Как се документира лично ползване на автомобил?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 7225 уникалност: 83.3%

I. Кои автомобили са с право на приспадане на данъчен кредит?

За леките автомобили ЗДДС е категоричен, че данъчно задължените лица нямат право на данъчен кредит за покупката или последващите разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката им. Изключение е ако те се използват за дейности, свързани с транспортни или охранителни услуги, отдаване под наем, таксиметров превоз, куриерски услуги и подготовка на водачи на МПС, или с единствена цел – последваща продажба.

скрито платено съдържание: 91 думи;

II. Как се документират разходите, свързани с автомобил?

За да е налице право на приспадане на данъчен кредит при нелек автомобил, същият следва да се използва за дейността на данъчно задълженото лице и да е осигурен първичен счетоводен документ, доказващ данъчната основа и начисления данък.

скрито платено съдържание: 110 думи;

III. Как се облагат разходите, свързани с личното ползване на автомобил?

ЗКПО, от друга страна, предвижда, че по отношение на разходите, свързани с активи – собствени или наети, които са за дейността и за лично използване, може да не се доказва какво е реалното съотношение.

За целите на ЗКПО данъчно задълженото лице може да обложи 50% от всички разходи, свързани с даден автомобил, с данък върху разходите – без да е необходимо да води документи, доказващи реалната степен на използване на автомобила за дейността. Това облекчение не важи по отношение на ЗДДС и там задължително се доказва реалното използване на един автомобил за дейността, при желание за ползване на данъчен кредит.

Данъчната основа на разходите в натура, свързани с автомобили, представлява: сумата на преките разходи през календарната година (горива, ремонти, козметични аксесоари и т.н.), увеличена с размера на начислените през годината данъчни амортизации на съответния автомобил, допълнени с разходите за възнаграждение на персонала, обслужващ автомобила (шофьор – ако се използват неговите услуги за лични нужди), плюс размера на ДДС за частта на разходите, по които лицето няма право да приспадне данъчен кредит по ЗДДС. Данъкът върху разходите в натура е в размер 3% от така определената данъчна основа.

Предвид задължението от съпътстващи документи за доказване правото на данъчен кредит по реда на ЗДДС, лицата могат да използват и едно от реалните съотношения между изминатите километри за лично ползване към общите километри или часовете за лично ползване към общите часове, при определянето на разходите в натура, свързани със собствени или наети автомобили – съгласно ЗКПО.