Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

Слави Микински
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 януари 2022 807 уникалност: 90.2%

Всеки предприемач в началото на своето бизнес начинание следва да прецени под каква форма ще развива бизнеса си. Изборът му обикновено се свежда до това да се регистрира като ЕТ или да регистрира свое еднолично търговско дружество (ЕООД), чрез което да осъществява търговската си дейност. В исторически план често вписването като ЕТ беше предпочитан избор. Това се дължеше на факта, че законодателството беше поставило високи изисквания спрямо минималните размери на капитала на търговските дружества. Минимално изискуемият учредителен капитал за ЕООД до 2009 г. беше 5 000 лв.

Целта на настоящата статия е да посочи разликите (предимствата и недостатъците) на търговската дейност, осъществявана от едно лице предприемач под формата на ЕТ или ЕООД. Затова тук няма да разглеждаме други форми на осъществяване на съвместна търговска дейност (от повече от едно лица), каквито са например събирателните и командитните дружества, дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества, командитните дружества с акции и кооперациите.

1. Кои са предимствата на ЕТ?

Обичайно, когато започват дребен бизнес с малки финансови инвестиции, физическите лица избират да започнат търговска дейност, регистрирайки се като еднолични търговци. В тези случаи лицата имат ограничен финансов и времеви ресурс, за да реализират своята бизнес идея. В случай че идеята не намери своята бърза реализация, проектът бива прекратен (обикновено поради липса на ресурси).

Физическите лица се регистрират като ЕТ чрез вписване в ТР.

скрито платено съдържание: 31 думи;

Освен това при регистрацията на ЕТ не се изисква внасяне на първоначален учредителен капитал.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Но ниските разходи за вписване на ЕТ не са единственото предимство на тази форма на осъществяване на търговска дейност.

скрито платено съдържание: 88 думи;

2. Предимствата на ЕТ не са достатъчни

Въпреки всички изброени по-горе предимства, на практика, все по-малко хора избират да стартират търговска дейност чрез регистрацията си като ЕТ.

Това се дължи, от една страна, на факта, че една част от характеристиките на ЕТ, изброени по-горе, вече се „предлагат” и от ЕООД като форма на правене на бизнес. От друга страна, осъществяването на дейност като ЕТ има редица недостатъци и крие множество рискове, които не бива да бъдат пренебрегвани.

Към първата група характеристики можем да причислим:

  • скрито платено съдържание: 120 думи;

По-съществените причини ЕООД да бъде предпочетено пред ЕТ обаче се крият в рисковете, които регистрацията като ЕТ създава за физическото лице.

3. Кои са съществените недостатъци на осъществяването на дейност като ЕТ?

3.1. По отношение на отговорността

скрито платено съдържание: 82 думи;

3.2. По отношение на данъчното облагане

скрито платено съдържание: 130 думи;

3.3. По отношение на общественото осигуряване

скрито платено съдържание: 39 думи;

3.4. По отношение на регистрацията по ЗДДС

скрито платено съдържание: 297 думи;

3.5. По отношение на стопанската инициатива

скрито платено съдържание: 59 думи;

4. Кои са предимствата на ЕООД?

След като посочихме кои са предимствата и недостатъците на ЕТ, следва да посочим и най-големите предимства на упражняването на търговска дейност чрез ЕООД.

4.1. Ограничаване на отговорността

Безспорно най-голямото предимство на упражняването на търговска дейност през ЕООД, сравнено с упражняването на търговска дейност като ЕТ, е ограничаването на отговорността на едноличния собственик на капитала на дружеството.

скрито платено съдържание: 77 думи;

.

4.2. Разходи за учредяване

Както стана ясно и по-горе, разходите за учредяване на ЕООД са сравними с тези за вписването на физическото лице като ЕТ.

скрито платено съдържание: 56 думи;

4.3. Начин на управление

Органите на управление в ЕООД са едноличен собственик и управител(и).

скрито платено съдържание: 52 думи;

4.4. Начин на осигуряване

Физическото лице едноличен собственик в ЕООД обикновено е и негов управител. В този случай физическото лице може да избере дали да получава възнаграждение от дружеството за изпълнение на функциите си на управител.

скрито платено съдържание: 245 думи;