Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

актуална версия версия: 19 януари 2023 6817 уникалност: 90.2%

Всеки предприемач в началото на своето бизнес начинание следва да прецени под каква форма ще развива бизнеса си. Изборът му обикновено се свежда до това да се регистрира като ЕТ или да регистрира свое еднолично търговско дружество (ЕООД), чрез което да осъществява търговската си дейност. В исторически план често вписването като ЕТ беше предпочитан избор. Това се дължеше на факта, че законодателството беше поставило високи изисквания спрямо минималните размери на капитала на търговските дружества. Минимално изискуемият учредителен капитал за ЕООД до 2009 г. беше 5 000 лв.

Целта на настоящата статия е да посочи разликите (предимствата и недостатъците) на търговската дейност, осъществявана от едно лице предприемач под формата на ЕТ или ЕООД. Затова тук няма да разглеждаме други форми на осъществяване на съвместна търговска дейност (от повече от едно лица), каквито са например събирателните и командитните дружества, дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества, командитните дружества с акции и кооперациите.

I. Кои са предимствата на ЕТ?

Обичайно, когато започват дребен бизнес с малки финансови инвестиции, физическите лица избират да започнат търговска дейност, регистрирайки се като еднолични търговци. В тези случаи лицата имат ограничен финансов и времеви ресурс, за да реализират своята бизнес идея. В случай че идеята не намери своята бърза реализация, проектът бива прекратен (обикновено поради липса на ресурси).

Физическите лица се регистрират като ЕТ чрез вписване в ТР. Процедурата за вписване е много по-опростена, сравнено с регистрацията на търговските дружества, а и изискуемите документи са много по-малко. Не се изисква и нотариална заверка на нито един от учредителните документи.

скрито платено съдържание: 171 думи;

II. Предимствата на ЕТ не са достатъчни

Въпреки всички изброени по-горе предимства, на практика, все по-малко хора избират да стартират търговска дейност чрез регистрацията си като ЕТ.

Това се дължи, от една страна, на факта, че една част от характеристиките на ЕТ, изброени по-горе, вече се „предлагат” и от ЕООД като форма на правене на бизнес. От друга страна, осъществяването на дейност като ЕТ има редица недостатъци и крие множество рискове, които не бива да бъдат пренебрегвани.

Към първата група характеристики можем да причислим:

  • скрито платено съдържание: 120 думи;

По-съществените причини ЕООД да бъде предпочетено пред ЕТ обаче се крият в рисковете, които регистрацията като ЕТ създава за физическото лице.

III. Кои са съществените недостатъци на осъществяването на дейност като ЕТ?

1. По отношение на отговорността

скрито платено съдържание: 82 думи;

2. По отношение на данъчното облагане

скрито платено съдържание: 130 думи;

3. По отношение на общественото осигуряване

скрито платено съдържание: 39 думи;

4. По отношение на регистрацията по ЗДДС

скрито платено съдържание: 128 думи;

В случай че общата стойност на данъчните основи на наличните стоки и услуги е равна или по-малка от 25 000 лв., законът не счита, че е извършена доставка и отпада задължението за начисляване и внасяне на ДДС върху тях.

В случай че общата стойност на данъчните основи на наличните стоки и услуги е по-голяма от 25 000 лв., законът изисква ДДС да бъде начислен върху общата стойност на всички налични стоки и услуги. Това правило няма да се приложи единствено, в случай че някой от наследниците на починалото физическо лице ЕТ поеме предприятието му. Законът поставя и допълнително условие – лицето, което е поело предприятието, трябва също да е регистрирано по ЗДДС или да се регистрира по ЗДДС в срок до 14-о число на месеца, следващ изтичането на шест месеца от смъртта на физическото лице ЕТ.

При ЕООД смъртта на едноличния собственик и/или управителя не е основание за дерегистрация на юридическото лице. Това е така, тъй като ЕООД е отделно юридическо лице, различно от своя едноличен собственик.

5. По отношение на стопанската инициатива

скрито платено съдържание: 59 думи;

IV. Кои са предимствата на ЕООД?

След като посочихме кои са предимствата и недостатъците на ЕТ, следва да посочим и най-големите предимства на упражняването на търговска дейност чрез ЕООД.

1. Ограничаване на отговорността

Безспорно най-голямото предимство на упражняването на търговска дейност през ЕООД, сравнено с упражняването на търговска дейност като ЕТ, е ограничаването на отговорността на едноличния собственик на капитала на дружеството. Ограничаването на отговорността на едноличния собственик се изразява в това, че кредитори на дружеството не могат да търсят удовлетворение на вземанията си от физическото лице – едноличен собственик. Кредиторите могат да търсят принудително събиране на вземанията си единствено от дружеството длъжник и от неговото имущество.

скрито платено съдържание: 31 думи;

.

2. Разходи за учредяване

скрито платено съдържание: 77 думи;

3. Начин на управление

скрито платено съдържание: 62 думи;

4. Начин на осигуряване

Физическото лице едноличен собственик в ЕООД обикновено е и негов управител. В този случай физическото лице може да избере дали да получава възнаграждение от дружеството за изпълнение на функциите си на управител. В този случай той следва да заплаща задължителни осигурителни вноски върху възнагражението, което получава, но не по-ниски от минимално предвидените осигурителни прагове. Ако физическото лице е осигурено на максималния осигурителен доход на друго основание, то няма да дължи осигурителни и здравни вноски върху получаваното от него възнаграждение като управител.

В случай че лицето е осигурено на друго основание, но не и на максималния осигурителен доход, той ще дължи осигуровки върху възнаграждението си като управител – до достигане на максималния осигурителен доход.

Законът допуска обаче едноличният собственик в ЕООД да избере да се самоосигурява върху избран от него осигурителен доход, вместо да заплаща осигуровки за дейността си като управител. Самоосигуряващият се по този начин едноличен собственик на капитала на ЕООД може да избере да внася осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход, който обикновено е по-нисък – съответно дължимите осигурителни вноски са по-ниски от предвидените за управителите минимални осигурителни прагове. За да се възползва от тази възможност, физическото лице следва да се регистрира като самоосигуряващо се лице и да не получава заплата като управител на дружеството.

В допълнение – физическото лице едноличен собственик може да реши и реално да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дружеството. Това възнаграждение ще се получава от него не в качеството му на управител, а в качеството му на самоосигуряващо се лице – собственик на ЕООД. В този случай осигурителни вноски ще се дължат върху реално получаваното възнаграждение, ако то е по-голямо от предвидения в закона минимален осигурителен доход.