Как се третира отказ от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 1962 уникалност: 93.5%

Фактическа обстановка

През 2015 г. Дружество 1 сключва договор за финансов лизинг за товарен автомобил, който ще се използва за основната му дейност. Дружество 1 ще придобие собствеността върху него едва тогава, когато изплати всички лизингови вноски, както и договорената остатъчна стойност в размер на 6 000 лв.

Цената на автомобила е 66 000 лв., а изплащането е за срок от 48 месеца, при месечни лизингови вноски по 1 250 лв. (60 000/48 месеца) и годишен лихвен процент за целия период – 5% (т.е. 12 000 лв. за целия период на договора). Определеният полезен живот на автомобила е 10 години, а годишна амортизационна норма – 10%.

През 2019 г. Дружество 1 изплаща последната вноска по лизинга. Впоследствие Дружество 1 се отказва от правото си да придобие автомобила в полза на трето лице. С тристранен договор лизингодателят прехвърля правото на собственост от Дружество 1 към Дружество 2, като двете дружества са свързани лица. Пазарната стойност на автомобила е 40 000 лв.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране при отказ от правото за придобиване на лизингов актив?

Становище

скрито платено съдържание: 506 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;