е 220 000 лв.;
  - към 31.12.2022 г. е 250 000 лв.

 14. Как се отчита получено обезщетение от застраховател в следващ период, но преди приемане на финансовия отчет?

  Дружество, прилагащо МСС, е с основна дейност земеделие и притежава голям набор от земеделска техника, която е застрахована. През септември 2022 г. настъпва застрахователно събитие за един от тракторите на дружеството. Към този момент балансовата стойност на машината е 150 000 лв., а справедливата стойност на актива след злополуката е 50 000 лв. Веднага след настъпване на инцидента предприятието завежда иск към застрахователното дружество за покриване на щетата. На 02.12.2022 г. дружеството получава уведомително писмо, че стойността на обезщетението ще е в размер на 80 000 лева. Още на 05.12.2022 г. сумата е постъпила по разплащателна сметка на дружеството. На 08.12.2022 г. предприятието обжалва изплатената сума.

  През януари 2023 г., преди отчетът на дружеството да бъде съставен, застрахователят уважава иска на дружеството и изплаща още 5 000 лв. по разплащателната му сметка.

 15. Кога се отчита обезценка на материални запаси в предходен период?

  Към края на 2022 г. дружество разполага със стока, състояща се от пшеница и слънчоглед, с балансова стойност към 31.12.2022г., която възлиза на 1 000 000 лв.:

  Слънчоглед – 758 т. Х 910 лв./тон = 689 780 лв.;

  Пшеница – 620.44 т. Х 500 лв./тон = 310 220 лв.

  В началото на следващата година борсовите цени спадат драстично, с което и нетната реализируема стойност на тези стоки.

  През 01.2023 г. и 03.2023  дружеството успява да реализира следната продукция:

   

  През м. януари                                През м. март:

  Слънчоглед – 100 т. Х 790 лв./тон.  Слънчоглед – 300 т. Х 710 лв./тон.

  Пшеница – 100 т. Х 450 лв./тон.      Пшеница – 200 т. Х 415 лв./тон.

 16. Как се отчитат разходи за пробна серия при пускане на линия за производство?

  Производител на медицински изделия закупува през декември 2022 г. нов модел машина за производство на медицински маски на стойност 12 000 000 лв. След като през месец януари 2023 г. машината е инсталирана и въведена в производството, следва пускане в производство на пробна серия с цел да се гарантира качеството на продукта в съответствие с всички изисквания. Пробната серия е произведена единствено с цел тестване на качеството и не може да бъде реализирана на пазара. Нейната себестойност възлиза на 200 000 лв. Ръководството твърди, че производството на тази серия е необходимо, и машината не може да бъде пусната в действие, преди тя да отговаря на всички стандарти по качество.

 17. Как ще се отчете договор за строителство, при който е уговорена санкция или премия за завършване на сградата в срок?

  Строително предприятие сключва договор за изграждане на сграда на терен на клиент през януари 2022 г. Възнаграждението по договор е 3 000 000 лв., а определената дата на завършване е 31 октомври 2023 г. Въпреки това договорът предвижда, че строителят ще получи бонус от 250 000 лв., ако сградата бъде завършена до 31 август 2023 г. Съответно цената ще бъде намалена с 250 000 лв., ако сградата не бъде завършена след 30 ноември 2023 г. Възнаграждението по договор се заплаща, както следва:

  • Авансово плащане 40% при сключване на договора;
  • Окончателно плащане в размер на останалите 60% при завършване в срок на проекта.

  Предприятието изчислява, че има 10% вероятност сградата да бъде завършена до 31 август 2023 г., 75% вероятност да бъде завършена до края на септември, октомври или ноември 2023 г. и 15% вероятност да бъде завършена след 30 ноември 2023 г.

  Към края на декември 2022 г. дружеството е извършило 60% от изпълнението на договора и към 31 октомври 2023 г. успява да завърши проекта в срок.

 18. Как се отписва задължение към клиент по аванс за данъчни и счетоводни цели?

  Към 31.12.2022 г. Дружество доставчик има задължение към Дружество клиент по платен аванс по издадена фактура за организиране на събитие на 19.03.2017 г. в размер на 7 000 лв. Събитието не се провежда, а получената сума не е възстановена на клиента, за да бъде приспадната при организиране на следващо събитие на по-късен етап. Въпреки това до края на 2022 г. няма осъществени събития за Дружество 2. На 19.03.2022 г. настъпва давностният срок на аванса.

 19. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на Гърция, свързана с ВОД при условия на EXW?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща продукция до гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Превозът се осъществява чрез транспортна компания с товарен автомобил, който попада в пътно транспортно произшествие на територията на Гърция и цялата продукция, която превозва, е унищожена. Преди заминаването са издадени фактури за продажба и ЧМР. Условията за доставка са EXW (Ex-Works) – собствеността върху продукцията е прехвърлена с изпращането от склада на българското дружество. Превозвачът не е върнал продукция обратно и има фактура за транспорт и ЧМР, което доказва, че продукцията е изпратена.

 20. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на EXW?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща продукция до гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Превозът се осъществява от транспортна компания с товарен автомобил, който попада в пътнотранспортно произшествие на територията на България и цялата продукция, която превозва, е унищожена. Преди заминаването са издадени фактура за продажба с 0% начислен ДДС и ЧМР. Условията за доставка са EXW (Ex-Works) – собствеността върху продукцията е прехвърлена с изпращането от склада на българското дружество. Превозвачът не е върнал продукция обратно, но има фактура за транспорт и ЧМР, което доказва, че продукцията е изпратена.

 21. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на DAP?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща продукция до гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Превозът се осъществява от транспортна компания с товарен автомобил, който попада в пътно транспортно произшествие на територията на България и цялата продукция, която превозва, е унищожена. Преди заминаването са издадени фактури за продажба и ЧМР. Условията за доставка са DAP (Delivered at Place) – доставено на местоназначение. Превозвачът не е върнал продукция обратно, но има фактура и ЧМР, което доказва, че продукцията е изпратена.

 22. Как се облагат с ДДС услуги по преговори за продажба на дружествени дялове?

  Българско дружество развива проект за изграждане на електрическа централа в района на гр. Сливен. Дружеството обаче няма необходимите средства за завършването проекта и сключва договор с консултантска компания, с който ѝ възлага да действа като финансов и юридически консултант за намирането на един или повече инвеститори, които да инвестират в изграждане на централата. Месец след сключване на договора дружеството консултант намира дружество инвеститор и се сключва договор за продажба на дружествени дялове в дружеството с проекта за електроцентрала. В случая работата по финализиране на сделката е с голям обем и консултанта наема подизпълнител.

 23. Покупка на стоки от трета страна, които се внасят в страна от ЕС и се препродават в друга страна от ЕС?

  Българско дружество (Дружество 1) търгува с детски играчки. През м. април 2023 г. то закупува от друго българско дружество (Дружество 2) детски играчки на стойност 50 000 лв. без вкл. ДДС, за което получава фактура. Продавачът (Дружество 2) е закупил играчките от фабрика в Китай, но не ги е изнесъл от Китай. Стоките пътуват с кораб от Китай до Гърция, като купувачът (Дружество1) има валиден ДДС номер в Гърция. В транспортния документ за износител на стоките е посочен купувачът (Дружество 1) получател на стоките. Купувачът заплаща всички мита и дължим ДДС на митница в Гърция. След това купувачът (Дружество 1) извършва последваща продажба на тези стоки на дружество, което е установено на територията на Испания и има валиден ДДС номер там. Транспортът на стоките при последващата продажба се осъществява от Гърция до Франция.

 24. Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?

  Дружество, местно за България, получава заем в размер на 30 000 евро от швейцарско дружество. Към момента на сделката швейцарското дружество притежава 100% от капитала на българското, като е придобило контрол през 2019 г. Заемът е получен на 14.01.2022 г. и е със срок за погасяване от 5 години при 5% годишна лихва и месечни погасявания. В края на 2022 г. българското дружество е изплатило 6 300 евро на швейцарското дружество, от които 6 000 евро главница и 300 евро лихва.

 25. Как се процедира при издадена фактура за продажба с грешно начислен ДДС?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, производител на бяла техника, на 29.03.2023 г. осъществява продажба към друго българско дружество. Издадена е фактура в размер на 27 000 лева с начислен данък добавена стойност 9%. На 25.04.2023 г. се установява, че ДДС, начислен във фактурата, е сгрешен и трябва да бъде в размер на 20%.

 26. Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

  Чуждестранно физическо лице „А“ и чуждестранно физическо лице „Б“ притежават дялове в местно ООД, разпределени в 100 дяла по 1 лев – или общ номинал на капитала 100 лв. Двете лица имат следното дялово разпределение помежду си: лице „А“ – 99 дяла, и лице „Б“ – 1 дял. И двете лица нямат постоянен или настоящ адрес в България.

  Лице „А“ решава да дари 50 от своите дялове на лице „Б“. Лицата нямат роднинска връзка помежду си, като и двете лица са местни за чужбина.

  Двете лица наемат вещо лице, което да изготви експертна пазарна оценка на дяловете. Според неговите заключения един дял от капитала на ООД-то се оценява на 1 000 лв. Дружеството е със седалище и адресна регистрация в град София.

 27. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър, осъществяващ дейност като свободна професия?

  Гръцка компания, предлагаща протеинови барчета, ангажира инфлуенсър, осъществяващ дейността си като свободна професия в България, във връзка с промотиране на стоките на компанията сред български клиенти. За извършената реклама към своята аудитория в социалните мрежи в края на месец май инфлуенсърът ще получи парична премия от 3 000 лв.

 28. Как се облага едноличен търговец, който се облага с патентен данък и през текущата година преминава оборота от 50 000 лв.?

  Едноличен търговец (обущар) започва дейност през февруари 2022 г. За тази година едноличният търговец се облага с патентен данък съгласно ЗМДТ. През 2023 г. търговецът отново подава декларация за облагане чрез патентен данък (Декларация по чл. 61н от ЗМДТ), с което внася и пълния размер на данъка.  През ноември 2023 г. търговецът достига оборот от 65 000 лв. Едноличният търговец не е регистриран по ЗДДС.

 29. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър в лично качество, платени от чуждестранна компания?

  Чуждестранна компания, която предлага здравословни храни, ангажира инфлуенсър в България във връзка с промотиране на нейните стоки сред български клиенти. Компанията предоставя на инфлуенсъра промокод, който той да рекламира на своята аудитория в социалните мрежи. За всяка продажба, направена с този промокод, инфлуенсърът ще получи определена парична премия, която ще му бъде изплатена в края на кампанията. Инфлуенсърът не е самоосигуряващо се лице.

 30. Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано британско дружество?

  Българско дружество на 17.01.2023 г. сключва договор за получаване на заем от несвързано британско дружество в размер на 200 000 лева при 7,5% годишна лихва, платима всеки месец върху остатъка от заемната сума. На 17.02.2023 г. е получена фактура от английското дружество за начислената по заема лихва за първия месец в размер на 1 250 лв.

 31. Какво е данъчното третиране при префактуриране на социални услуги за персонал?

  Дружество майка и негово дъщерно дружество имат политика да предоставят безвъзмездно карти за ползване на фитнес на всички свои служители с цел осигуряване на по-здравословен начин на живот. В конкретния случай фактурата от доставчика на картите за фитнес се издава само към дружеството майка – поради по-добрата оферта за цената на услугата, която фитнесът е направил към него. След това дружеството майка издава фактура на своето дъщерно дружество за частта от картите, които са за неговите служители. През месец април 2023 г. картите са разпределени по следния начин: общо 60 карти по 60 лв. всяка без ДДС, като 40 са за дружеството майка, а останалите 20 са за неговото дъщерно дружество. Размерът на ставката за ДДС във фактурата, издадена от фитнеса, е 9%.

 32. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?

  Търговски център тип мол организира игра на територията на обекта. Всеки негов посетител при влизане може да вземе от гишето за информация крачкомер, с който трябва да отброи 3 500 крачки на територията на мола, за да има възможността да участва в томбола. Наградата за всеки печеливш участник е един от общо 20 броя ваучери, всеки на стойност 200 лв. Самите ваучери са издадени от четири магазина за спортни стоки, разположени на територията на търговския център – по 5 ваучера от всеки един. Условието на търговския център е да закупи ваучерите от всички спортни магазини, като им ги заплати по банков път, които след това да раздаде на печелившите участници от томболата. След което всеки един от спечелилите може да отиде до съответния магазин, от който е издаден спечеленият ваучер, и да пазарува с него. Ваучерите са със срок за ползване в рамките на 180 календарни дни.

 33. Как се третира продажбата на дялове, когато плащането и прехвърлянето на дяловете са в различни години?

  Двамата съдружници на „Алфа“ ОOД продават дружествените си дялове на друга на компания. Основният капитал на дружеството е 10 000 лв. и е разпределен поравно между съдружниците, а стойността на сделката е 200 000 лв. Съдружниците получават авансово сумата на 29 декември 2022 г., а самата сделка е реализирана нотариално на 3 януари 2023 г.

 34. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?

  Българско дружество (производител на рекламни материали), регистрирано по ЗДДС, получава поръчка от чуждестранно дружество, регистрирано за целите на ДДС във Франция. Поръчката е за изработката на 900 рекламни чаши. На 25.03.2022 г. българското дружество получава 50% аванс от френското дружество – в размер на 900 евро. На 10.04.2022 г. е извършена доставката на чашите на френското дружество.

   

  Трябва ли дружество, регистрирано по ЗДДС в България, да издаде фактура за получено авансово плащане във връзка с изработване на рекламните материали за дружество, базирано в друга страна от ЕС?

   

  Необходимо ли е подаването на декларация VIES за получен аванс при вътреобщностна доставка?

 35. Как се отчита авансово изплащане на дивидент при липса на неразпределена печалба от минали години?

  Дружество със собственик местно физическо лице, което няма неразпределена печалба от минали години, но очаква да има печалба в текущата година, решава авансово да разпредели дивидент в размер на 95 000 лв. В края на годината реализираната печалба е 150 000 лв.

 36. Кога ефективно се иска възстановяване на ДДС, ако ДДС за внасяне в третия период е по-голям от ДДС за възстановяване в първия, но не покрива ДДС за възстановяване във втория период?

  За изминалите три месеца дружество, регистрирано за целите на ЗДДС в България, реализира следните ДДС резултати:

  м. 09.2022 – 4 295,15 лв. за възстановяване;

  м. 10.2022 – 7 155,51 лв. за възстановяване;

  м. 11.2022 – 9 215,74 лв. за внасяне.

 37. Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС от чуждестранно лице за закупена стока в България?

  През октомври 2022 г. френско дружество, което е регистрирано по ДДС във Франция, закупува лаптоп на стойност 4 800 лв. в България от българско дружество, начисляващо ДДС съгласно ЗДДС. Френското дружество заплаща начисления ДДС по фактурата и впоследствие желае да си го възстанови.

 38. Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС при покупка на стоки в друга страна от ЕС?

  През юни 2022 г. българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува от Германия товарно ремарке за бус (на стойност 3 000 евро) от немско дружество, което начислява ДДС съгласно местното законодателство. Българското дружество заплаща начисления ДДС по фактурата и впоследствие желае да си го възстанови в България.

 39. Кога настъпва данъчното събитие при онлайн търговия със стоки?

  Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава електронен магазин за продажба на стоки. Поръчана е стока, изпратена до крайния клиент чрез куриерска фирма, с която дружеството има сключен договор за предоставяне на пощенски парични преводи. Клиентът заплаща стойността на стоката на куриера, който я превежда по посочена банкова сметка на дружеството. Между фактическото прехвърляне на собствеността върху стоката и постъпването на плащането в банковата сметка на търговеца има разлика от няколко дни, които попадат в две различни години. В конкретния случай клиентът придобива стоката на 30 декември 2022 г., а онлайн търговецът е получил плащането на 2 януари 2023 г.

 40. Как трябва да се признае и разпредели приход от срочен договор за продажба на кафе с подарък кафемашина?

  Доставчик на кафе сключва договор със свой клиент – юридическо лице, на 01.07.2021 г. Съгласно договора юридическото лице ще закупува 10 кг кафе всеки месец за срок от 1 година срещу заплащане от 180 лв. на месец, като ще получи безплатно кафемашина от доставчика веднага след подписването на договора. Доставчикът продава същата кафемашина самостоятелно за 220 лв., а месечното заплащане за продажбата на 10 кг кафе, без предоставяне на кафемашина за клиента, е 165 лв. на месец.

 41. Как се отчита счетоводно текущ ремонт от наемател, който е за сметка на наемодател, съгласно НСС?

  Дружество 1 (наемател) сключва договор за наем на офис с Дружество 2 (наемодател) за срок от 5 години (60 месеца) на 01.07.2022 г. Офисът е предоставен за ползване на същата дата. Месечният наем е договорен в размер на 1 000 лв. без ДДС. Също така е договорено, че разходите за ремонт или подобрение на офиса, които ще извърши наемателят, ще се приспаднат от първите наемни вноски до изчерпването им. Наемателят прави ремонт на наетия актив, който приключва още през първия месец на наема – юли 2022 г. Ремонтът е на стойност 6 000 лв. без ДДС и представлява текущ разход, защото не води до увеличаване на икономическата изгода от наетия имот. Наемателят прилага Националните счетоводни стандарти. И наемателят, и наемодателят са регистрирани по ЗДДС.

 42. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?

  Местно физическо лице за България притежава дялове в чуждестранно дружество, установено на територията на Индонезия. На 16.08.2022 г. лицето получава по банковата си сметка дивидент, разпределен от чуждестранното дружество, в размер на 100 000 лв., без да му е удържан данък при източника в Индонезия.

 43. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

  Гръцко дружество доставя на българско дружество маслини в кутии на обща стойност 20 000 лв. без ДДС. Българското дружество изпраща собствен транспорт за доставката на маслините (при условие EXW). При получаването на стоката е установено, че част от пратката (в случая на стойност 3 000 лв. без ДДС) е повредена. Българското дружество е регистрирано по ЗДДС.

 44. Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

  Българско дружество (производител на мебели), регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на стоки на дружество от САЩ. Стоките пътуват от територията на България до територията на Германия, където американското дружество има склад. Американското дружество няма валиден ДДС номер в Германия. Сумата на фактурата, която е издадена към американското дружество, е 50 000 лв. без ДДС.

 45. Признават ли се за данъчни цели разходите за дарение към УНИЦЕФ Нигерия?

  Българско дружество, реализирало счетоводна печалба за годината в размер на 150 000 лв., ежемесечно извършва дарения в размер на 1 000 лв. към УНИЦЕФ Нигерия. Средствата се даряват за целите на местното начално и основно образование с цел подпомагане на бедни деца да ходят на училище.

 46. Има ли право работодател да отложи ползването на платен годишен отпуск на служител?

  Служител има право на 20 дни платен годишен отпуск за 2021 г. Той е ползвал 8 дни от отпуска си през първите шест месеца от годината. През септември 2021 г. служителят подава молба до работодателя си, тъй като желае да ползва останалите 12 дни през октомври. Работодателят отказва с мотива, че са налице важни производствени причини, които ще са в сила до края на 2021 г., и съответно отлага ползването на платения отпуск на служителя за следващата година.

 47. Колко дни платен годишен отпуск могат да се прехвърлят за следваща година по искане на служител?

  Служител не е използвал целия полагащ му се платен годишен отпуск през съответната календарна година и желае да го прехвърли за следващата. Той подава молба до своя работодател за прехвърляне на неизползвания от него отпуск в края на годината. Работодателят му отказва да уважи молбата, но не остават достатъчно дни от годината, в които служителят може да ползва отпуска си.

 48. Кога може да се приложи намалената ставка от 9% ДДС при продажба на храни и напитки от обекти за бързо хранене?

  Дружество, регистрирано по ЗДДС, стопанисва три обекта за бързо хранене и основната му дейност е продажба на храни (бургери) и напитки (безалкохолни и бира). В два от обектите си дружеството не притежава салон или зона за хранене, където клиентите да могат да консумират закупената храна. В тези два обекта липсва и обслужване от сервитьор. Всички ангажименти към клиентите се изпълняват само и единствено от касиера. Третият обект на дружеството разполага със зона за хранене, тоалетна, както и с персонал, който да сервира, почиства, дезинфекцира и отсервира на своите клиенти. Във всичките обекти на дружеството се предлага доставка на храна за вкъщи.

 49. Трябва ли дружество да издаде фактура и да начисли ДДС при предоставяне на многоцелеви ваучер на свой клиент?

  Дружество 1 е с предмет на дейност отдаване под наем на обекти за бързо хранене на територията на затворен комплекс. Дружество 2 иска да организира корпоративно събитие в комплекса за своите служители и желае Дружество 1 да издаде ваучери за консумация на храна и алкохол на стойност 600 лв., които да послужат като средство за разплащане във всички обекти на територията му.

 50. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?

  Българско дружество 1 (транспортна компания), регистрирано по ЗДДС в България, осъществява доставка на услуги – транспорт на стоки на българско дружество 2 (шивашко предприятие), което също е регистрирано за ДДС цели в България. Стоките са платове, които са необходими за дейността на шивашкото предприятие, но за да бъдат използвани от него, те трябва да бъдат предварително преработени. Транспортът на платовете се осъществява от територията на Турция до територията на Сърбия, където платовете ще бъдат преработени и чак след това ще бъдат доставени в България. Стойността на издадените фактури от транспортната компания е: 2 000 лв. за услугата по транспорта от Турция до Сърбия и 1 400 лв. за транспорта от Сърбия до България.