Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС

актуална версия версия: 23 декември 2020 2498 уникалност: 79.5%

Данъчната основа е стойността, върху която се начислява ДДС, ако доставката е облагаема, или стойността, върху която не се начислява данък, ако доставката е освободена. Казано по друг начин – данъчната основа е възнаграждението, получено или дължимо на продавача за доставка, която ще бъде извършена от него. Неустойки и лихви с обезщетителен характер не се смятат за възнаграждение на доставчика.

Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Кредиторът може да иска обезщетение и за по-големи вреди - чл. 92 от ЗЗД.

Ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди или ако задължението е изпълнено неправилно или отчасти, съдът може да намали нейния размер.

В ЗДДС съществуват случаи, при които данъчната основа се определя по специфичен начин.

I. Данъчна основа при безвъзмездна доставка на стоки, която е приравнена на възмездна

Съгласно ЗДДС, безвъзмездна е доставката, при която няма насрещна престация (плащане под някаква форма) или насрещната престация е многократно по-ниска от стойността на предоставената стока.

Данъчната основа при такива доставки е равна на:

скрито платено съдържание: 52 думи;

Ако не може да бъде определена по този начин, данъчната основа на стоката е равна на пазарната цена.

Пример: Дружество закупува 12 броя LCD телевизори на стойност 12 000 лв. с ДДС, като при покупката им ползва данъчен кредит в пълен размер. По повод постигнати отлични резултати, дружеството решава да награди служителите си, като им подарява тези LCD телевизори.

скрито платено съдържание: 26 думи;

II. Данъчна основа при възмездна вътреобщностна доставка ( ВОД) на стока за целите на собствената икономическа дейност

Възмездна вътреобщностна доставка е налице, когато се изпращат стоки, закупени или произведени в България, на територията на друга страна в ЕС от регистрирано лице, като тези стоки се изпращат за целите на собствената му икономическа дейност в тази друга държава (с цел да ги продава, преработва и т.н.).

скрито платено съдържание: 24 думи;

.

Пример:

скрито платено съдържание: 92 думи;

III. Данъчна основа при безвъзмездна доставка на услуги, приравнена на възмездна

Когато е налице безвъзмездна доставка на услуга, която се приравнява на възмездна, данъчната основа се определя от сумата за направените преки разходи във връзка с предоставяне на услугата.

скрито платено съдържание: 34 думи;

Пример: Дружество предоставя за ползване апартамент, за който е приспаднало пълен данъчен кредит при покупката, изцяло за лични нужди на собственика за 1 месец, поради основен ремонт на неговото жилище.

скрито платено съдържание: 55 думи;

IV. Данъчна основа при доставки между свързани лица

ЗДДС налага ограничения на сделките между свързани лица, тъй като лицата могат да уговорят по-благоприятни условия помежду си, като по този начин се отклонят от коректното начисляване на ДДС, ако сделката беше между несвързани лица – при пазарни условия. В този дух са и международните правила, които определят, че сделките между свързани лица винаги трябва бъдат на пазарни цени.

От основно значение при прилагането на ЗДДС е дали свързаните лица са регистрирани за целите на ДДС. Тъй като, когато е налице сделка между регистрирано и нерегистрирано по ЗДДС лице, е възможно да се договорят такива условия, чрез които да се намали размерът на дължимия ДДС или неправомерно да се увеличи размерът на ползвания данъчен кредит.

Във връзка с казаното по-горе в закона са разгледани следните случаи:

4.1. Доставчикът е регистриран по ЗДДС и продава на свързано лице, което няма право на данъчен кредит по доставката или има право на частичен данъчен кредит по нея

Когато е налице сделка между лице, което е регистрирано по ЗДДС, и лице, което не е регистрирано, тогава доставчикът (регистрираното лице) следва да изпълни сделката по пазарна цена. В противен случай, ако цената е по-ниска от пазарната, начисленият ДДС ще бъде в по-малък размер, което води до ощетяване на бюджета.

Пример: Дружество 1 продава товарен автомобил на свързано лице Дружество 2, което не е регистрирано по ЗДДС, следователно няма право на данъчен кредит.

Договорената цена за автомобила е 15 000 лв. без включен ДДС.

Пазарната цена на автомобила е 20 000 лв. без включен ДДС.

Какъв ще бъде резултатът, ако сделката се осъществи на договорените цени?

скрито платено съдържание: 79 думи;

4.2. Доставчикът е регистриран по ЗДДС и продава на свързано лице, без значение дали то е регистрирано, или не по ЗДДС, но доставката е освободена и доставчикът не е имал право на данъчен кредит или е имал право на частичен данъчен кредит по предмета на доставката

Когато е налице освободена доставка между две лица и доставчикът прилага коефициент за частичен данъчен кредит, сделката трябва да бъде изпълнена на пазарни цени, тъй като, ако цената е под пазарната, по този начин доставчикът неправомерно увеличава размера на коефициента за частичен данъчен кредит, което води до неправомерно ползване на по-голям данъчен кредит по покупките му.

Пример: Дружество 1 продава земеделска земя на свързано лице Дружество 2. Доставката се третира като освободена съгласно ЗДДС.

Договорената цена за земята е 200 000 лв. без включен ДДС.

Пазарната цена на земята е 300 000 лв. без включен ДДС.

През годината Дружество 1 извършва и облагаеми доставки на обща стойност 300 000 лв. без включен ДДС.

Какъв ще бъде резултатът, ако сделката се осъществи по договорените цени?

Когато едно лице едновременно извършва облагаеми и освободени доставки, то придобива право на частичен данъчен кредит. Коефициентът на частичен данъчен кредит се изчислява, като данъчната основа от всички облагаеми доставки се раздели на сбора на данъчните основи от облагаемите и освободените доставки.

скрито платено съдържание: 60 думи;

4.3. Доставчикът е регистриран по ЗДДС и продава на свързано лице, без значение дали то е регистрирано, или не по ЗДДС, но доставката е облагаема и доставчикът не е имал право на данъчен кредит или е имал право на частичен данъчен кредит по предмета на доставката

Когато е налице облагаема доставка между две лица и продавачът прилага коефициент за частичен данъчен кредит, сделката трябва да бъде изпълнена на пазарни цени, тъй като, ако цената е над пазарната, по този начин доставчикът неправомерно увеличава размера на коефициента за частичен данъчен кредит, което води до неправомерно ползване на по-голям данъчен кредит по покупките му.

Пример: Дружество 1 обичайно извършва облагаеми и освободени доставки и продава Урегулиран поземлен имот (УПИ) на свързано лице Дружество 2, за който при покупката е ползван частичен данъчен кредит. Доставката е облагаема съгласно ЗДДС. Договорената цена на УПИ е 400 000 лв. без включен ДДС.

Пазарната цена на земята е 300 000 лв. без включен ДДС.

През годината Дружество 1 е извършвало и освободени доставки за 100 000 лв.

Какъв ще бъде резултатът, ако сделката се осъществи на договорените цени?

В конкретния пример Дружество 1, което е извършвало едновременно облагаеми и освободени доставки, ще има право на частичен данъчен кредит по покупките си.

скрито платено съдържание: 41 думи;

4.4. Доставчикът е регистриран по ЗДДС и продава на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, доставката е облагаема и във всички фази на доставки е с право на пълен данъчен кредит

Когато доставчикът и купувачът са регистрирани по ЗДДС и имат право на данъчен кредит за сделката, тя може да бъде осъществена на всякаква цена (пазарна, по-висока или по-ниска от пазарната). За бюджета не възниква никакъв риск, тъй като данъкът, който ще бъде начислен от доставчика, ще бъде приспаднат от купувача.

Пример: Дружество 1 продава компютри на свързано лице Дружество 2, което има право на пълен данъчен кредит за доставката. Договорената цена на компютрите е 8 000 лв. без включен ДДС. Пазарната цена на компютрите е 15 000 лв. без включен ДДС.

Какво ще се случи, ако сделката се осъществи на договорената цена?

При договорените цени Дружество 1 ще начисли ДДС в размер на 1 600 лв., който Дружество 2 ще приспадне в пълен размер.

При пазарни цени Дружество 1 ще начисли ДДС в размер на 3 000 лв., който Дружество 2 също ще може да приспадне в пълен размер.

При каквито и цени да се осъществи сделката, продавачът начислява ДДС, който купувачът приспада в пълен размер. По тази причина сделките между свързани лица, когато и двете страни са регистрирани по ЗДДС, не представляват риск за бюджета и могат да се осъществяват на всякаква цена.

До края на 2011 г., преди да бъде променен ЗДДС, е имало забрана сделките между свързани лица да бъдат на цени, различни от пазарните, макар доставката да е облагаема и с право на данъчен кредит.

#V. Данъчна основа при дерегистрация на лице, регистрирано по ЗДДС\##

Когато регистрирано по ЗДДС лице се дерегистрира, законът приема, че лицето извършва облагаема доставка на всички налични стоки.

скрито платено съдържание: 20 думи;

Пример: Дружество се дерегистрира по ЗДДС. Към датата на дерегистрация Дружеството притежава 5 лаптопа, за покупката на които е ползван данъчен кредит в пълен размер. Данъчната основа при покупката на лаптопите е била в размер на 10 000 лв. Натрупаната до момента амортизация на лаптопите е в размер на 7 083 лв.

скрито платено съдържание: 84 думи;

Ако не може да бъде определена по този начин, данъчната основа е пазарната цена.

В ЗДДС има изключение, когато при дерегистрация не е налице доставка на всички налични стоки.

скрито платено съдържание: 56 думи;

#VI. Данъчна основа при използване на стоки едновременно за лични нужди и за независимата икономическа дейност на лицето\##

Законът дава право дадена стока да се използва едновременно за независимата икономическа дейност на предприятието и за лични нужди на служители, управители или собственици в предприятието.

скрито платено съдържание: 20 думи;

Пример: Дружество, което се занимава с дистрибуция на стоки, закупува 5 автомобила, всеки на стойност 30 000 лв. без включен ДДС, които ще се използват от търговските представители на дружеството, за да посещават търговски обекти, на които да продават и представят дистрибутираните стоки. Дружеството е дало право на своите търговски представители да използват автомобилите и за лични нужди в извънработно време. Дружеството определя, че личното ползване на автомобилите ще бъде в рамките на 30% и при покупката не ползва данъчен кредит в пълен размер.

скрито платено съдържание: 24 думи;

Съгласно ЗКПО, за да бъде признат разходът, направен във връзка с личното ползване на автомобила, дружеството трябва да декларира и да заплати данък върху разходите, който се декларира с Годишната данъчна декларация в срок до 31 март на следващата календарна година.

VII. Данъчна основа при облагане маржа на цената

В ЗДДС особен случай на формиране на данъчната основа е налице, когато се извършва доставка, при която се облага маржът на цената. Доставки, при които се облага маржът на цената, са:

  • доставка на обща туристическа услуга, предоставяна от туроператор;
  • доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, която се осъществява от дилър.
скрито платено съдържание: 19 думи;

Пример за облагане на маржа на цената при туроператори:

скрито платено съдържание: 63 думи;

Пример за облагане на маржа на цената при дилъри на стоки втора употреба:

скрито платено съдържание: 55 думи;

VIII. Данъчна основа при бартер

Бартерът е доставка, при която възнаграждението е определено в стоки или услуги. При бартер ЗДДС приема, че са налице две насрещни доставки. Доставката, извършена на по-ранна дата, се смята за авансово плащане по втората доставка, която се осъществява на по-късен етап.

скрито платено съдържание: 55 думи;

Ако не може да бъде определена по този начин, данъчната основа е пазарната цена.

Пример:

скрито платено съдържание: 88 думи;


Още ресурси по темата