Трябва ли разходите за разрушаване на вече съществуваща сграда да се капитализират в стойността на инвестиционния имот?

Пламена Стоянова
Експерт "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 юни 2023 619 уникалност: 89%

Фактическа обстановка

Дружество притежава земя в курортен град, върху която е построена стара производствена база с отчетна стойност 1 500 000 лева и начислена амортизация за 1 200 000 лева. През 2023 г. предприятието решава да разруши производствената база и да построи хотел, който да е отдаден под наем на дружество за управляване на хотели. Разходите по разрушаване на вече съществуващата сграда и подготовката на земята за строеж са 800 000 лева. Стойността на хотела след приключване на всички строителни дейности е 6 350 000 лева, като за строителството е ангажирана външна компания. Към датата на заприходяване на имота справедливата му стойност е оценена на 9 000 000 лева.

Дружеството прилага Международните стандарти за финансово отчитане и в своята счетоводна политика е приело да отчита инвестиционните си имоти по справедлива стойност.

Въпроси

Как следва да се отчетат разходи по разрушаване на съществуваща сграда и кои разходи дружество може да капитализира към стойността на нова сграда?

За каква стойност следва да се заприходи новопостроена сграда и какви счетоводни записи трябва да се направят?

Становище

скрито платено съдържание: 716 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;