Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 1167 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През 2017 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува товарен автомобил при цена на придобиване 75 000 лв. с ДДС, който ще използва в основната си дейност. При покупката Дружество 1 е ползвало данъчен кредит. Дружество 1 прилага Националните счетоводни стандарти.

През 2018 г. Дружество 1 решава да продаде товарния автомобил на Дружество 2 – свързано с него лице, което също е регистрирано по ЗДДС. Балансовата стойност на автомобила към момента на сделката е 50 500 лв., а натрупаната амортизация е 12 000 лв. Продажната цена на товарния автомобил е 54 500 лв. с ДДС, която е на пазарни равнища към момента на сделката.

Въпроси

Как се осчетоводява покупка на актив от дружество, регистрирано по ЗДДС?

Как се осчетоводява продажба на актив на свързано лице, регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

Трябва ли да се преобразува счетоводният резултат в Годишната данъчна декларация при покупка на актив?

Становище

скрито платено съдържание: 347 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;