Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 1489 уникалност: 88.8%

Фактическа обстановка

Физическо лице, което е едноличен собственик и управител на Дружество, иска да прекрати дейността му и да го закрие. Дружеството има записан и внесен капитал в размер на 15 000 лв., няма наети служители, притежава стоки с отчетна стойност 25 000 лв. и задължения към доставчици за 10 000 лв. Преди прекратяването на Дружеството наличните стоки са продадени за 60 000 лв. без ДДС (72 000 лв. с ДДС), погасени са задълженията към доставчици и е реализиран финансов резултат преди датата на заличаване – в размер на 35 000 лв. Дружеството няма изискуеми задължения за данъци и осигуровки.

Въпроси

Какво счетоводно отчитане и данъчно третиране следва да се приложи към последните операции на дружество преди неговото ликвидиране?

Какъв размер и данъчно облагане на ликвидационен дял се предвижда за едноличнен собственик при заличаване на дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 580 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;